Modern Greek Bible

Joshua 15

Joshua

Return to Index

Chapter 16

1

[] Kai epesen o klhroV twn uiwn Iwshf apo tou Iordanou plhsion thV Iericw, ewV twn udatwn thV Iericw kata anatolaV, proV thn erhmon thn anabainousan apo thV Iericw dia tou orouV Baiqhl,

2

kai ekteinetai apo Baiqhl ewV Louz, kai diabainei dia twn oriwn tou Arci-atarwq,

3

kai katabainei ek dusmwn eiV ta oria tou Iaflaiti, ewV twn oriwn thV katw Baiq-wrwn, kai ewV Gezer, kai exercetai eiV thn qalassan.

4

Kai elabon thn klhronomian autwn oi uioi Iwshf, o ManasshV kai o Efraim.

5

[] Kai ta oria twn uiwn Efraim kata taV suggeneiaV autwn hsan tauta× ta oria thV klhronomiaV autwn proV to anatolikon meroV hsan h Atarwq-adar, ewV thV anw Baiq-wrwn×

6

kai exeteinonto ta oria proV thn qalassan eiV Micmeqa kata to boreion× kai ta oria estrefon kata to anatolikon ewV Taanaq-shlw, kai ekeiqen diebainon kata anatolaV eiV Ianwca×

7

kai katebainon apo Ianwca eiV Atarwq, kai eiV Naaraq, kai hrconto eiV thn Iericw, kai exhrconto eiV ton Iordanhn×

8

ta oria exhkolouqhsan apo Qapfoua proV dusmaV ewV tou ceimarrou Kana, kai eicon thn diexodon autwn proV thn qalassan. Auth einai h klhronomia thV fulhV twn uiwn Efraim kata taV suggeneiaV autwn.

9

Hsan kai poleiV kecwrismenai dia touV uiouV Efraim metaxu thV klhronomiaV twn uiwn Manassh, pasai ai poleiV kai ai kwmai autwn.

10

Kai den exediwxan touV CananaiouV touV katoikountaV eiV Gezer× all' oi Cananaioi katoikousi metaxu twn Efraimitwn ewV thV hmeraV tauthV, kai egeinan douloi upoteleiV.

Joshua 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: