Modern Greek Bible

Judges 3

Judges

Return to Index

Chapter 4

1

[] Kai epraxan oi uioi Israhl palin ponhra enwpion tou Kuriou, afou eteleuthsen o Awd.

2

Kai epwlhsen autouV o KurioV eiV thn ceira tou Iabein, basilewV Canaan, ostiV ebasileuen en Aswr× kai archgoV twn strateumatwn autou hto o Sisara, ostiV katwkei ek Arwseq twn eqnwn.

3

Kai ebohsan proV ton Kurion oi uioi Israhl× dioti eicen enneakosiaV amaxaV sidhraV× kai autoV kateqliye sfodra touV uiouV Israhl eikosi eth.

4

[] Kai h Deborra, gunh profhtiV, gunh tou Lafidwq, auth ekrine ton Israhl kata ton kairon ekeinon.

5

Kai auth katwkei upo ton foinika thV DeborraV, metaxu Rama kai Baiqhl, en tw orei Efraim× kai anebainon proV authn oi uioi Israhl dia na krinwntai.

6

Kai esteile kai ekalese ton Barak ton uion tou Abineem apo KedeV-nefali, kai eipe proV auton, Den prostaxe KurioV o QeoV tou Israhl, legwn, Upage kai sunaxon dunamin en tw orei Qabwr kai labe meta sou deka ciliadaV andrwn ek twn uiwn Nefqali kai ek twn uiwn Zaboulwn,

7

kai qelw episurei proV se eiV ton potamon Kiswn ton Sisara, ton archgon tou strateumatoV Iabein, kai taV amaxaV autou kai to plhqoV autou, kai qelw paradwsei auton eiV thn ceira sou;

8

Kai eipe proV authn o Barak, Ean su elqhV met' emou, qelw upagei× all' ean den elqhV met' emou, den qelw upagei.

9

H de eipe, Qelw elqei exapantoV meta sou× plhn den qeleiV labei timhn en th odw eiV thn opoian upageiV× dioti eiV ceira gunaikoV qelei pwlhsei o KurioV ton Sisara. Kai h Deborra eshkwqh kai uphge meta tou Barak eiV KedeV.

10

[] Kai sunekalesen o Barak ton Zaboulwn kai ton Nefqali eiV KedeV, kai anebh meta deka ciliadwn andrwn kata podaV autou× kai h Deborra anebh met' autou.

11

O de Eber o KenaioV, ek twn uiwn tou Obab penqerou tou MwusewV, eice cwrisqh apo twn Kenaiwn kai eice sthsei thn skhnhn autou ewV thV druoV Zaanaeim, thV plhsion KedeV.

12

Kai anhggeilan proV ton Sisara, oti Barak o uioV tou Abineem anebh eiV to oroV Qabwr.

13

Kai sunhqroisen o Sisara pasaV taV amaxaV autou, enneakosiaV amaxaV sidhraV, kai panta ton laon ton met' autou, apo Arwseq twn eqnwn eiV ton potamon Kiswn.

14

Kai eipen h Deborra proV ton Barak, Shkwqhti× dioti auth einai h hmera, kaq' hn o KurioV paredwke ton Sisara eiV thn ceira sou× den exhlqen o KurioV emprosqen sou; Kai katebh o Barak apo tou orouV Qabwr kai deka ciliadeV andreV katopin autou.

15

Kai katetropwsen o KurioV ton Sisara kai pasaV taV amaxaV kai pan to strateuma, en stomati macairaV, emprosqen tou Barak× kai katebh o Sisara apo thV amaxhV kai efuge pezoV.

16

Katediwxe de o Barak katopin twn amaxwn kai katopin tou strateumatoV ewV thV Arwseq twn eqnwn× kai epese pan to strateuma tou Sisara en stomati macairaV× den emeinen oude eiV.

17

[] Kai efugen o Sisara pezoV eiV thn skhnhn thV Iahl, gunaikoV tou Eber tou Kenaiou× dioti hto eirhnh metaxu tou Iabein basilewV thV Aswr kai tou oikou tou Eber tou Kenaiou.

18

Kai exhlqen h Iahl eiV sunanthsin tou Sisara kai eipe proV auton, Eiselqe, kurie mou, eiselqe proV eme× mh fobou. Kai ote eishlqe proV authn eiV thn skhnhn, eskepasen auton me kalumma.

19

Kai eipe proV authn. Potison me, parakalw, oligon udwr, dioti ediyhsa. Kai hnoixe ton askon tou galaktoV kai epotisen auton kai eskepasen auton.

20

Kai eipe proV authn, Sthqi eiV thn quran thV skhnhV, kai ean elqh tiV kai se erwthsh, legwn, Einai tiV entauqa; eipe, Ouci.

21

Kai elaben Iahl h gunh tou Eber ton passalon thV skhnhV, kai balousa sfuran eiV thn ceira authV, uphgen hsucwV proV auton kai enephxe ton passalon eiV ton mhnigga autou, wste ekarfwqh eiV thn ghn× dioti autoV apokamwmenoV wn ekoimato baqewV. Kai apeqane.

22

Kai idou, o Barak katediwke ton Sisara× h de Iahl exhlqen eiV sunanthsin autou kai eipe proV auton, Elqe, kai qelw soi deixei ton andra ton opoion zhteiV. Kai ote eishlqe proV authn, idou, o Sisara ekeito nekroV, kai o passaloV eiV ton mhnigga autou.

23

Kai etapeinwsen o QeoV kata thn hmeran ekeinhn ton Iabein basilea Canaan emprosqen twn uiwn Israhl.

24

Kai ekrataiouto h ceir twn uiwn Israhl kai katiscuen epi Iabein basilea Canaan, ewsou exwloqreusan ton Iabein basilea Canaan.

Judges 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: