Modern Greek Bible

Judges 2

Judges

Return to Index

Chapter 3

1

[] Kai tauta einai ta eqnh, ta opoia afhken o KurioV, dia na dokimash ton Israhl di' autwn, pantaV touV mh gnwrisantaV pantaV touV polemouV thV Canaan×

2

toulaciston dia na maqwsin ai geneai twn uiwn Israhl na gumnasqwsi ton polemon, toulaciston osoi proteron den eicon gnwrisei autouV×

3

ai pente satrapeiai twn Filistaiwn kai panteV oi Cananaioi kai oi Sidwnioi kai oi Euaioi oi katoikounteV en tw orei tou Libanou, apo tou orouV Baal-ermwn ewV thV eisodou Aimaq.

4

Kai tauta hsan dia na dokimash ton Israhl di' autwn× dia na gnwrish ean uphkouon eiV taV entolaV tou Kuriou, taV opoiaV prosetaxen eiV touV pateraV autwn dia tou MwusewV.

5

Kai katwkhsan oi uioi Israhl metaxu twn Cananaiwn, twn Cettaiwn kai twn Amorraiwn kai twn Ferezaiwn kai twn Euaiwn kai twn Iebousaiwn.

6

Kai elabon eiV eautouV taV qugateraV autwn eiV gunaikaV, kai taV eautwn qugateraV edwkan eiV touV uiouV autwn, kai elatreusan touV qeouV autwn.

7

Kai epraxan oi uioi Israhl ponhra enwpion tou Kuriou kai elhsmonhsan Kurion ton Qeon autwn kai elatreusan touV Baaleim kai ta alsh.

8

[] Dia touto exhfqh o qumoV tou Kuriou kata tou Israhl, kai epwlhsen autouV eiV thn ceira tou Cousan-risaqaim basilewV thV MesopotamiaV× kai edouleusan oi uioi Israhl eiV ton Cousan-risaqaim oktw eth.

9

Kai ote ebohsan oi uioi Israhl proV ton Kurion, o KurioV anesthse swthra eiV touV uiouV Israhl kai eswsen autouV, ton Goqonihl uion tou Kenez, ton newteron adelfon tou Caleb.

10

Kai hto ep' auton to Pneuma tou Kuriou, kai ekrine ton Israhl× kai exhlqen eiV machn, kai paredwken o KurioV eiV thn ceira autou ton Cousan-risaqaim basilea thV MesopotamiaV× kai h ceir autou uperiscusen enantion tou Cousan-risaqaim.

11

Kai anepauqh h gh tessarakonta eth× kai eteleuthse Goqonihl o uioV tou Kenez.

12

[] Kai hrcisan oi uioi Israhl palin na prattwsi ponhra enwpion tou Kuriou× kai eniscusen o KurioV ton Eglwn basilea tou Mwab kata tou Israhl, dioti epraxan ponhra enwpion tou Kuriou.

13

Kai sunhqroisen eiV seauton touV uiouV Ammwn kai Amalhk, o kai uphge kai epataxe ton Israhl kai ekurieusan thn polin twn foinikwn.

14

Kai edouleusan oi uioi Israhl eiV ton Eglwn basilea tou Mwab dekaoktw eth.

15

Kai ebohsan proV ton Kurion oi uioi Israhl× kai anesthsen o KurioV eiV autouV swthra, ton Awd uion tou Ghra, tou Beniamitou, andra aristeroceira. Kai apesteilan oi uioi Israhl dia ceiroV autou dwra proV ton Eglwn basilea tou Mwab.

16

Kai kateskeuasen eiV eauton o Awd macairan distomon, makran mian phchn× kai periezwsqh authn upo ton manduan autou epi ton mhron autou ton dexion.

17

Kai prosefere ta dwra proV ton o Eglwn basilea tou Mwab× o de Eglwn hto anqrwpoV pacuV sfodra.

18

Kai afou eteleiwse prosferwn ta dwra kai apepemye touV anqrwpouV touV bastazontaV ta dwra,

19

tote o autoV upestreyen apo twn gluptwn twn proV ta Galgala× kai eipe, Logon krufon ecw proV se, basileu. O de eipe, Siwpa. Kai exhlqon ap' autou panteV oi paristamenoi plhsion autou.

20

Kai eishlqe proV auton o Awd× ekeinoV de ekaqhto en tw uperww autou tw qerinw monwtatoV. Kai eipen o Awd, Ecw logon para Qeou proV se. Tote eshkwqh apo tou qronou.

21

Kai aplwsaV o Awd thn ceira autou thn aristeran, elabe thn macairan apo tou mhrou autou tou dexiou kai enephxen authn eiV thn koilian autou,

22

wste kai h labh eti eishlqe katopin tou sidhrou× kai to pacoV sunekleisen epi ton sidhron, wste den hdunato na surh thn macairan apo thV koiliaV autou× kai exhlqe koproV.

23

Tote exhlqen o Awd dia thV stoaV kai ekleisen opisw autou taV quraV tou uperwou, kai ekleidwse.

24

Kai afou ekeinoV exhlqen, hlqon oi douloi tou Eglwn× kai ote eidon oti, idou, ai qurai tou uperwou hsan kleidwmenai, eipon, BebaiwV touV podaV autou skepazei en tw dwmatiw tw qerinw.

25

Kai periemeinan ewsou entraphsan× kai idou, den hnoige taV quraV tou uperwou× oqen elabon to kleidion kai hnoixan× kai idou, o kurioV autwn ekeito kata ghV nekroV.

26

O de Awd exefugen, en osw ekeinoi ebradunon× kai eperase ta glupta kai dieswqh eiV Seeirwqa.

27

Kai ote hlqen, esalpise dia thV salpiggoV en tw orei Efraim, kai katebhsan met' autou oi uioi Israhl apo tou orouV kai autoV emprosqen autwn.

28

Kai eipe proV autouV, Akolouqeite moi× dioti o KurioV paredwke touV ecqrouV saV touV MwabitaV eiV thn ceira saV. Kai katebhsan opisw autou kai katelabon taV diabaseiV tou Iordanou proV ton Mwab kai den afhkan anqrwpon na perash.

29

Kai epataxan touV MwabitaV kata ton kairon ekeinon, peripou deka ciliadaV andrwn, pantaV andreiouV kai pantaV dunatouV en iscui× kai den dieswqh oudeiV.

30

OutwV etapeinwqh o Mwab en th hmera ekeinh upo thn ceira tou Israhl. Kai h gh anepauqh ogdohkonta eth.

31

[] Meta de touton estaqh o Samegar o uioV tou Anaq, ostiV epataxe touV FilistaiouV exakosiouV andraV di' enoV boukentrou× kai eswse kai autoV ton Israhl.

Judges 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: