Modern Greek Bible

Judges 1

Judges

Return to Index

Chapter 2

1

[] Kai anebh aggeloV Kuriou apo Galgalwn eiV Bokim kai eipe, SaV anebibasa ex Aiguptou kai saV efera eiV thn ghn thn opoian wmosa proV touV pateraV saV× kai eipa, Den qelw aqethsei thn proV esaV diaqhkhn mou eiV ton aiwna×

2

kai seiV den qelete kamei sunqhkhn proV touV katoikouV tou topou toutou× ta qusiasthria autwn qelete katastreyei. Den uphkousate omwV eiV thn fwnhn mou× dia ti epraxate touto;

3

Dia touto kai egw eipa, Den qelw ekdiwxei autouV ap' emprosqen saV× alla qelousin eisqai enantioi saV, kai oi qeoi autwn qelousin eisqai pagiV eiV esaV.

4

Kai kaqwV elalhsen o aggeloV tou Kuriou touV logouV toutouV proV pantaV touV uiouV Israhl, o laoV uywse thn fwnhn autou kai eklause.

5

Kai ekalesan to onoma tou topou ekeinou Bokim× kai equsiasan ekei eiV ton Kurion.

6

[] Kai ote apeluse ton laon o IhsouV, oi uioi Israhl uphgon ekastoV eiV thn klhronomian autou, dia na kataklhronomhswsi thn ghn.

7

Kai elatreusan o laoV ton Kurion pasaV taV hmeraV tou Ihsou kai pasaV taV hmeraV twn presbuterwn, oitineV epezhsan meta ton Ihsoun kai eidon panta ta erga ta megala tou Kuriou, osa ekamen uper tou Israhl.

8

Kai eteleuthsen IhsouV, o uioV tou Nauh, o douloV tou Kuriou, hlikiaV ekaton deka etwn.

9

Kai eqayan auton eiV to orion thV klhronomiaV autou en Qamnaq-areV, en tw orei Efraim, kata to boreion meroV tou orouV GaaV.

10

Kai pasa eti h genea ekeinh proseteqhsan eiV touV pateraV autwn× kai eshkwqh allh genea met' autouV, htiV den egnwrise ton Kurion oude ta erga, ta opoia ekamen uper tou Israhl.

11

Kai epraxan oi uioi Israhl ponhra enwpion tou Kuriou kai elatreusan touV Baaleim×

12

kai egkatelipon Kurion ton Qeon twn paterwn autwn, ton exagagonta autouV ek ghV Aiguptou, kai uphgon katopin allwn qewn, ek twn qewn twn lawn twn perix autwn, kai prosekunhsan autouV kai parwrgisan ton Kurion.

13

Kai egkatelipon ton Kurion kai elatreusan ton Baal kai taV Astarwq.

14

Kai exhfqh o qumoV tou Kuriou kata tou Israhl, kai paredwken autouV eiV thn ceira twn lehlatistwn, kai elehlathsan autouV× kai epwlhsen autouV eiV thn ceira twn ecqrwn autwn kuklw, wste den hdunhqhsan pleon na staqwsi kata proswpon twn ecqrwn autwn.

15

Pantacou opou exhrconto, h ceir tou Kuriou hto enantion autwn proV kakon, kaqwV elalhsen o KurioV kai kaqwV wmosen o KurioV proV autouV× kai hlqon eiV megalhn amhcanian.

16

Tote anesthsen o KurioV kritaV, oitineV eswsan autouV ek thV ceiroV twn lehlatountwn autouV.

17

Plhn oude eiV touV kritaV autwn uphkousan, all' eporneusan katopin allwn qewn kai prosekunhsan autouV× exeklinan tacewV apo thV odou, eiV thn opoian periepathsan oi patereV autwn upakouonteV eiV taV entolaV tou Kuriou× den ekamon outw.

18

Kai ote anesthsen o KurioV eiV autouV kritaV, tote o KurioV hto meta tou kritou kai eswzen autouV ek thV ceiroV twn ecqrwn autwn kaq' olaV taV hmeraV tou kritou× dioti esplagcnisqh o KurioV eiV touV stenagmouV autwn touV ex aitiaV twn kataqlibontwn autouV kai katapiezontwn autouV.

19

Ote de apeqnhsken o krithV, epestrefon kai diefqeironto ceirotera para touV pateraV autwn, upagonteV katopin allwn qewn, dia na latreuwsin autouV kai na proskunwsin autouV× den epauon apo twn praxewn autwn oude apo thV odou autwn thV diestrammenhV.

20

Kai exhfqh o qumoV tou Kuriou kata tou Israhl, kai eipen, Epeidh o laoV outoV parebh thn diaqhkhn mou, thn opoian prosetaxa eiV touV pateraV autwn, kai den uphkousen eiV thn fwnhn mou×

21

kai egw den qelw ekdiwxei pleon ap' emprosqen autwn ouden ek twn eqnwn, ta opoia afhken o IhsouV ote eteleuthse,

22

dia na dokimasw ton Israhl dia mesou autwn, ean fulattwsi thn odon tou Kuriou, peripatounteV en auth, kaqwV efulaxan authn oi patereV autwn, h ouci.

23

Kai afhke KurioV ta eqnh tauta, cwriV na ekdiwxh tacewV auta× oude paredwken auta eiV thn ceira tou Ihsou.

Judges 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: