Modern Greek Bible

Joshua 20

Joshua

Return to Index

Chapter 21

1

[] Kai proshlqon oi archgoi twn patriwn twn Leuitwn proV Eleazar ton ierea kai proV Ihsoun ton uion tou Nauh kai proV touV archgouV twn patriwn twn fulwn twn uiwn Israhl,

2

kai eipon proV autouV en Shlw en th gh Canaan legonteV, O KurioV prosetaxe dia tou MwusewV na doqwsin eiV hmaV poleiV na katoikwmen, kai ta pericwra autwn dia ta kthnh hmwn.

3

Kai edwkan oi uioi Israhl eiV touV LeuitaV ek thV klhronomiaV autwn, kata ton logon tou Kuriou, taV poleiV tautaV kai ta pericwra autwn.

4

Kai exhlqen o klhroV eiV taV suggeneiaV twn Kaaqitwn× kai oi uioi Aarwn tou ierewV, oi ek twn Leuitwn, elabon dia klhron ek thV fulhV Iouda kai ek thV fulhV Sumewn, kai ek thV fulhV Beniamin dekatreiV poleiV.

5

Oi de uioi Kaaq oi epiloipoi elabon dia klhron ek twn suggeneiwn thV fulhV Efraim kai ek thV fulhV Dan kai ek tou hmisewV thV fulhV Manassh, deka poleiV.

6

Kai oi uioi Ghrswn elabon dia klhrou ek twn suggeneiwn thV fulhV Issacar kai ek thV fulhV Ashr kai ek thV fulhV Nefqali kai ek tou hmisewV thV fulhV Manassh en Basan, dekatreiV poleiV.

7

Oi uioi Merari kata taV suggeneiaV autwn elabon ek thV fulhV Roubhn kai ek thV fulhV Gad kai ek thV fulhV Zaboulwn, dwdeka poleiV.

8

Kai edwkan oi uioi Israhl dia klhrou eiV touV LeuitaV taV poleiV tautaV kai ta pericwra autwn, kaqwV o KurioV prosetaxe dia tou MwusewV.

9

[] Kai edwkan ek thV fulhV twn uiwn Iouda kai ek thV fulhV twn uiwn Sumewn taV poleiV tautaV, aitineV anaferontai entauqa kat' onoma×

10

kai elabon autaV oi uioi tou Aarwn, oi ek twn suggeneiwn twn Kaaqitwn, oi ek twn uiwn tou Leui× dioti toutwn hto o prwtoV klhroV.

11

Kai edwkan eiV autouV thn polin tou Arba patroV tou Anak, htiV einai h Cebrwn, en th oreinh tou Iouda, kai ta pericwra authV kuklw.

12

TouV de agrouV thV polewV kai taV kwmaV authV edwkan eiV Caleb ton uion tou Iefonnh, eiV idiokthsian autou.

13

Kai edwkan eiV touV uiouV Aarwn tou ierewV thn polin tou katafugiou dia ton fonea, thn Cebrwn kai ta pericwra authV, kai thn Libna kai ta pericwra authV,

14

kai thn Iaqeir kai ta pericwra authV, kai thn Esqemwa kai ta pericwra authV,

15

kai thn Wlwn kai ta pericwra authV, kai thn Debeir kai ta pericwra authV,

16

kai thn Aein kai ta pericwra authV, kai thn Iouta kai ta pericwra authV, thn Baiq-semeV kai ta pericwra authV× poleiV ennea ek twn duo toutwn fulwn×

17

kai ek thV fulhV Beniamin, thn Gabawn kai ta pericwra authV, thn Gabaa kai ta pericwra authV,

18

thn Anaqwq kai ta pericwra authV, kai thn Almwn kai ta pericwra authV× poleiV tessaraV.

19

Pasai ai poleiV twn uiwn tou Aarwn twn ierewn, poleiV dekatreiV kai ta pericwra autwn.

20

Kai ai suggeneiai twn uiwn tou Kaaq twn Leuitwn, twn epiloipwn ek twn uiwn Kaaq, elabon taV poleiV tou klhrou autwn ek thV fulhV tou Efraim.

21

Kai edwkan eiV autouV thn polin tou katafugiou dia ton fonea, thn Sucem kai ta pericwra authV en tw orei Efraim, kai thn Gezer kai ta pericwra authV,

22

kai thn Kibsaeim kai ta pericwra authV, kai thn Baiq-wrwn kai ta pericwra authV× poleiV tessaraV×

23

kai ek thV fulhV Dan, thn Elqekw kai ta pericwra authV, thn Gibbeqwn kai ta pericwra authV,

24

thn Aialwn kai ta pericwra authV, thn Gaq-rimmwn kai ta pericwra authV× poleiV tessaraV×

25

kai ek tou hmisewV thV fulhV tou Manassh, thn Qaanac kai ta pericwra authV, kai thn Gaq-rimmwn kai ta pericwra authV× poleiV duo.

26

Pasai ai poleiV hsan deka, kai ta pericwra autwn, dia taV suggeneiaV twn epiloipwn uiwn tou Kaaq.

27

EiV de touV uiouV Ghrswn, ek twn suggeneiwn twn Leuitwn, edwkan ek tou allou hmisewV thV fulhV Manassh, thn polin tou katafugiou dia ton fonea, thn Gwlan en Basan kai ta pericwra authV, kai thn Beesqera kai ta pericwra authV× poleiV duo×

28

kai ek thV fulhV Issacar, thn Kisiwn kai ta pericwra authV, thn Dabraq kai ta pericwra authV,

29

thn Iarmouq kai ta pericwra authV, thn En-gannim kai ta pericwra authV× poleiV tessaraV×

30

kai ek thV fulhV Ashr, thn Misaal kai ta pericwra authV, thn Abdwn kai ta pericwra authV,

31

thn Celkaq kai ta pericwra authV, kai thn Rewb kai ta pericwra authV× poleiV tessaraV×

32

kai ek thV fulhV Nefqali, thn polin tou katafugiou dia ton fonea, thn KedeV en th Galilaia kai ta pericwra authV, kai thn Ammwq-dwr kai ta pericwra authV, kai thn Karqan kai ta pericwra authV× poleiV treiV.

33

Pasai ai poleiV twn Ghrswnitwn, kata taV suggeneiaV autwn, hsan poleiV dekatreiV kai ta pericwra autwn.

34

EiV de taV suggeneiaV twn uiwn Merari, twn epiloipwn ek twn Leuitwn, edwkan ek thV fulhV Zaboulwn, thn Iokneam kai ta pericwra authV, thn Karqa kai ta pericwra authV,

35

thn Dimna kai ta pericwra authV, thn Naalwl kai ta pericwra authV× poleiV tessaraV×

36

kai ek thV fulhV Roubhn edwkan thn Bosor kai ta pericwra authV, kai thn Iaaza kai ta pericwra authV,

37

thn Kedhmwq kai ta pericwra authV, kai thn Mhfaaq kai ta pericwra authV× poleiV tessaraV×

38

kai ek thV fulhV Gad edwkan thn polin tou katafugiou dia ton fonea, thn Ramwq en Galaad kai ta pericwra authV, kai thn Macanaim kai ta pericwra authV,

39

thn Esebwn kai ta pericwra authV, thn Iazhr kai ta pericwra authV× pasai ai poleiV tessareV.

40

pasai ai poleiV ai doqeisai dia klhrwn eiV touV uiouV Merari, kata taV suggeneiaV autwn, touV upoloipouV ek twn suggeneiwn twn Leuitwn, hsan poleiV dwdeka.

41

Pasai ai poleiV twn Leuitwn, ai metaxu thV idiokthsiaV twn uiwn Israhl, hsan tessarakonta oktw poleiV kai ta pericwra autwn.

42

Ai poleiV autai hsan ekasth meta twn pericwrwn autwn kuklw× outwV hsan pasai ai poleiV autai.

43

[] Kai edwken o KurioV eiV ton Israhl pasan thn ghn, thn opoian wmose na dwsh proV touV pateraV autwn× kai ekurieusan authn kai katwkhsan en auth.

44

Kai edwken o KurioV eiV autouV anapausin pantacoqen, kata panta osa wmose proV touV pateraV autwn× kai oudeiV ek pantwn twn ecqrwn autwn hdunhqh na staqh kata proswpon autwn× pantaV touV ecqrouV autwn paredwken o KurioV eiV thn ceira autwn.

45

Den diepesen oude eiV ek pantwn twn agaqwn logwn, touV opoiouV o KurioV elalhse proV ton oikon Israhl× panteV exetelesqhsan.

Joshua 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: