Modern Greek Bible

Judges 8

Judges

Return to Index

Chapter 9

1

[] Kai uphgen Abimelec o uioV tou Ierobaal eiV Sucem proV touV adelfouV thV mhtroV autou kai eipe proV autouV kai proV pasan thn suggeneian tou oikou tou patroV thV mhtroV autou, legwn,

2

Lalhsate, parakalw, eiV ephkoon pantwn twn andrwn thV Sucem, Ti einai kalhteron eiV esaV, na arcwsin epanw saV panteV oi uioi tou Ierobaal, ebdomhkonta andreV, h na arch eiV monoV epanw saV; kai enqumhqhte oti ostoun umwn kai sarx umwn eimai.

3

Kai elalhsan peri autou oi adelfoi thV mhtroV autou eiV ephkoon pantwn twn andrwn thV Sucem pantaV touV logouV toutouV× kai eklinen h kardia autwn katopin tou Abimelec× dioti eipon, AdelfoV hmwn einai.

4

Kai edwkan eiV auton ebdomhkonta arguria ek tou oikou tou Baal-beriq, kai di' autwn emisqwsen o Abimelec andraV potapouV kai qraseiV, kai hkolouqhsan auton.

5

Kai eishlqen eiV ton oikon tou patroV autou eiV Ofra kai eqanatwse touV adelfouV autou touV uiouV tou Ierobaal, ebdomhkonta andraV, epi liqon ena× enapeleifqh omwV o Iwqam o newteroV uioV tou Ierobaal, dioti ekrufqh.

6

Kai sunhcqhsan panteV oi andreV thV Sucem kai paV o oikoV tou Millw kai elqonteV ekamon ton Abimelec basilea, plhsion thV druoV thV istamenhV en Sucem.

7

[] Kai ote anhggelqh touto eiV ton Iwqam, uphge kai estaqh epi thn korufhn tou orouV Garizin, kai uywse thn fwnhn autou kai ebohse kai eipe proV autouV, Akousate mou, andreV thV Sucem, kai qelei saV akousei o QeoV.

8

Uphgon pote ta dendra na criswsi basilea ef' eautwn× kai eipon proV thn elaian, Basileuson ef' hmwn.

9

All' h elaia eipe proV auta, Na afhsw egw to pacoV mou, dia thV opoiaV timwntai QeoV kai anqrwpoi, kai na upagw na arcw epi twn dendrwn;

10

Kai eipon ta dendra proV thn sukhn, Elqe su, basileuson ef' hmwn.

11

All' h sukh eipe proV auta, Na afhsw thn glukuthta mou kai ton karpon mou ton kalon, kai na upagw na arcw epi twn dendrwn;

12

Kai eipon ta dendra proV thn ampelon, Elqe su, basileuson ef' hmwn.

13

Kai eipen h ampeloV proV auta, Na afhsw ton oinon mou, ostiV eufrainei Qeon kai anqrwpouV, kai na upagw na arcw epi twn dendrwn;

14

Tote eipon panta ta dendra proV thn akanqan, Elqe su, basileuson ef' hmwn.

15

Kai eipen h akanqa proV ta dendra, Ean alhqwV seiV me crihte basilea umwn, elqete, katafugete upo thn skian mou× ei de mh, pur na exelqh ek thV akanqhV kai na katafagh taV kedrouV tou Libanou.

16

Twra loipon, ean epraxate en alhqeia kai akeraiothti kamnonteV ton Abimelec basilea, kai ean eferqhte kalwV proV ton Ierobaal kai proV ton oikon autou, kai ean ekamete proV auton kata thn axian twn ceirwn autou×

17

dioti o pathr mou epolemhse dia saV kai erriyokinduneuse thn zwhn autou kai saV eswsen ek thV ceiroV tou Madiam×

18

kai seiV eshkwqhte shmeron enantion tou oikou tou patroV mou kai eqanatwsate touV uiouV autou, ebdomhkonta andraV, epi liqon ena, kai ekamete ton Abimelec, ton uion thV doulhV autou, basilea epi pantwn twn andrwn thV Sucem, dioti einai adelfoV saV×

19

ean loipon epraxate shmeron en alhqeia kai akeraiothti proV ton Ierobaal kai proV ton oikon autou, cairete eiV ton Abimelec kai aV cairh kai autoV eiV esaV.

20

ei de mh, pur na exelqh ek tou Abimelec kai na katafagh touV andraV thV Sucem kai ton oikon tou Millw× kai pur na exelqh ek twn andrwn thV Sucem kai ek tou oikou tou Millw, kai na katafagh ton Abimelec.

21

Tote efugen o Iwqam meta spoudhV kai uphgen eiV Bhr kai katwkhsen ekei, dia ton fobon Abimelec tou adelfou autou.

22

[] Kai ebasileusen o Abimelec epi tou Israhl tria eth.

23

Kai exapesteilen o QeoV pneuma ponhron metaxu tou Abimelec kai twn andrwn thV Sucem× kai estasiasan oi andreV thV Sucem kata tou Abimelec×

24

dia na elqh h adikia twn ebdomhkonta uiwn tou Ierobaal, kai na epelqh to aima autwn epi ton Abimelec ton adelfon autwn ton qanatwsanta autouV, kai epi touV andraV thV Sucem, touV eniscusantaV taV ceiraV autou, dia na qanatwsh touV adelfouV autou.

25

Kai eqesan kat' autou oi andreV thV Sucem enedraV epi taV korufaV twn orewn, kai egumnonon pantaV touV diabainontaV plhsion autwn dia thV odou× kai anhggelqh proV ton Abimelec.

26

Kai hlqe Gaal o uioV tou Ebed kai oi adelfoi autou, kai diebhsan eiV Sucem, kai enepisteuqhsan eiV auton oi andreV thV Sucem.

27

Kai exhlqon eiV touV agrouV kai etrughsan taV ampelouV autwn kai epathsan kai euqumhsan, kai uphgan eiV ton oikon tou Qeou autwn kai efagon kai epion, kai kathrasqhsan ton Abimelec.

28

Kai eipe Gaal o uioV tou Ebed, TiV einai o Abimelec, kai tiV h Sucem, wste na douleuwmen eiV auton; den einai outoV o uioV tou Ierobaal; kai Zeboul o epistathV autou; douleusate eiV touV andraV tou Emmwr patroV tou Sucem× kai dia ti hmeiV na douleuwmen eiV ekeinon;

29

eiqe na edideto o laoV outoV upo thn ceira mou. Tote hqelon ekdiwxei ton Abimelec. Kai eipe proV ton Abimelec, Plhqunon to strateuma sou kai exelqe.

30

Kai hkouse Zeboul o arcwn thV polewV touV logouV Gaal tou uiou tou Ebed, kai exhfqh o qumoV autou×

31

kai apesteile krufiwV mhnutaV proV ton Abimelec, legwn, Idou, Gaal o uioV tou Ebed kai oi adelfoi autou hlqon eiV Sucem× kai idou, autoi diegeirousi thn polin enantion sou×

32

dia touto loipon shkwqhti thn nukta, su kai o laoV o meta sou, kai bale enedraV en toiV agroiV×

33

kai to prwi, ama anateilh o hlioV, qeleiV shkwqh enwriV kai qeleiV eformhsei epi thn polin× kai idou, autoV kai o laoV o met' autou qelousin exelqei enantion sou, kai su qeleiV kamei eiV auton opwV dunhqhV.

34

Kai eshkwqh o Abimelec kai paV o laoV o met' autou thn nukta kai ebalon eiV enedran kata thV Sucem tessara swmata.

35

Kai exhlqe Gaal o uioV tou Ebed kai estaqh en th eisodw thV pulhV thV polewV× kai eshkwqh o Abimelec kai o laoV o met' autou ek thV enedraV.

36

Kai ote eiden o Gaal ton laon, eipe proV ton Zeboul, Idou, laoV katabainei apo twn korufwn twn orewn× eipe de proV auton o Zeboul, thn skian twn orewn blepeiV su wV andraV.

37

Kai elalhse palin o Gaal kai eipen, Idou, laoV katabainei apo twn uyhlwn tou topou, kai en swma ercetai dia thV odou thV druoV Mewnenim.

38

Tote eipe proV auton o Zeboul, Pou einai twra to stoma sou, me to opoion eipaV, TiV einai o Abimelec, wste na douleuwmen eiV auton; Den einai outoV o laoV, ton opoion exouqenhsaV; exelqe loipon twra kai polemhson autouV.

39

Kai exhlqen o Gaal emprosqen twn andrwn thV Sucem kai epolemhse me ton Abimelec×

40

o de Abimelec katediwxen auton, kai efugen ap' emprosqen autou, kai epeson tetraumatismenoi polloi ewV thV eisodou thV pulhV.

41

Kai ekaqisen Abimelec en Arouma× kai exebalen o Zeboul ton Gaal kai touV adelfouV autou, dia na mh katoikwsin en Sucem.

42

Kai thn epaurion exhlqen o laoV eiV thn pediada× kai anhggelqh proV ton Abimelec.

43

Tote elabe ton laon kai dihresen auton eiV tria swmata kai eqesen enedraV eiV thn pediada× kai eide, kai idou, o laoV exhrceto ek thV polewV× kai eshkwqh enantion autwn kai epataxen autouV.

44

Kai o Abimelec kai to swma to met' auton efwrmhsan kai estaqhsan en th eisodw thV pulhV thV polewV× ta de alla duo swmata efwrmhsan epi pantaV touV en toiV agroiV kai epataxan autouV.

45

Kai epolemei o Abimelec enantion thV polewV olhn ekeinhn thn hmeran× kai ekurieuse thn polin kai efoneuse ton laon ton en auth kai kateskaye thn polin kai espeiren authn alaV.

46

Kai ote hkousan panteV oi andreV tou purgou thV Sucem, eishlqon eiV to ocurwma tou oikou tou Qeou Beriq.

47

Kai anhggelqh proV ton Abimelec, oti sunhqroisqhsan panteV oi andreV tou purgou thV Sucem.

48

Kai anebh o Abimelec eiV to oroV Salmwn, autoV kai paV o laoV o met' autou× kai elaben o Abimelec thn axinhn eiV thn ceira autou kai ekoye kladon dendrou, kai eshkwsen auton kai epeqesen epi twn wmwn autou× kai eipe proV ton laon ton met' autou, O, ti blepete eme prattonta, speusate kai seiV na praxhte wV egw.

49

Ekoye loipon kai paV o laoV ekastoV ton kladon autou, kai akolouqhsanteV ton Abimelec epeqesan autouV eiV to ocurwma kai katekausan en puri to ocurwma ep' autouV× kai apeqanon omou panteV oi andreV tou purgou thV Sucem, ewV cilioi andreV kai gunaikeV.

50

[] Tote uphgen o Abimelec eiV QabaiV× kai estratopedeusen enantion thV QabaiV kai ekurieusen authn.

51

All' hto purgoV iscuroV en tw mesw thV polewV, kai katefugon ekei panteV oi andreV kai ai gunaikeV kai panteV oi katoikoi thV polewV, kai ekleisan opisqen autwn kai anebhsan eiV to dwma tou purgou.

52

Kai uphgen o Abimelec mecri tou purgou kai epolemei auton, kai eplhsiase mecri thV quraV tou purgou dia na kaush auton en puri.

53

Kai gunh tiV erriye tmhma mulopetraV epi thn kefalhn tou Abimelec kai suneqlase to kranion autou.

54

Kai efwnaxe tacewV proV ton neon ton oploforon autou kai eipe proV auton, Sure thn macairan sou kai qanatwson me, dia na mh eipwsi peri emou, Gunh efoneusen auton. Kai o neoV autou dieperasen auton, kai apeqane.

55

Kai ote eidon oi andreV Israhl oti apeqanen o Abimelec, anecwrhsan ekastoV eiV ton topon autou.

56

OutwV antapedwken o QeoV thn kakian tou Abimelec, thn opoian ekame proV ton patera autou, foneusaV touV ebdomhkonta adelfouV autou.

57

Kai pasan thn kakian twn andrwn thV Sucem o QeoV antapedwken epi taV kefalaV autwn× kai hlqen ep' autouV h katara tou Iwqam uiou tou Ierobaal.

Judges 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: