Modern Greek Bible

Joshua 16

Joshua

Return to Index

Chapter 17

1

[] Hto kai klhroV dia thn fulhn tou Manassh, dioti autoV hto o prwtotokoV tou Iwshf, dia ton Maceir ton prwtotokon tou Manassh, ton patera tou Galaad× epeidh autoV hto anhr polemisthV, dia touto elabe thn Galaad kai thn Basan.

2

Hto klhroV kai dia touV loipouV uiouV Manassh kata taV suggeneiaV autwn, dia touV uiouV tou Abi-ezer, kai dia touV uiouV tou Celek, kai dia touV uiouV tou Asrihl, kai dia touV uiouV tou Sucem, kai dia touV uiouV tou Efer, kai dia touV uiouV tou Semida. Tauta hsan ta arsenika tekna tou Manassh uiou tou Iwshf, kata taV suggeneiaV autwn.

3

O Salpaad omwV, o uioV tou Efer, uiou tou Galaad, uiou tou Maceir, uiou tou Manassh, den eicen uiouV, alla qugateraV× kai tauta einai ta onomata twn qugaterwn autou, Maala kai Noua, Agla, Melca kai Persa.

4

Kai proselqousai enwpion Eleazar tou ierewV, kai enwpion Ihsou uiou tou Nauh kai enwpion twn arcontwn, eipon, O KurioV prosetaxen eiV ton Mwushn na dwsh eiV hmaV klhronomian metaxu twn adelfwn hmwn. Kai edoqh eiV autaV kata thn prostaghn tou Kuriou klhronomia metaxu twn adelfwn tou patroV autwn.

5

Kai epeson eiV ton Manassh deka meridia, ektoV thV ghV Galaad kai Basan, twn peran tou Iordanou×

6

dioti ai qugatereV tou Manassh elabon klhronomian metaxu twn uiwn autou× kai oi epiloipoi uioi tou Manassh elabon thn ghn Galaad.

7

[] Kai ta oria tou Manassh hsan apo Ashr ewV thV Micmeqa keimenhV apenanti thV Sucem× kai exeteinonto ta oria kata ta dexia, ewV twn katoikwn thV En-qapfoua.

8

O de ManasshV eice thn ghn Qapfoua× h de Qapfoua epi twn oriwn tou Manassh anhken eiV touV uiouV Efraim.

9

Kai katebaine to orion ewV tou ceimarrou Kana, proV meshmbrian tou ceimarrou× autai ai poleiV tou Efraim hsan metaxu twn polewn tou Manassh× kai to orion tou Manassh hto proV borran tou ceimarrou, kai h diexodoV autou proV thn qalassan.

10

proV meshmbrian hto tou Efraim, kai proV borran tou Manassh× kai h qalassa hto to orion autou× kai hnononto proV borran me to tou Ashr, kai proV anatolaV me to tou Issacar.

11

Kai eicen o ManasshV, en th gh Issacar kai Ashr, thn Baiq-san kai taV kwmopoleiV authV, kai thn Ibleam kai taV kwmopoleiV authV, kai touV katoikouV thV Dwr kai taV kwmopoleiV authV, kai touV katoikouV thV En-dwr kai taV kwmopoleiV authV, kai touV katoikouV thV Qaanac kai taV kwmopoleiV authV, kai touV katoikouV thV Megiddw kai taV kwmopoleiV authV, treiV eparciaV.

12

Oi de uioi Manassh den hdunhqhsan na ekdiwxwsi touV katoikouV twn polewn toutwn, all' oi Cananaioi epemenon na katoikwsin en th gh ekeinh.

13

Afou omwV uperiscusan oi uioi Israhl, kaqupebalon touV CananaiouV eiV foron, plhn den exediwxan autouV oloklhrwV.

14

[] Kai eipon proV ton Ihsoun oi uioi Iwshf legonteV, Dia ti edwkaV eiV hmaV ena monon klhron kai mian merida na klhronomhswmen, enw eimeqa laoV poluV, kaqwV o KurioV euloghsen hmaV ewV tou nun;

15

Kai eipe proV autouV o IhsouV, Ean hsqe laoV poluV, anabhte eiV ton drumon kai koyate meroV autou di' eautouV en th gh twn Ferezaiwn kai twn Rafaeim, ean to oroV Efraim hnai parapolu stenocwron dia saV.

16

Kai eipon oi uioi Iwshf, Den arkei eiV hmaV to oroV× kai panteV oi Cananaioi oi katoikounteV thn ghn thV koiladoV ecousin amaxaV sidhraV, kai oi thV Baiq-san kai twn kwmopolewn authV kai oi thV koiladoV Iezrael.

17

Kai eipen o IhsouV proV ton oikon Iwshf, proV ton Efraim kai proV ton Manassh, legwn, Su eisai laoV poluV× kai eiV dunamin megalhn× su den qeleiV ecei ena monon klhron×

18

alla to oroV qelei eisqai idikon sou× epeidh einai drumoV, kai qeleiV katakoyei auton× kai ewV twn akrwn autou qelei eisqai idikon sou× epeidh qeleiV ekdiwxei touV CananaiouV, an kai ecwsin amaxaV sidhraV kai hnai dunatoi.

Joshua 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: