Modern Greek Bible

Judges 7

Judges

Return to Index

Chapter 8

1

[] Kai eipon proV auton oi andreV Efraim, Ti einai to pragma touto, to opoion ekameV eiV hmaV, oti den ekalesaV hmaV ote uphgeV na polemhshV enantion tou Madiam; kai elogomachsan sfodra met' autou.

2

O de eipe proV autouV, Ti ekama twra wV proV esaV; den einai kalhteron to apotrughma tou Efraim para ton trughton tou Abi-ezer;

3

paredwken o QeoV eiV taV ceiraV saV touV archgouV tou Madiam, ton Wrhb kai ton Zhb× kai ti hdunamhn na kamw wV proV esaV; Tote to pneuma autwn hsucase proV auton, ote elalhse ton logon touton.

4

[] Kai elqwn o Gedewn eiV ton Iordanhn, diebh, autoV kai oi triakosioi andreV oi met' autou, apokamwmenoi, omwV katadiwkonteV.

5

Kai eipe proV touV anqrwpouV thV Sokcwq, Dote, parakalw, artouV tinaV eiV ton laon ton akolouqounta me× dioti einai apokamwmenoV, kai egw katadiwkw opisw tou Zebee kai tou Salmana, twn basilewn tou Madiam.

6

Kai apekriqhsan oi archgoi thV Sokcwq, MhpwV ai ceireV tou Zebee kai tou Salmana einai twra eiV thn ceira sou, wste na dwswmen artouV eiV to strateuma sou;

7

Kai eipen o Gedewn, Dia touto, afou paradwsh o KurioV ton Zebee kai ton Salmana eiV thn ceira mou, tote egw qelw kataxanei taV sarkaV saV me taV akanqaV thV erhmou kai me touV tribolouV.

8

Kai anebh ekeiqen eiV Fanouhl kai elalhsen wsautwV proV autouV× kai apekriqhsan oi andreV thV Fanouhl proV auton kaqwV apekriqhsan oi andreV thV Sokcwq.

9

O de eipe kai proV touV andraV thV Fanouhl, legwn, Otan epistreyw en eirhnh, qelw kataskayei ton purgon touton.

10

O Zebee de kai o Salmana hsan en Karkor kai ta strateumata autwn met' autwn, wV dekapente ciliadeV, panteV oi enapoleifqenteV olou tou strateumatoV twn katoikwn thV anatolhV× dioti epeson ekaton eikosi ciliadeV andrwn surontwn romfaian.

11

Kai anebh o Gedewn apo thV odou twn katoikountwn en skhnaiV, apo anatolwn thV Noba kai thV Iogbea, kai epataxe to stratopedon× hto de to stratopedon en afobia.

12

O de Zebee kai o Salmana efeugon, kai autoV katediwken opisw autwn, kai sunelabe touV duo basileiV tou Madiam, ton Zebee kai ton Salmana, kai apan to stratopedon katetropwse.

13

Kai epestreyen o Gedewn o uioV tou IwaV ek thV machV apo thV anabasewV thV AreV.

14

Kai sullabwn neon tina ek twn andrwn thV Sokcwq, hrwthsen auton× o de periegraye proV auton touV archgouV thV Sokcwq kai touV presbuterouV authV, ebdomhkonta epta andraV.

15

Kai hlqen o Gedewn proV touV andraV thV Sokcwq kai eipen, Idou, o Zebee kai o Salmana, dia touV opoiouV me wneidisate, legonteV, MhpwV ai ceireV tou Zebee kai tou Salmana hnai twra eiV thn ceira sou, wste na dwswmen artouV eiV touV anqrwpouV sou, touV apokamwmenouV;

16

Kai elabe touV presbuterouV thV polewV kai taV akanqaV thV erhmou kai touV tribolouV, kai epaideuse me auta touV andraV thV Sokcwq.

17

Kai ton purgon thV Fanouhl kateskaye kai eqanatwse touV andraV thV polewV.

18

[] Tote eipe proV ton Zebee kai ton Salmana, Opoioi hsan oi anqrwpoi touV opoiouV eqanatwsate en Qabwr; Oi de eipon, OpoioV su, toioutoi hsan× ekastoV wmoiazen uion basilewV.

19

O de eipen, Adelfoi mou, uioi thV mhtroV mou hsan× zh KurioV, ean hqelete fulaxei thn zwhn autwn, egw den hqelon saV qanatwsei.

20

Kai eipe proV ton Ieqer ton prwtotokon autou, ShkwqeiV qanatwson autouV× all' o neoV den esure thn romfaian autou, dioti efobeito, epeidh hto eti paidion.

21

Tote eipen o Zebee kai o Salmana, Shkwqhti su kai peson ef' hmaV× dioti kata ton anqrwpon kai h dunamiV autou. Kai shkwqeiV o Gedewn eqanatwse ton Zebee kai ton Salmana, kai elabe touV mhniskouV touV peri ton trachlon twn kamhlwn autwn.

22

[] Kai eipon oi andreV Israhl proV ton Gedewn, Genou arcwn ef' hmaV, kai su kai o uioV sou kai o uioV tou uiou sou, dioti eswsaV hmaV apo thV ceiroV tou Madiam.

23

O de Gedewn eipe proV autouV, Den qelw geinei arcwn ef' umaV egw, all' oude o uioV mou qelei geinei arcwn ef' umaV× o KurioV qelei eisqai arcwn ef' umaV.

24

Kai eipen o Gedewn proV autouV, qelw zhthsei apo saV zhthma× na moi dwshte ekastoV ta enwtia ek twn lafurwn autou× dioti oi ecqroi eicon enwtia crusa, onteV Ismahlitai.

25

Kai apekriqhsan, Qelomen dwsei auta meta caraV. Kai hplwsan forema kai erripten ekei ekastoV ta enwtia ek twn lafurwn autou.

26

Kai to baroV twn cruswn enwtiwn, ta opoia ezhthsen, hto cilioi kai eptakosioi sikloi crusoi× ektoV twn mhniskwn kai twn perideraiwn kai twn porfurwn, ta opoia hsan epi touV basileiV tou Madiam, kai ektoV twn perilaimiwn, ta opoia hsan eiV touV trachlouV twn kamhlwn autwn.

27

Kai ekamen o Gedewn efod ex autwn kai eqesen auto en th polei autou, en Ofra× kai eporneuse paV o Israhl opisw autou ekei× kai egeine pagiV eiV ton Gedewn kai eiV ton oikon autou.

28

Kai etapeinwqh o Madiam emprosqen twn uiwn Israhl, kai den eshkwse pleon thn kefalhn autou. Kai anepauqh h gh tessarakonta eth en taiV hmeraiV tou Gedewn.

29

[] Tote uphgen o Ierobaal uioV tou IwaV kai katwkhsen en tw oikw autou.

30

Eice de Gedewn ebdomhkonta uiouV exelqontaV ek twn mhrwn autou× dioti eice gunaikaV pollaV.

31

Kai h pallakh autou, h en Sucem, kai auth egennhsen eiV auton uion, ton opoion autoV wnomasen Abimelec.

32

Kai apeqanen o Gedewn o uioV tou IwaV en ghrati kalw kai etafh en tw tafw IwaV tou patroV autou, en th Ofra twn Abi-ezeritwn.

33

ApoqanontoV de tou Gedewn, epestreyan oi uioi Israhl kai eporneusan katopin twn Baaleim kai esthsan eiV eautouV ton Baal-beriq dia Qeon.

34

Kai den enequmhqhsan oi uioi Israhl Kurion ton Qeon autwn, ton swsanta autouV ek thV ceiroV pantwn twn ecqrwn autwn kukloqen.

35

Kai den ekamon eleoV eiV ton oikon tou Ierobaal Gedewn, analogwV proV panta ta agaqa, ta opoia ekamen eiV ton Israhl.

Judges 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: