Modern Greek Bible

Joshua 22

Joshua

Return to Index

Chapter 23

1

[] Kai meta polun kairon afou o KurioV edwken eiV ton Israhl anapausin apo pantwn twn ecqrwn autou kuklw, kai o IhsouV hto gerwn, probebhkwV thn hlikian,

2

sunekalesen o IhsouV panta ton Israhl, touV presbuterouV autwn kai touV archgouV autwn kai touV kritaV autwn, kai touV arcontaV autwn kai eipe proV autouV, Egw eghrasa, eimai probebhkwV thn hlikian.

3

Kai seiV eidete panta osa ekame KurioV o QeoV saV eiV panta ta eqnh tauta dia saV× dioti KurioV o QeoV saV, autoV einai o polemhsaV uper umwn.

4

Idou, egw emoirasa dia klhrou eiV esaV tauta ta enapoleifqenta eqnh, dia klhronomian eiV taV fulaV saV, meta pantwn twn eqnwn ta opoia exwloqreusa, apo tou Iordanou ewV thV qalasshV thV megalhV, proV dusmaV hliou.

5

Kai KurioV o QeoV saV, autoV qelei exwsei autouV ap' emprosqen saV, kai qelei ekdiwxei autouV apo proswpou saV× kai qelete kurieusei thn ghn autwn, kaqwV KurioV o QeoV saV upesceqh proV esaV.

6

Andrizesqe loipon sfodra eiV to na fulatthte kai na ektelhte panta ta gegrammena en tw bibliw tou nomou tou MwusewV, dia na mh ekklinhte ap' autou dexia h aristera×

7

dia na mh anamicqhte meta twn eqnwn toutwn, twn enapoleifqentwn metaxu saV, mhde na mnhmoneuhte ta onomata twn qewn autwn, mhde na omoshte, mhde na latreushte autouV, mhde na proskunhshte autouV×

8

all' eiV Kurion ton Qeon saV na hsqe proskekollhmenoi, kaqwV ekamete ewV thV hmeraV tauthV.

9

Dioti o KurioV exediwxen ap' emprosqen saV eqnh megala kai dunata× kai oudeiV hdunhqh ewV thV shmeron na staqh emprosqen saV×

10

eiV apo saV qelei diwxei ciliouV× dioti KurioV o QeoV saV, autoV einai o polemhsaV uper umwn, kaqwV upesceqh proV esaV.

11

[] Prosecete loipon sfodra eiV eautouV, na agapate Kurion ton Qeon saV.

12

Epeidh ean pote strafhte opisw kai proskollhqhte meta tou upoloipou twn eqnwn toutwn, meta toutwn twn enapoleifqentwn metaxu saV, kai sumpenqereushte met' autwn kai anamicqhte met' autwn kai ekeina meq' umwn,

13

exeurete bebaiwV oti KurioV o QeoV saV den qelei pleon ekdiwxei ap' emprosqen saV ta eqnh tauta× alla qelousin eisqai pagideV kai enedrai eiV esaV, kai mastigeV eiV taV pleuraV saV kai akanqai eiV touV ofqalmouV saV, ewsou exoloqreuqhte apo thV ghV tauthV thV agaqhV, thn opoian KurioV o QeoV saV edwken eiV esaV.

14

Kai idou, shmeron egw poreuomai thn odon pashV thV ghV, kai seiV gnwrizete en olh th kardia umwn kai en olh th yuch umwn, oti den diepesen oude eiV ek pantwn twn agaqwn logwn, touV opoiouV KurioV o QeoV saV elalhse dia saV× panteV etelesqhsan eiV esaV, oude eiV ex autwn diepese.

15

Dia touto, kaqwV hlqon ef' umaV panteV oi agaqoi logoi, touV opoiouV elalhse proV umaV KurioV o QeoV umwn, outwV o KurioV qelei epiferei ef' umaV pantaV touV logouV touV kakouV, ewsou exoloqreush umaV apo thV ghV thV agaqhV tauthV, thn opoian edwken eiV umaV KurioV o QeoV umwn.

16

Otan parabhte thn diaqhkhn Kuriou tou Qeou saV, thn opoian prosetaxen eiV esaV, kai upaghte kai latreushte allouV qeouV kai proskunhshte autouV, tote h orgh tou Kuriou qelei exafqh enantion saV, kai qelete afanisqh tacewV apo thV ghV thV agaqhV, thn opoian edwken eiV esaV.

Joshua 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: