Modern Greek Bible

Joshua 23

Joshua

Return to Index

Chapter 24

1

[] Kai sunhqroisen o IhsouV pasaV taV fulaV tou Israhl en Sucem, kai sunekalese touV presbuterouV tou Israhl kai touV archgouV autwn kai touV kritaV autwn kai touV arcontaV autwn× kai parestaqhsan enwpion tou Qeou.

2

Kai eipen o IhsouV proV panta ton laon, Outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× peran tou potamou katwkhsan ap' archV oi patereV saV, Qarra o pathr tou Abraam kai o pathr tou Nacwr, kai elatreusan allouV qeouV.

3

Kai elabon ton patera saV ton Abraam ek tou peran tou potamou, kai wdhghsa auton dia pashV thV ghV Canaan, kai eplhquna to sperma autou, kai edwka ton Isaak eiV auton.

4

Kai eiV ton Isaak edwka ton Iakwb kai ton Hsau× kai edwka eiV ton Hsau to oroV Sheir, dia na klhronomhsh auto× o de Iakwb kai oi uioi autou katebhsan eiV thn Aigupton.

5

Kai apesteila ton Mwushn kai ton Aarwn, kai epataxa thn Aigupton dia plhgwn, taV opoiaV ekamon en mesw authV, kai meta tauta exhgagon umaV.

6

Kai afou exhgagon touV pateraV umwn ex Aiguptou, hlqete eiV thn qalassan× kai katediwxan oi Aiguptioi opisw twn paterwn umwn me amaxaV kai ippouV eiV thn qalassan thn Eruqran×

7

kai ebohsan proV Kurion kai autoV eqese skotoV anameson umwn kai twn Aiguptiwn, kai ephgagen ep' autouV thn qalassan kai ekaluyen autouV, kai oi ofqalmoi umwn eidon ti ekamon en th Aiguptw× kai katwkhsate en th erhmw hmeraV pollaV.

8

Kai saV efera eiV thn ghn twn Amorraiwn, twn katoikountwn peran tou Iordanou, kai saV epolemhsan kai paredwka autouV eiV taV ceiraV saV, kai kateklhronomhsate thn ghn autwn, kai exwloqreusa autouV ap' emprosqen saV.

9

Kai eshkwqh Balak o uioV tou Sepfwr, basileuV tou Mwab, kai epolemhse proV ton Israhl× kai aposteilaV prosekalese ton Balaam uion tou Bewr dia na saV katarasqh×

10

all' egw den hqelhsa na akousw ton Balaam× malista de kai saV euloghse, kai saV hleuqerwsa ek twn ceirwn autou.

11

Kai diebhte ton Iordanhn kai hlqete eiV Iericw× kai saV epolemhsan oi andreV thV Iericw, oi Amorraioi kai oi Ferezaioi kai oi Cananaioi kai oi Cettaioi kai oi Gergesaioi, oi Euaioi kai oi Iebousaioi× kai paredwka autouV eiV taV ceiraV saV.

12

Kai exapesteila emprosqen saV taV sfhkaV, kai exediwxan autouV ap' emprosqen saV, touV duo basileiV twn Amorraiwn× ouci dia thV macairaV sou oude dia tou toxou sou.

13

Kai edwka eiV esaV ghn, eiV thn opoian den ekopiasate, kai poleiV taV opoiaV den ektisate, kai katwkhsate en autaiV× kai trwgete ampelwnaV kai elaiwnaV, touV opoiouV den efuteusate.

14

Twra loipon fobhqhte ton Kurion kai latreusate auton en akeraiothti kai alhqeia× kai apobalete touV qeouV, touV opoiouV elatreusan oi patereV saV peran tou potamou kai en th Aiguptw, kai latreusate ton Kurion.

15

[] All' ean den areskh eiV esaV na latreuhte ton Kurion, eklexate shmeron poion qelete na latreuhte× h touV qeouV, touV opoiouV elatreusan oi patereV saV peran tou potamou, h touV qeouV twn Amorraiwn, eiV twn opoiwn thn ghn katoikeite× egw omwV kai o oikoV mou qelomen latreuei ton Kurion.

16

Kai apekriqh o laoV legwn, Mh genoito na afhswmen ton Kurion, dia na latreuswmen allouV qeouV×

17

dioti KurioV o QeoV hmwn, autoV anebibasen hmaV kai touV pateraV hmwn ek ghV Aiguptou, ex oikou douleiaV, kai autoV ekamen enwpion hmwn ekeina ta shmeia ta megala, kai diefulaxen hmaV kaq' olhn thn odon thn opoian diwdeusamen, kai metaxu pantwn twn eqnwn dia twn opoiwn diebhmen×

18

kai exediwxen o KurioV ap' emprosqen hmwn pantaV touV laouV kai touV AmorraiouV touV katoikountaV en th gh× kai hmeiV qelomen latreuei ton Kurion× dioti autoV einai QeoV hmwn.

19

Kai eipen o IhsouV proV ton laon, Den qelete dunhqh na latreuhte ton Kurion× dioti autoV einai QeoV agioV× einai QeoV zhlwthV× den qelei sugcwrhsei taV anomiaV saV kai taV amartiaV saV×

20

dioti qelete egkataleiyei ton Kurion kai latreusei xenouV QeouV× tote strafeiV qelei saV kakwsei kai qelei saV exoloqreusei, afou saV agaqopoihse.

21

Kai eipen o laoV eiV ton Ihsoun, Ouci× alla ton Kurion qelomen latreuei.

22

Kai eipen o IhsouV proV ton laon, SeiV eisqe martureV eiV eautouV oti seiV exelexate eiV eautouV ton Kurion, dia na latreuhte auton. Kai ekeinoi eipon, MartureV.

23

Twra loipon apobalete touV xenouV qeouV, touV en tw mesw umwn, kai klinate thn kardian umwn proV Kurion ton Qeon tou Israhl.

24

Kai eipen o laoV proV ton Ihsoun, Kurion ton Qeon hmwn qelomen latreuei kai eiV thn fwnhn autou qelomen upakouei.

25

Kai ekamen o IhsouV diaqhkhn proV ton laon en th hmera ekeinh, kai eqesen eiV autouV nomon kai krisin en Sucem.

26

Kai egrayen o IhsouV touV logouV toutouV en tw bibliw tou nomou tou Qeou× kai labwn liqon megan, esthsen auton ekei upo thn drun, thn plhsion tou agiasthriou tou Kuriou.

27

Kai eipen o IhsouV proV panta ton laon, Idou, o liqoV outoV qelei eisqai eiV umaV eiV marturion, dioti autoV hkouse pantaV touV logouV tou Kuriou touV opoiouV elalhse proV hmaV× qelei eisqai loipon eiV marturion eiV esaV, dia na mh arnhqhte ton Qeon saV.

28

Kai apesteilen o IhsouV ton laon, ekaston eiV thn klhronomian autou.

29

[] Kai meta ta pragmata tauta, eteleuthsen IhsouV o uioV tou Nauh, o douloV tou Kuriou, hlikiaV ekaton deka etwn.

30

Kai eqayan auton en toiV orioiV thV klhronomiaV autou en Famnaq-sarac, htiV einai en tw orei Efraim, proV borran tou orouV GaaV.

31

Kai elatreusen o Israhl ton Kurion pasaV taV hmeraV tou Ihsou kai pasaV taV hmeraV twn presbuterwn, oitineV epezhsan meta ton Ihsoun kai oitineV egnwrisan panta ta erga tou Kuriou, osa ekamen uper tou Israhl.

32

Ta de osta tou Iwshf, ta opoia anebibasan oi uioi Israhl ex Aiguptou, eqayan en Sucem, en th meridi tou agrou thn opoian hgorasen o Iakwb para twn uiwn tou Emmwr, patroV tou Sucem, di' ekaton arguria, kai egeine klhronomia twn uiwn Iwshf.

33

Kai eteleuthsen Eleazar o uioV tou Aarwn, kai eqayan auton en tw lofw tou FineeV tou uiou autou, ostiV edoqh eiV auton ek tw orei Efraim.

Judges 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: