Modern Greek Bible

Judges 9

Judges

Return to Index

Chapter 10

1

[] Kai eshkwqh meta ton Abimelec dia na swsh ton Israhl Qwla o uioV tou Foua, uiou tou Dwdw, anhr tou Issacar× kai autoV katwkei en Samir en tw orei Efraim.

2

Kai ekrine ton Israhl eikositria eth× kai apeqane, kai etafh en Samir.

3

Kai met' auton eshkwqh Iaeir o GalaadithV kai ekrine ton Israhl eikosiduo eth.

4

Eice de triakonta uiouV, oitineV epebainon eiV triakonta pwlaria kai eicon triakonta poleiV, kaloumenaV Cwrai tou Iaeir ewV thV shmeron, aitineV einai en gh Galaad.

5

Apeqane de o Iaeir, kai etafh en Kamwn.

6

[] Kai epraxan palin oi uioi Israhl ponhra enwpion tou Kuriou kai elatreusan touV Baaleim kai taV Astarwq kai touV qeouV thV Aram kai touV qeouV thV SidwnoV kai touV qeouV tou Mwab kai touV qeouV twn uiwn Ammwn kai touV qeouV twn Filistaiwn, kai egkatelipon ton Kurion kai den elatreusan auton.

7

Kai exhfqh o qumoV tou Kuriou enantion tou Israhl, kai epwlhsen autouV eiV thn ceira twn Filistaiwn kai eiV thn ceira twn uiwn Ammwn.

8

Kai ex ekeinou tou etouV kateqliyan kai katedunasteusan touV uiouV Israhl dekaoktw eth, pantaV touV uiouV Israhl touV peran tou Iordanou, en th gh twn Amorraiwn, htiV einai en Galaad.

9

Kai diebhsan oi uioi Ammwn ton Iordanhn, dia na polemhswsi kai enantion tou Iouda kai enantion tou Beniamin kai enantion tou oikou Efraim× wste o Israhl hto en akra amhcania.

10

[] Kai ebohsan oi uioi Israhl proV ton Kurion, legonteV, Hmarthsamen eiV se, dioti egkatelipomen ton Qeon hmwn kai elatreusamen touV Baaleim.

11

Kai eipe KurioV proV touV uiouV Israhl, Den saV elutrwsa apo twn Aiguptiwn kai apo twn Amorraiwn, apo twn uiwn Ammwn kai apo twn Filistaiwn;

12

oi Sidwnioi eti kai oi Amalhkitai kai oi Mawnitai saV kateqliyan× kai ebohsate proV eme, kai egw saV elutrwsa ek thV ceiroV autwn×

13

alla seiV me egkatelipete kai elatreusate allouV qeouV× dia touto den qelw saV lutrwsei pleon×

14

upagete kai bohsate proV touV qeouV touV opoiouV exelexate× autoi aV saV lutrwswsin en tw kairw thV amhcaniaV saV.

15

Kai eipan proV ton Kurion oi uioi Israhl, Hmarthsamen× kame su eiV hmaV opwV einai areston eiV touV ofqalmouV sou× plhn lutrwson hmaV, deomeqa, thn hmeran tauthn.

16

Kai apebalon touV qeouV touV xenouV ek mesou autwn kai elatreusan ton Kurion, kai esplagcnisqh h yuch autou eiV thn dustucian tou Israhl.

17

Tote sunhcqhsan oi uioi Ammwn kai estratopedeusan en Galaad. Kai sunhqroisqhsan oi uioi Israhl kai estratopedeusan en Mispa.

18

Kai eipon o laoV, oi arconteV thV Galaad, proV allhlouV, TiV qelei arcisei na polemh enantion twn uiwn Ammwn; autoV qelei eisqai archgoV epi pantwn twn katoikwn thV Galaad.

Judges 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: