Modern Greek Bible

Judges 4

Judges

Return to Index

Chapter 5

1

[] Kai eyalan h Deborra kai o Barak o uioV tou Abineem en th hmera ekeinh, legonteV,

2

Epeidh proeporeuqhsan archgoi en tw Israhl, Epeidh o laoV proseferen eauton ekousiwV, Eulogeite ton Kurion.

3

Akousate, basileiV× dote akroasin, satrapai× egw, eiV ton Kurion egw qelw yallei eiV Kurion ton Qeon tou Israhl qelw yalmwdei.

4

Kurie, ote exhlqeV apo Sheir, ote ekinhsaV apo thV pediadoV tou Edwm, h gh eseisqh kai oi ouranoi estalaxan, ai nefelai eti estalaxan udwr.

5

Ta orh etakhsan upo thV parousiaV tou Kuriou× auto to Sina apo thV parousiaV Kuriou tou Qeou tou Israhl.

6

[] En taiV hmeraiV tou Samegar uiou tou Anaq, en taiV hmeraiV thV Iahl, egkateleifqhsan ai odoi, kai oi diabatai periepatoun odouV plagiaV.

7

Exelipon oi hgemoneV en tw Israhl, exelipon, ewsou egw h Deborra eshkwqhn, eshkwqhn mhthr en tw Israhl.

8

Exelexan qeouV neouV× tote polemoV en taiV pulaiV× efanh ara aspiV h logch metaxu tessarakonta ciliadwn en tw Israhl;

9

H kardia mou einai proV touV archgouV tou Israhl, osoi metaxu tou laou proseferan eautouV ekousiwV. Eulogeite ton Kurion.

10

Umnologeite× oi epibainonteV epi leukwn onwn, oi kaqhmenoi eiV to krinein, kai oi peripatounteV en taiV odoiV.

11

EleuqerwqenteV apo tou krotou twn toxotwn, en toiV topoiV opou antlousin udwr, ekei qelousi dihgeisqai taV dikaiosunaV tou Kuriou, taV dikaiosunaV twn hgemonwn autou metaxu tou Israhl. Katebh tote eiV taV pulaV o laoV tou Kuriou.

12

[] Egerqhti, egerqhti, Deborra× egerqhti, egerqhti, profere wdhn× shkwqhti, Barak, kai aicmalwtison touV aicmalwtouV sou, uie tou Abineem.

13

Tote katebh to egkataleleimmenon tou laou enantion twn iscurwn× o KurioV katebh met' emou enantion twn dunatwn.

14

Ek tou Efraim oi katoikounteV to oroV Amalhk katebhsan katopin sou, Beniamin, metaxu twn lawn sou. Ek tou Maceir katebhsan oi archgoi, kai ek tou Zaboulwn oi kratounteV rabdon grammatewV.

15

Kai oi arconteV tou Issacar meta thV DeborraV, o Issacar proseti kai o Barak× katopin toutou edramon eiV thn koilada. EiV taV diaireseiV tou Roubhn hgerqhsan megaloi stocasmoi kardiaV.

16

Dia ti ekaqhsaV metaxu eiV taV mandraV, dia na akouhV ta belasmata twn poimniwn; eiV taV diaireseiV tou Roubhn hgerqhsan megalai suzhthseiV kardiaV.

17

O Galaad hsucaze peran tou Iordanou× kai o Dan dia ti emenen eiV ta ploia; o Ashr ekaqhto eiV ta paralia, kai hsucazen eiV touV limenaV autou.

18

O Zaboulwn einai laoV prosferwn thn zwhn autou eiV qanaton, kai o Nefqali, epi ta uyh thV pediadoV.

19

Hlqon oi basileiV, epolemhsan× tote epolemhsan oi basileiV Canaan en Qaanac plhsion twn udatwn tou Megiddw× lafuron arguriou den elabon.

20

Ek tou ouranou epolemhsan, oi astereV ek thV poreiaV autwn epolemhsan enantion tou Sisara.

21

O potamoV Kiswn katesuren autouV, o palaioV potamoV, o potamoV Kiswn. KatepathsaV, yuch mou, dunamin.

22

Tote katetribhsan oi onuceV twn ippwn apo tou ormhtikou dromou, tou ormhtikou dromou twn ep' autouV iscurwn.

23

Katarasqe thn Mhrwz, eipen o aggeloV tou Kuriou, katarasqe kataran touV katoikouV authV dioti den hlqon eiV bohqeian tou Kuriou, eiV bohqeian tou Kuriou enantion twn dunatwn.

24

[] Euloghmenh aV hnai uper taV gunaikaV h Iahl, h gunh tou Eber tou Kenaiou× uper taV gunaikaV en taiV skhnaiV euloghmenh aV hnai.

25

Udwr ezhthse, gala edwke× bouturon proseferen eiV megalopreph krathra.

26

Thn aristeran authV hplwsen eiV ton passalon, kai thn dexian authV eiV thn sfuran twn ergatwn× kai sfurokophsasa ton Sisara escise thn kefalhn autou, kai suneqlase kai dieperase touV mhniggaV autou.

27

Metaxu twn podwn authV sunekamfqh, epesen, ekeito× metaxu twn podwn authV sunekamfqh, epesen× opou sunekamfqh, ekei epese nekroV.

28

H mhthr tou Sisara ekupte dia thV quridoV kai eboa dia tou diktuwtou, Dia ti h amaxa autou bradunei na elqh, dia ti ebradunan oi trocoi twn amaxwn autou;

29

Ai sofai kuriai authV apekrinonto proV authn× auth malista edide thn apokrisin proV eauthn×

30

Den epetucon; den diemoirasan ta lafura; mian h duo neaV eiV ekaston andra, eiV ton Sisara lafura poikilocroa, lafura poikilocroa kenthta, poikilocroa kenthta kai ek twn duo merwn, perilaimia twn lafuragwgoumenwn;

31

Outw na apolesqwsi panteV oi ecqroi sou, Kurie× oi de agapwnteV auton aV hnai wV o hlioV anatellwn en th doxh autou. Kai anepauqh h gh tessarakonta eth.

Judges 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: