Modern Greek Bible

Joshua 21

Joshua

Return to Index

Chapter 22

1

[] Tote sunekalesen o IhsouV touV RoubhnitaV kai touV GaditaV kai to hmisu thV fulhV tou Manassh,

2

kai eipe proV autouV, SeiV efulaxate panta osa prosetaxen eiV esaV MwushV o douloV tou Kuriou, kai uphkousate eiV thn fwnhn mou kata panta osa egw prosetaxa eiV esaV×

3

den egkatelipete touV adelfouV saV eiV taV pollaV tautaV hmeraV ewV thV shmeron, all' efulaxate entelwV thn entolhn Kuriou tou Qeou saV×

4

kai twra KurioV o QeoV saV edwken anapausin eiV touV adelfouV saV, kaqwV upesceqh proV autouV× twra loipon epistreyate kai upagete eiV taV katoikiaV saV, eiV thn ghn thV idiokthsiaV saV, thn opoian MwushV o douloV tou Kuriou edwken eiV esaV eiV to peran tou Iordanou×

5

prosecete omwV sfodra na ektelhte taV entolaV kai ton nomon, ton opoion MwushV o douloV tou Kuriou prosetaxen eiV esaV, na agapate Kurion ton Qeon saV, kai na peripathte eiV pasaV taV odouV autou, kai na fulatthte taV entolaV autou, kai na hsqe proshlwmenoi eiV auton, kai na latreuhte auton ex olhV thV kardiaV saV kai ex olhV thV yuchV saV.

6

Kai euloghsen autouV o IhsouV kai apelusen autouV× kai aphlqon eiV taV katoikiaV autwn.

7

Kai eiV men to hmisu thV fulhV tou Manassh edwken o MwushV klhronomian en Basan× eiV de to allo hmisu authV edwken o IhsouV klhronomian metaxu twn adelfwn autwn enteuqen tou Iordanou proV dusmaV. Kai ote o IhsouV apesteilen autouV eiV taV katoikiaV autwn, euloghsen autouV×

8

kai elalhse proV autouV, legwn, Epistreyate me polla plouth eiV taV katoikiaV saV, kai me kthnh polla sfodra, me arguron kai me cruson kai me calkon kai me sidhron kai me imatia polla sfodra, moirasqhte ta lafura twn ecqrwn saV meta twn adelfwn saV.

9

Kai oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad kai to hmisu thV fulhV Manassh estreyan kai anecwrhsan apo twn uiwn Israhl ek thV Shlw, thV en th gh Canaan, dia na upagwsin eiV thn ghn Galaad, eiV thn ghn thV idiokthsiaV autwn, thn opoian eklhronomhsan kata ton logon tou Kuriou dia tou MwusewV.

10

[] Kai elqonteV eiV ta perix tou Iordanou, ta entoV thV ghV Canaan, oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad kai to hmisu thV fulhV Manassh wkodomhsan ekei qusiasthrion para ton Iordanhn, qusiasthrion mega eiV thn oyin.

11

Kai hkousan oi uioi Israhl na leghtai, Idou, oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad kai to hmisu thV fulhV Manassh wkodomhsan qusiasthrion katenanti thV ghV Canaan, eiV ta perix tou Iordanou, kata thn diabasin twn Israhl.

12

Kai ote hkousan oi uioi Israhl, sunhcqh pasa h sunagwgh twn uiwn Israhl eiV Shlw, dia na anabwsi na polemhswsi kat' autwn.

13

Kai apesteilan oi uioi Israhl proV touV uiouV Roubhn kai proV touV uiouV Gad kai proV to hmisu thV fulhV Manassh eiV thn ghn Galaad ton FineeV uion Eleazar ton ierea,

14

kai met' autou deka arcontaV, ana ena arconta archgon patriwn kata fulhn tou Israhl, kai ekastoV hto o prwtoV tou oikou twn paterwn autwn, epi taV ciliadaV tou Israhl.

15

Kai uphgon proV touV uiouV Roubhn kai proV touV uiouV Gad kai proV to hmisu thV fulhV Manassh eiV thn ghn Galaad, kai elalhsan proV autouV legonteV,

16

Tauta legei pasa h sunagwgh Kuriou× TiV auth h anomia, thn opoian epraxate enantion tou Qeou tou Israhl, na apomakrunqhte shmeron apo tou Kuriou, oikodomhsanteV qusiasthrion eiV eautouV, wste na apostathshte shmeron apo Kuriou;

17

Mikron estaqh to amarthma hmwn eiV Fegwr, apo tou opoiou ewV thV shmeron den ekaqarisqhmen, kai egeine plhgh eiV thn sunagwghn tou Kuriou,

18

kai seiV qelete shmeron apostathsei apo tou Kuriou; bebaiwV, ean seiV apostathshte shmeron apo tou Kuriou, aurion qelei orgisqh enantion pashV thV sunagwghV tou Israhl.

19

Ean h gh thV idiokthsiaV saV hnai akaqartoV, diabhte eiV thn ghn thV idiokthsiaV tou Kuriou, opou h skhnh tou Kuriou katoikei, kai labete idiokthsian metaxu hmwn× kai mh apostathshte apo tou Kuriou, mhde af' hmwn apostathshte, oikodomounteV eiV eautouV qusiasthrion ektoV tou qusiasthriou Kuriou tou Qeou hmwn.

20

Den epraxen Acan o uioV tou Zera en tw anaqemati, kai epesen orgh ef' olhn thn sunagwghn tou Israhl; kai o anqrwpoV ekeinoV den hfanisqh monoV en th anomia autou.

21

[] Tote apekriqhsan oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad kai to hmisu thV fulhV Manassh kai eipon proV touV archgouV twn ciliadwn tou Israhl×

22

O iscuroV QeoV o KurioV, o iscuroV QeoV o KurioV, autoV exeurei, kai autoV qelei gnwrisei× ean epraxamen touto dia apostasian h ean dia anomian enantion tou Kuriou, mh lutrwshV hmaV thn hmeran tauthn.

23

Ean wkodomhsamen eiV eautouV qusiasthrion dia na apocwrisqwmen apo tou Kuriou, h ean dia na prosferwmen ep' autou olokautwma h prosforaV, h ean dia na prosferwmen ep' autou eirhnikaV qusiaV, autoV o KurioV aV ekzhthsh touto.

24

Kai ean den epraxamen auto mallon ek fobou tou pragmatoV toutou, legonteV, Aurion dunantai ta tekna saV na eipwsi proV ta tekna hmwn, legonta, Ti ecete seiV na kamhte meta tou Kuriou tou Qeou tou Israhl;

25

dioti o KurioV eqese ton Iordanhn orion metaxu hmwn kai umwn, uioi Roubhn kai uioi Gad× den ecete meroV meta tou Kuriou× kai kamwsin oi uioi saV touV uiouV hmwn na pauswsin apo tou na fobwntai ton Kurion.

26

Dia touto eipomen, AV epiceirisqwmen na oikodomhswmen eiV eautouV to qusiasthrion× ouci dia olokautwma oude dia qusian,

27

alla dia na hnai marturion anameson hmwn kai umwn, kai anameson twn genewn hmwn meq' hmaV, oti hmeiV kamnomen thn latreian tou Kuriou enwpion autou me ta olokautwmata hmwn kai me taV qusiaV hmwn kai me taV eirhnikaV prosforaV hmwn× dia na mh eipwsin aurion ta tekna saV proV ta tekna hmwn, SeiV den ecete meroV meta tou Kuriou.

28

Dia touto eipomen, Ean tuch na lalhswsin outw proV hmaV h proV taV geneaV hmwn aurion, tote qelomen apokriqh, Idou, to omoiwma tou qusiasthriou tou Kuriou, to opoion wkodomhsan oi patereV hmwn, ouci dia olokautwma oude dia qusian, alla dia na hnai marturion anameson hmwn kai umwn.

29

Mh genoito na apostathswmen apo tou Kuriou kai na apocwrisqwmen shmeron apo tou Kuriou, oikodomounteV qusiasthrion dia olokautwma, dia prosforaV kai dia qusian, ektoV tou qusiasthriou Kuriou tou Qeou hmwn, to opoion einai emprosqen thV skhnhV autou.

30

[] Kai akousanteV FineeV o iereuV kai oi arconteV thV sunagwghV kai oi archgoi twn ciliadwn tou Israhl, oi onteV met' autou, touV logouV touV opoiouV elalhsan oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad kai oi uioi Manassh, eucaristhqhsan.

31

Kai eipe FineeV o uioV tou Eleazar o iereuV proV touV uiouV Roubhn kai proV touV uiouV Gad kai proV touV uiouV Manassh, Shmeron egnwrisamen oti o KurioV einai en mesw hmwn, dioti den epraxate thn anomian tauthn enantion tou Kuriou× dia toutou elutrwsate touV uiouV Israhl apo thV ceiroV tou Kuriou.

32

Kai epestreyen o FineeV o uioV tou Eleazar o iereuV kai oi arconteV apo twn uiwn Roubhn kai apo twn uiwn Gad ek thV ghV Galaad eiV thn ghn Canaan proV touV uiouV Israhl, kai eferan apokrisin proV autouV.

33

Kai to pragma hresen eiV touV uiouV Israhl× kai euloghsan ton Qeon oi uioi Israhl, kai den eipan pleon na anabwsin enantion autwn eiV machn, dia na afaniswsi thn ghn opou katwkoun oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad.

34

Kai wnomasan oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad to qusiasthrion Ed× Dioti, eipan, touto qelei eisqai marturion anameson hmwn, oti o KurioV einai o QeoV.

Joshua 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: