Modern Greek Bible

Judges 6

Judges

Return to Index

Chapter 7

1

[] Tote o Ierobaal, ostiV einai o Gedewn, exhgerqh prwi, kai paV o laoV o met' autou, kai estratopedeusan plhsion thV phghV Arwd× to de stratopedon twn Madianitwn hto kata to boreion autwn, proV ton lofon Morec en th koiladi.

2

Kai eipe KurioV proV ton Gedewn, PoluV einai o laoV o meta sou wste na paradwsw touV MadianitaV eiV thn ceira autou, mhpwV o Israhl kauchqh enantion mou, legwn, H ceir mou me eswse×

3

twra loipon khruxon eiV ephkoon tou laou, legwn, OstiV einai deiloV kai foboumenoV, aV streyh kai aV speush apo tou orouV Galaad. Kai estreyan ek tou laou eikosiduo ciliadeV× kai emeinan deka ciliadeV.

4

Kai eipe KurioV proV ton Gedewn, O laoV einai eti poluV× katabibason autouV eiV to udwr, kai ekei qelw ekkaqarisei autouV eiV se× kai peri outinoV soi eipw, OutoV qelei elqei meta sou, autoV qelei elqei meta sou× kai peri outinoV soi eipw, OutoV den qelei elqei meta sou, autoV den qelei elqei.

5

Kai katebibase ton laon eiV to udwr× kai eipen o KurioV proV ton Gedewn, PaV ostiV layh me thn glwssan autou apo tou udatoV, kaqwV laptei o skuloV, touton qeleiV sthsei cwrista× kai paV ostiV kamyh ta gonata autou dia na pih.

6

Kai o ariqmoV twn laptontwn me thn ceira autwn proV to stoma autwn hto triakosioi andreV× apan de to epiloipon tou laou ekamye ta gonata autwn dia na piwsin udwr.

7

Kai eipen o KurioV proV ton Gedewn, Dia twn triakosiwn andrwn, oitineV elayan, qelw swsei umaV, kai qelw paradwsei touV MadianitaV eiV thn ceira sou× apan de to epiloipon tou laou aV upagwsin ekastoV eiV ton topon autou.

8

Elabe loipon o laoV taV trofaV eiV taV ceiraV autwn kai taV salpiggaV autwn× kai apepemyen apan to epiloipon tou Israhl, ekaston eiV thn skhnhn autou, kai ekrathse touV triakosiouV andraV. Kai to stratopedon tou Madiam hto upokatw autwn en th koiladi.

9

[] Kai thn authn nukta eipe proV auton o KurioV, Shkwqhti, kataba eiV to stratopedon× dioti paredwka auto eiV thn ceira sou×

10

all' ean fobhsai na katabhV, kataba su kai o Foura o douloV sou eiV to stratopedon×

11

kai qeleiV akousei ti legousi× kai meta tauta ai ceireV sou qelousin endunamwqh, kai qeleiV katabh eiV to stratopedon. Kai katebh autoV meta tou Foura tou doulou autou ewV thV profulakhV tou stratopedou.

12

O de Madiam kai o Amalhk kai panteV oi katoikoi thV anatolhV hsan exhplwmenoi en th koiladi wV akrideV kata to plhqoV× kai ai kamhloi autwn anariqmhtoi wV h ammoV para to ceiloV thV qalasshV kata to plhqoV.

13

Kai ote hlqen o Gedewn, idou, anqrwpoV tiV dihgeito proV ton plhsion autou oneiron kai elegen, Idou, wneireuqhn oneiron kai idou, ywmion kriqinon kuliomenon en tw stratopedw tou Madiam hlqen eiV taV skhnaV kai ektuphsen autaV, kai epeson× kai anetreyen autaV, kai epeson ai skhnai.

14

Kai apekriqh o plhsion autou kai eipe, Touto den einai, eimh h romfaia tou Gedewn, uiou tou IwaV, androV Israhlitou× o QeoV paredwken eiV thn ceira autou ton Madiam kai apan to stratopedon.

15

Kai wV hkousen o Gedewn thn dihghsin tou oneirou kai thn exhghsin autou, prosekunhse kai epestreyen eiV to stratopedon tou Israhl kai eipe, Shkwqhte× dioti o KurioV paredwken eiV thn ceira saV to stratopedon tou Madiam.

16

[] Kai dihrese touV triakosiouV andraV eiV tria swmata, kai edwke salpiggaV eiV taV ceiraV pantwn toutwn kai udriaV kenaV kai lampadaV en taiV udriaiV.

17

Kai eipe proV autouV, Blepete proV eme kai kamete paromoiwV× kai idou, otan egw fqasw eiV to akron tou stratopedou, kaqwV egw kamw, outw qelete kamei×

18

otan salpisw dia thV salpiggoV, egw kai panteV oi met' emou, tote qelete salpisei kai seiV dia twn salpiggwn kuklw pantoV tou stratopedou kai qelete eipei, Romfaia tou Kuriou kai tou Gedewn.

19

O Gedewn loipon kai oi ekaton andreV oi met' autou hlqon eiV to akron tou stratopedou peri taV arcaV thV meshV fulakhV× moliV eicon katasthsei touV fulakaV× kai esalpisan dia twn salpiggwn kai sunetriyan taV udriaV taV eiV taV ceiraV autwn.

20

Kai ta tria swmata esalpisan dia twn salpiggwn kai sunetriyan taV udriaV kai ekratoun taV lampadaV eiV taV aristeraV autwn ceiraV kai taV salpiggaV eiV taV dexiaV autwn ceiraV dia na salpizwsi× kai anekrazon, Romfaia tou Kuriou kai tou Gedewn.

21

Kai estaqh ekastoV en tw topw autou kuklw tou stratopedou× kai apan to strateuma dietrece kai efwnaze kai efeuge.

22

Kai oi triakosioi esalpisan dia twn salpiggwn× kai estreyen o KurioV kaq' olon to stratopedon thn romfaian ekastou enantion tou plhsion autou× kai to strateuma efugen eiV Baiq-asetta proV Zereraq, ewV tou ceilouV tou Abel-meola proV Tabaq.

23

[] Kai sunhcqhsan oi andreV Israhl apo Nefqali kai apo Ashr kai apo pantoV tou Manassh, kai katediwxan opisw tou Madiam.

24

Kai apesteilen o Gedewn mhnutaV proV apan to oroV Efraim, legwn, Katabhte dia na sunanthshte ton Madiam, kai prokatalabete pro autwn ta udata ewV Baiq-bara kai ton Iordanhn. Tote sunhcqhsan panteV oi andreV Efraim kai prokatelabon ta udata ewV Baiq-bara kai ton Iordanhn.

25

Kai sunelabon duo archgouV tou Madiam, ton Wrhb kai ton Zhb× kai eqanatwsan ton Wrhb epi tou bracou Wrhb, ton de Zhb eqanatwsan epi tou lhnou Zhb× kai katediwxan ton Madiam kai eferan thn kefalhn tou Wrhb kai tou Zhb proV ton Gedewn ek tou peran tou Iordanou.

Judges 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: