Modern Greek Bible

Judges 5

Judges

Return to Index

Chapter 6

1

[] Kai epraxan oi uioi Israhl ponhra enwpion tou Kuriou× kai paredwken autouV o KurioV eiV thn ceira tou Madiam epta eth.

2

Kai katiscusen ceir tou Madiam epi ton Israhl× ex aitiaV twn Madianitwn ekamon eiV eautouV oi uioi Israhl taV fwleaV ekeinaV, taV epi twn orewn, kai ta sphlaia kai ta ocurwmata.

3

Kai ote espernen o Israhl, anebainon oi Madianitai kai oi Amalhkitai kai oi katoikoi thV anatolhV kai hrconto enantion autou×

4

kai stratopedeuonteV enantion autwn diefqeiron ta gennhmata thV ghV, ewV thV eisodou GazhV, kai den afinon zwotrofian eiV ton Israhl, oute probaton oute boun oute onon.

5

Dioti anebainon autoi kai ta poimnia autwn kai hrconto meta twn skhnwn autwn, poluariqmoi wV akrideV× anariqmhtoi hsan kai autoi kai ai kamhloi autwn× kai eishrconto eiV thn ghn dia na fqeirwsin authn.

6

Kai eptwceuse sfodra o Israhl ex aitiaV twn Madianitwn× dia touto oi uioi Israhl ebohsan proV ton Kurion.

7

[] Kai ote ebohsan proV ton Kurion oi uioi Israhl dia touV MadianitaV,

8

tote apesteilen o KurioV andra profhthn proV touV uiouV Israhl, kai eipe proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× Egw anebibasa umaV ex Aiguptou kai exhgagon umaV ex oikou douleiaV,

9

kai elutrwsa umaV ek ceiroV twn Aiguptiwn kai ek ceiroV pantwn twn kataqlibontwn umaV, kai exediwxa autouV ap' emprosqen umwn kai edwka eiV esaV thn ghn autwn×

10

kai eipa proV esaV, Egw eimai KurioV o QeoV saV× den qelete sebasqh touV qeouV twn Amorraiwn, en th gh twn opoiwn katoikeite× kai den uphkousate eiV thn fwnhn mou.

11

[] Kai hlqen aggeloV Kuriou kai ekaqisen upo thn drun thn en Ofra, thn tou IwaV tou Abi-ezeritou× kai Gedewn o uioV autou ekopanize siton en tw lhnw, dia na kruyh auton apo twn Madianitwn.

12

Kai efanh eiV auton aggeloV Kuriou kai eipe proV auton, O KurioV meta sou, dunate en iscui.

13

Kai eipe proV auton o Gedewn, W kurie mou, an o KurioV hnai meq' hmwn, dia ti loipon eurhkan hmaV panta tauta; kai pou einai panta ta qaumasia autou, ta opoia dihghqhsan eiV hmaV oi patereV hmwn, legonteV, Den anebibasen hmaV o KurioV ex Aiguptou; alla twra egkatelipen hmaV o KurioV kai paredwken hmaV eiV taV ceiraV twn Madianitwn.

14

Kai embleyaV proV auton o KurioV eipen, Upage en th dunamei sou tauth, kai qeleiV swsei ton Israhl ek thV ceiroV tou Madiam× den se apesteila egw;

15

O de eipe proV auton, W kurie mou, me ti qelw swsei ton Israhl; idou, h oikogeneia mou einai h tapeinotera metaxu tou Manassh, kai egw o mikroteroV en tw oikw tou patroV mou.

16

Kai eipe proV auton o KurioV, All' egw qelw eisqai meta sou kai qeleiV pataxei touV MadianitaV wV andra ena.

17

O de eipe proV auton, Ean loipon eurhka carin eiV touV ofqalmouV sou, deixon moi shmeion oti su eisai o lalwn met' emou.

18

Mh anacwrhshV enteuqen, deomai, ewsou elqw proV se kai ekferw thn prosforan mou kai qesw enwpion sou. O de eipe, Qelw perimeinei ewsou epistreyhV.

19

Kai eishlqen o Gedewn kai htoimasen erifion ex aigwn kai azuma enoV efa aleurou× to men kreaV eqesen eiV kanistron, ton de zwmon ebalen eiV cutran, kai eferen exw proV auton upo thn drun kai prosefere.

20

Kai eipe proV auton o aggeloV tou Qeou, Labe to kreaV kai ta azuma kai qeV epi tauthn thn petran, kai ton zwmon epicee. Kai ekamen outw.

21

Kai exeteinen o aggeloV tou Kuriou to akron thV rabdou, thn opoian eicen en th ceiri autou, kai hggise to kreaV kai ta azuma× kai anebh pur ek thV petraV kai katefage to kreaV kai ta azuma. Tote aphlqen o aggeloV tou Kuriou apo twn ofqalmwn autou.

22

Kai idwn o Gedewn oti hto aggeloV Kuriou, eipen o Gedewn, Oimoi, Kurie Qee× dioti eidon ton aggelon tou Kuriou proswpon proV proswpon.

23

Kai eipe proV auton o KurioV, Eirhnh soi× mh fobou× den qeleiV apoqanei.

24

Kai wkodomhsen ekei o Gedewn qusiasthrion eiV ton Kurion kai wnomasen auto Ieoba-salwm× ewV thV hmeraV tauthV einai en Ofra twn Abi-ezeritwn.

25

[] Kai thn authn nukta eipen o KurioV proV auton, Labe ton boun tou patroV sou kai ton deuteron boun ton eptaeth, kai katedafison ton bwmon tou Baal, ton opoion ecei o pathr sou, kai to alsoV to plhsion autou katakoyon×

26

kai oikodomhson qusiasthrion eiV Kurion ton Qeon sou epi thV korufhV thV petraV tauthV, kata to diatetagmenon× kai labe ton deuteron boun kai prosfere olokautwma me ta xula tou alsouV, to opoion qeleiV katakoyei.

27

Kai elaben o Gedewn deka andraV ek twn doulwn autou kai ekame kaqwV eipe proV auton o KurioV× kai epeidh efobhqh ton oikon tou patroV autou kai touV anqrwpouV thV polewV, na kamh touto thn hmeran, ekamen auto thn nukta.

28

Kai ote oi anqrwpoi thV polewV exhgerqhsan to prwi, idou, hto krhmnismenoV o bwmoV tou Baal, kai to alsoV to plhsion autou katakekommenon, kai o deuteroV bouV wlokautwmenoV epi to qusiasthrion to wkodomhmenon.

29

Kai eipen o eiV proV ton allon, TiV ekame to pragma touto; Kai exetasanteV kai anereunhsanteV eipon, O Gedewn o uioV tou IwaV ekame to pragma touto.

30

Tote oi anqrwpoi thV polewV eipon proV ton IwaV, Ekbale ton uion sou dia na qanatwqh, epeidh ekrhmnise ton bwmon tou Baal kai epeidh katekoye to alsoV to plhsion autou.

31

Kai eipen o IwaV proV pantaV touV exanistamenouV enantion autou, MhpwV seiV qelete diekdikhsei uper tou Baal; h seiV qelete swsei auton; ostiV diekdikhsh uper autou qelei qanatwqh ewV prwiaV× ean outoV hnai QeoV, aV diekdikhsh uper eautou, dioti ekrhmnisan ton bwmon autou.

32

Dia touto wnomasen auton en th hmera ekeinh Ierobaal, legwn, AV ekdikhsh kat' autou o Baal, dioti ekrhmnise ton bwmon autou.

33

[] Tote sunhcqhsan omou panteV oi Madianitai kai oi Amalhkitai kai oi katoikoi thV anatolhV kai diebhsan kai estratopedeusan en th koiladi Iezrael.

34

Kai to Pneuma tou Kuriou periecuqh epi ton Gedewn, kai esalpisen en salpiggi kai sunhcqhsan oi Abi-ezeritai opisw autou.

35

Kai exapesteile mhnutaV proV panta ton Manassh, kai sunhcqh kai autoV opisw autou× exapesteilen eti mhnutaV proV ton Ashr kai proV ton Zaboulwn kai proV ton Nefqali× kai anebhsan eiV sunanthsin autwn.

36

Kai eipen o Gedewn proV ton Qeon, Ean mellhV na swshV dia ceiroV mou ton Israhl, kaqwV elalhsaV,

37

idou, egw qelw balei ton pokon tou malliou eiV to alwnion× ean geinh drosoV monon epi ton pokon, ef' olhn de thn ghn xhrasia, tote qelw gnwrisei oti qeleiV swsei dia ceiroV mou ton Israhl, kaqwV elalhsaV.

38

Kai egeinen outw× dioti shkwqeiV thn epaurion to prwi, epiese ton pokon kai exeqliye droson ek tou pokou, lekanhn plhrh udatoV.

39

Kai eipen o Gedewn proV ton Qeon, AV mh exafqh o qumoV sou enantion mou, kai qelw lalhsei monon tauthn thn foran× aV dokimasw, deomai, tauthn monhn thn foran en tw pokw× aV geinh twra xhrasia monon epi ton pokon, ef' olhn de thn ghn aV hnai drosoV.

40

Kai ekamen o QeoV outw thn nukta ekeinhn× kai egeine xhrasia monon epi ton pokon, ef' olhn de thn ghn hto drosoV.

Judges 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: