Modern Greek Bible

Joshua 18

Joshua

Return to Index

Chapter 19

1

[] Kai exhlqen o deuteroV klhroV eiV ton Sumewn, eiV thn fulhn twn uiwn Sumewn kata taV suggeneiaV autwn× kai hto h klhronomia autwn entoV thV klhronomiaV twn uiwn Iouda.

2

Kai elabon eiV klhronomian autwn Bhr-sabee, kai Sabee, kai Mwlada,

3

kai Asar-soual, kai Bala, kai Asem,

4

kai Elqwlad, kai Beqoul, kai Orma,

5

kai Siklag, kai Baiq-markabwq, kai Asar-sousa,

6

kai Baiq-lebawq, kai Sarouen, poleiV dekatreiV, kai taV kwmaV autwn.

7

Aein, Remmwn, kai Eqer, kai Asan, poleiV tessaraV, kai taV kwmaV autwn×

8

kai pasaV taV kwmaV taV perix twn polewn toutwn ewV Balaq-bhr, htiV einai h Ramaq kata meshmbrian. Auth einai klhronomia thV fulhV twn uiwn Sumewn kata taV suggeneiaV autwn.

9

Ek tou meridiou twn uiwn Iouda edoqh h klhronomia twn uiwn Sumewn, dioti to meridion twn uiwn Iouda hto parapolu megalon di' autouV× oqen oi uioi Sumewn elabon thn klhronomian autwn entoV thV klhronomiaV ekeinwn.

10

[] Kai exhlqen o tritoV klhroV eiV touV uiouV Zaboulwn kata taV suggeneiaV autwn× kai to orion thV klhronomiaV autwn hto ewV Sareid×

11

kai anebaine to orion autwn proV thn qalassan kai thn Marala, kai hrceto eiV thn Dabasaiq, kai efqane proV ton ceimarron ton katenanti Iokneam×

12

kai estrefen apo thV Sareid, kata anatolaV hliou proV to orion thV Kislwq-qabwr, kai exhrceto eiV Dabraq, kai anebainen eiV Iafia×

13

kai ekeiqen exeteineto proV anatolaV eiV Giqqa-efer, eiV Itta-kasin, kai exhrceto eiV Remmwn-meqwar proV Nea×

14

kai perihrceto to orion kata to boreion eiV Annaqwn, kai eteleionen eiV thn koilada Iefqahl×

15

kai perielambane thn Kattaq, kai Naalal, kai Simbrwn, kai Idala, kai Bhqleem× poleiV dwdeka, kai taV kwmaV autwn.

16

Auth einai h klhronomia twn uiwn Zaboulwn kata taV suggeneiaV autwn, ai poleiV autai kai ai kwmai autwn.

17

[] Exhlqen o tetartoV klhroV eiV ton Issacar, eiV touV uiouV Issacar kata taV suggeneiaV autwn.

18

Kai hto to orion autwn Iezrael, kai Kesoulwq, kai Sounhm,

19

kai Aferaim, kai Saiwn, kai Anacaraq,

20

kai Rabbiq, kai Kisiwn, kai AbeV,

21

kai Raimeq, kai En-gannim, kai En-adda kai Baiq-fashV×

22

kai efqane to orion eiV Qabwr, kai Sacaseima, kai Baiq-semeV, kai to orion autwn eteleionen eiV ton Iordanhn× poleiV dekaex, kai ai kwmai autwn.

23

Auth einai h klhronomia thV fulhV twn uiwn Issacar kata taV suggeneiaV autwn, ai poleiV kai ai kwmai autwn.

24

[] Kai exhlqen o pemptoV klhroV eiV thn fulhn twn uiwn Ashr kata taV suggeneiaV autwn.

25

Kai hto to orion autwn Celkaq, kai Alei, kai Beten, kai Acsaf,

26

kai Alammelec, kai Amad, kai Misal× kai efqanen eiV Karmel proV dusmaV kai eiV Sicwr-libnaq×

27

kai estrefe proV anatolaV hliou eiV thn Baiq-dagwn, kai efqanen eiV Zaboulwn kai eiV thn koilada Iefqahl proV to boreion thV Baiq-emek, kai Naihl, kai exhrceto eiV thn Caboul kata ta aristera,

28

kai Cebrwn, kai Rewb, kai Ammwn, kai Kana, ewV SidwnoV thV megalhV×

29

kai estrefe to orion eiV thn Rama, kai ewV thV ocuraV polewV Turou, kai estrefe to orion eiV thn Osa, kai eteleionen eiV thn qalassan kata to meroV tou Aczib×

30

kai Amma, kai Afek, kai Rewb× poleiV eikosiduo, kai ai kwmai autwn.

31

Auth einai h klhronomia thV fulhV twn uiwn Ashr kata taV suggeneiaV autwn, ai poleiV autai kai ai kwmai autwn.

32

[] Exhlqen o ektoV klhroV eiV touV uiouV Nefqali, eiV touV uiouV Nefqali kata taV suggeneiaV autwn.

33

Kai hto to orion autwn apo Elef, apo Allon plhsion Saananeim, kai Adami, Nekeb, kai Iabnhl, ewV Lakkoum, kai eteleionen eiV ton Iordanhn.

34

kai estrefe to orion apo dusmwn eiV Aznwq-qabwr, kai ekeiqen exhrceto eiV Oukkwk, kai efqanen eiV Zaboulwn kata meshmbrian, kai efqanen eiV Ashr kata dusmaV kai eiV Iouda kata anatolaV hliou epi tou Iordanou.

35

Kai hsan ai teteicismenai poleiV Shddim, Ser, kai Ammaq, Rakkaq, kai Cinnerwq,

36

kai Adama, kai Rama, kai Aswr,

37

kai KedeV, kai Edrei, kai En-aswr,

38

kai Irwn, kai Migdalhl, Wrem, kai Baiq-anaq, kai Baiq-semeV× poleiV dekaennea, kai ai kwmai autwn.

39

Auth einai h klhronomia thV fulhV twn uiwn Nefqali kata taV suggeneiaV autwn, ai poleiV kai ai kwmai autwn.

40

[] Exhlqen o ebdomoV klhroV eiV thn fulhn twn uiwn Dan kata taV suggeneiaV autwn.

41

Kai hto to orion thV klhronomiaV autwn Saraa, kai Esqaol, kai Ir-semeV,

42

kai Salabein, kai Aialwn, kai Ieqla,

43

kai Ailwn, kai Qamnaqa, kai Akkarwn,

44

kai Elqekw, kai Gibbeqwn, kai Baalaq,

45

kai Ioud, kai Banh-barak, kai Gaq-rimmwn,

46

kai Me-iarkwn, kai Rakkwn, meta tou oriou tou katenanti thV IopphV.

47

To de orion twn uiwn Dan paretaqh up' autwn× dia touto oi uioi Dan anebhsan na polemhswsi thn Lesem kai ekurieusan authn kai epataxan authn en stomati macairaV, kai exousiasan authn kai katwkhsan en auth× kai wnomasan authn Lesem Dan, kata to onoma Dan tou patroV autwn.

48

Auth einai h klhronomia thV fulhV twn uiwn Dan kata taV suggeneiaV autwn, ai poleiV autai kai ai kwmai autwn.

49

[] Afou de eteleiwsan merizomenoi thn ghn kata ta oria authV, oi uioi Israhl edwkan metaxu autwn klhronomian eiV ton Ihsoun ton uion tou Nauh×

50

kata ton logon tou Kuriou edwkan eiV auton thn polin, thn opoian ezhthse, thn Qamnaq-sarac en tw orei Efraim× kai ektise thn polin kai katwkhsen en auth.

51

Autai einai ai klhronomiai, taV opoiaV Eleazar o iereuV kai IhsouV o uioV tou Nauh kai oi archgoi twn patriwn twn fulwn twn uiwn Israhl diemoirasan dia klhrwn en Shlw, enwpion tou Kuriou para thn quran thV skhnhV tou marturiou. Kai eteleiwsan ton diamerismon thV ghV.

Joshua 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: