Modern Greek Bible

Joshua 14

Joshua

Return to Index

Chapter 15

1

[] O de klhroV thV fulhV twn uiwn Iouda kata taV suggeneiaV autwn hto eiV ta oria thV IdoumaiaV× h erhmoV Sin h proV noton hto to akron to meshmbrinon.

2

Kai ta meshmbrina autwn oria hsan apo twn paraliwn thV almuraV qalasshV, apo tou kolpou tou blepontoV proV meshmbrian×

3

kai exeteinonto proV to meshmbrinon meroV eiV thn anabasin Akrabbim, kai diebainon eiV Sin kai anebainon apo meshmbriaV eiV KadhV-barnh, kai diebainon thn Esrwn kai anebainon eiV Addar kai estrefon proV Karkaa×

4

kai diebainon eiV Asmwn kai exhrconto ewV tou ceimarrou thV Aiguptou, kai eteleionon ta oria eiV thn qalassan× tauta qelousin eisqai ta meshmbrina oria saV.

5

To de anatolikon orion hto h qalassa h almura, ewV akrou tou Iordanou. Kai to orion kata to boreion meroV hrceto apo tou kolpou thV qalasshV kata to akron tou Iordanou×

6

kai anebaine to orion ewV Baiq-ogla, kai diebainen apo borra thV Baiq-araba× kai anebaine to orion ewV tou liqou tou Boan uiou tou Roubhn×

7

kai anebaine to orion proV Debeir apo thV koiladoV Acwr, kai exeteineto proV borran blepon eiV Galgala, thn katenanti thV anabasewV Adoummim, htiV einai proV to meshmbrinon tou potamou× epeita diebaine to orion epi ta udata tou En-semeV, kai exhrceto eiV En-rwghl×

8

kai anebaine to orion dia thV faraggoV tou uiou tou Ennom kata to meshmbrinon plagion thV IebouV× auth einai h Ierousalhm× kai anebaine to orion eiV thn korufhn tou orouV, tou katenanti thV faraggoV Ennom proV dusmaV, htiV einai eiV to teloV thV koiladoV twn Rafaeim proV borran×

9

kai diebaine to orion apo thV korufhV tou orouV ewV thV phghV twn udatwn Nefqwa, kai exhrceto eiV taV kwmopoleiV tou orouV Efrwn× kai dieuquneto to orion eiV Baala, htiV einai h Kiriaq-iareim×

10

kai estrefe to orion apo Baala proV dusmaV eiV to oroV Sheir, kai diebainen eiV to plagion tou orouV Iareim, opou einai h Casalwn, proV borran× kai katebainen eiV thn Baiq-semeV kai diebainen eiV Qamna×

11

epeita exhrceto to orion eiV to plagion thV Akkarwn proV borran× kai dieuquneto to orion eiV Sikrwn, kai diebainen eiV to oroV thV Baala, kai exhrceto eiV Iabnhl, kai ekamne to orion diexodon eiV thn qalassan.

12

Kai to orion to dutikon hto h qalassa h megalh kai ta paralia. Tauta einai ta oria twn uiwn Iouda kuklw, kata taV suggeneiaV autwn.

13

[] Kai eiV ton Caleb ton uion tou Iefonnh edwke meridion metaxu twn uiwn Iouda, kata thn prostaghn tou Kuriou thn proV ton Ihsoun, thn polin tou Arba patroV tou Anak, htiV einai h Cebrwn.

14

Kai exediwxen ekeiqen o Caleb touV treiV uiouV tou Anak, ton Sesai kai ton Aciman kai ton Qalmai, touV uiouV tou Anak.

15

Kai ekeiqen anebh epi touV katoikouV thV Debeir× to de onoma thV Debeir proteron hto Kiriaq-sefer.

16

Kai eipen o Caleb, OstiV pataxh thn Kiriaq-sefer kai kurieush authn, qelw dwsei eiV touton Acsan thn qugatera mou eiV gunaika.

17

Kai ekurieusen authn Goqonihl o uioV tou Kenez adelfoV tou Caleb× kai edwken eiV auton Acsan thn qugatera autou eiV gunaika.

18

Kai auth, ote aphrceto, parekinhsen auton na zhthsh para tou patroV authV agron× kai katebh apo tou onou, kai eipe proV authn o Caleb, Ti qeleiV;

19

H de eipe, DoV moi eulogian× epeidh edwkaV eiV eme ghn meshmbrinhn, doV moi kai phgaV udatwn. Kai edwken eiV authn taV anw phgaV kai taV katw phgaV.

20

[] Auth einai h klhronomia thV fulhV twn uiwn Iouda kata taV suggeneiaV autwn.

21

Kai hsan ai escatai poleiV thV fulhV twn uiwn Iouda proV ta oria thV Edwm proV meshmbrian, Kabsehl, kai Eder, kai Iagour,

22

kai Kina, kai Dimwna, kai Adada,

23

kai KedeV, kai Aswr, kai Iqnan,

24

Zif, kai Telem, kai Balwq,

25

kai Aswr, Adatta, kai Kiriwq-esrwn, h kai Aswr,

26

Amam, kai Sema, kai Mwlada,

27

kai Asar-gadda, kai Esemwn, kai Baiq-faleq,

28

kai Asar-soual, kai Bhr-sabee, kai Bizioqia,

29

Baala, kai Ieim, kai Asem,

30

kai Elqwlad, kai Cesil, kai Orma,

31

kai Siklag, kai Madmanna, kai Sansanna,

32

kai Lebawq, kai Sileeim, kai Aein, kai Rimmwn× pasai ai poleiV eikosi ennea, kai ai kwmai autwn.

33

En th pedinh hsan Esqaol, kai Saraa, kai Asna,

34

kai Zanwa, kai En-gannim, Qapfoua, kai Hnam,

35

Iarmouq, kai Odollam, Swcw, kai Azhka,

36

kai Sagareim, kai Adiqaeim, kai Gedhra, kai ai epauleiV autwn, poleiV dekatessareV, kai ai kwmai autwn.

37

Senan, kai Adasa, kai Magdal-gad,

38

kai Dilaan, kai Mispa, kai Iokqehl,

39

LaceiV, kai Baskaq, kai Eglwn,

40

kai Cabbwn, kai LamaV, kai CiqleiV,

41

kai Gedhrwq, Baiq-dagwn, kai Naama, kai Makkhda, poleiV dekaex, kai ai kwmai autwn.

42

Libna, kai Eqer, kai Asan,

43

kai Iefqa, kai Asna, kai Nesib,

44

kai Keeila, kai Aczib, kai Marhsa, poleiV ennea, kai ai kwmai autwn.

45

Akkarwn, kai ai kwmopoleiV authV, kai ai kwmai authV×

46

apo thV Akkarwn ewV thV qalasshV, pasai ai plhsion thV Azwtou, kai ai kwmai autwn.

47

AzwtoV, ai kwmopoleiV authV kai ai kwmai authV, Gaza, ai kwmopoleiV authV kai ai kwmai authV, ewV tou ceimarrou thV Aiguptou, kai h qalassa h megalh to orion.

48

Kai en th oreinh, Sameir, kai Iaqeir, kai Swcw,

49

kai Danna, kai Kiriaq-sanna, htiV einai h Debeir,

50

kai Anab, kai Esqemw, kai Aneim,

51

kai Gesen, kai Wlwn, kai Gilw, poleiV endeka, kai ai kwmai autwn.

52

Arab, kai Douma, kai Esan,

53

kai Ianoum, kai Baiq-qapfoua, kai Afeka,

54

kai Coumata, kai Kiriaq-arba, htiV einai h Cebrwn, kai Siwr, poleiV ennea, kai ai kwmai autwn.

55

Mawn, Karmel, kai Zif, kai Iouta,

56

kai Iezrael, kai Iokdeam, kai Zanwa,

57

Akain, Gabaa, kai Qamna, poleiV deka, kai ai kwmai autwn.

58

Aloul, Baiq-sour, kai Gedwr,

59

kai Maaraq, kai Baiq-anwq, kai Eltekwn, poleiV ex, kai ai kwmai autwn.

60

Kiriaq-baal, htiV einai h Kiriaq-iareim, kai Rabba, poleiV duo, kai ai kwmai autwn.

61

En th erhmw, Baiq-araba, Middin, kai Secaca,

62

kai Nibsan, kai h poliV tou alatoV, kai En-gaddi, poleiV ex, kai ai kwmai autwn.

63

touV de IebousaiouV, touV katoikountaV thn Ierousalhm, oi uioi Iouda den hdunhqhsan na ekdiwxwsin autouV× alla katoikousin oi Iebousaioi meta twn uiwn Iouda en th Ierousalhm ewV thV hmeraV tauthV.

Joshua 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: