Modern Greek Bible

Joshua 13

Joshua

Return to Index

Chapter 14

1

[] Kai outoi einai oi topoi, touV opoiouV oi uioi Israhl eklhronomhsan en th gh Canaan, touV opoiouV eklhrodothsan eiV autouV Eleazar o iereuV kai IhsouV o uioV tou Nauh kai oi archgoi twn patriwn twn fulwn twn uiwn Israhl.

2

Dia klhrou egeinen h klhronomia twn ennea toutwn fulwn kai thV hmiseiaV fulhV, kaqwV prosetaxen o KurioV dia tou MwusewV.

3

Dioti o MwushV eice dwsei thn klhronomian twn duo fulwn kai thV hmiseiaV fulhV apo tou peran tou Iordanou× eiV touV LeuitaV omwV den edwke klhronomian metaxu autwn.

4

Dioti oi uioi Iwshf hsan duo fulai, tou Manassh kai tou Efraim× kai den edwkan eiV touV LeuitaV meridion en th gh eimh poleiV dia na katoikwsi, meta twn proasteiwn autwn, dia ta kthnh autwn kai dia thn periousian autwn.

5

KaqwV prosetaxe KurioV eiV ton Mwushn, outwV ekamon oi uioi Israhl, kai diemoirasan thn ghn.

6

[] Kai proshlqon oi uioi Iouda proV ton Ihsoun eiV Galgala, kai eipe proV auton Caleb o uioV tou Iefonnh o KenezaioV, Su exeureiV ton logon ton opoion elalhsen o KurioV proV ton Mwushn, ton anqrwpon tou Qeou, peri emou kai sou en KadhV-barnh×

7

hmhn tessarakonta etwn hlikiaV, ote me apesteilen o MwushV o douloV tou Kuriou apo KadhV-barnh dia na kataskopeusw thn ghn× kai aphggeila proV auton logon, ostiV hto en th kardia mou×

8

oi adelfoi mou omwV, oi sunanabanteV met' emou, enekrwsan thn kardian tou laou× all' egw hkolouqhsa entelwV Kurion ton Qeon mou×

9

kai wmosen o MwushV thn hmeran ekeinhn legwn, ExapantoV h gh, thn opoian epathsan oi podeV sou, qelei eisqai klhronomia idikh sou kai twn uiwn sou diapantoV× dioti entelwV hkolouqhsaV Kurion ton Qeon mou×

10

kai twra, idou, o KurioV me efulaxe zwnta, kaqwV eipe, ta tessarakonta pente tauta eth, af' hV hmeraV elalhsen o KurioV ton logon touton proV ton Mwushn, ote o Israhl eporeueto en th erhmw× kai twra, idou, egw eimai shmeron ogdohkonta pente etwn hlikiaV×

11

eti kai thn shmeron eimai dunatoV, kaqwV thn hmeran ote me apesteilen o MwushV× wV hto tote h dunamiV mou dia polemon kai dia na exercwmai kai dia na eisercwmai×

12

twra loipon doV moi to oroV touto, peri tou opoiou elalhsen o KurioV thn hmeran ekeinhn× dioti su hkousaV thn hmeran ekeinhn, oti einai ekei Anakeim kai poleiV megalai wcurwmenai× ean o KurioV hnai met' emou, egw qelw dunhqh na ekdiwxw autouV, kaqwV eipen o KurioV.

13

Kai euloghsen auton o IhsouV kai edwken eiV ton Caleb ton uion tou Iefonnh thn Cebrwn eiV klhronomian.

14

Dia touto h Cebrwn apokatesth klhronomia tou Caleb uiou tou Iefonnh tou Kenezaiou ewV thV shmeron, dioti entelwV hkolouqhse Kurion ton Qeon tou Israhl.

15

to de onoma thV Cebrwn proteron hto Kiriaq-arba× hto de o Arba anqrwpoV megaV metaxu twn Anakeim. Kai h gh hsucasen apo tou polemou.

Joshua 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: