Modern Greek Bible

Joshua 12

Joshua

Return to Index

Chapter 13

1

[] O de IhsouV hto gerwn, probebhkwV eiV thn hlikian× kai eipe proV auton o KurioV, Su eisai gerwn, probebhkwV eiV thn hlikian, menei de eti pollh gh na kurieuqh.

2

Auth einai h gh, h menousa eti× panta ta oria twn Filistaiwn kai pasa h Gessouri,

3

apo Siwr, tou katenanti thV Aiguptou, ewV twn oriwn thV Akkarwn proV borran, ta opoia ariqmountai eiV touV CananaiouV. ai pente hgemoniai twn Filistaiwn, twn Gazaiwn, twn Azwtiwn, twn Askalwnitwn, twn Getqaiwn kai twn Akkarwnitwn, kai h twn Auitwn×

4

apo meshmbriaV, pasa h gh twn Cananaiwn, kai h Meara h twn Sidwniwn ewV Afek, ewV twn oriwn twn Amorraiwn×

5

kai h gh twn Giblitwn kai paV o LibanoV, proV anatolaV hliou, apo Baal-gad upo to oroV Aermwn, ewV thV eisodou Aimaq×

6

panteV oi katoikoi thV oreinhV, apo tou Libanou ewV Misrefwq-maim, panteV oi Sidwnioi× toutouV egw qelw exoloqreusei ap' emprosqen twn uiwn Israhl× su de diamoirason authn dia klhrwn eiV touV IsrahlitaV, kaqwV prosetaxa eiV se×

7

[] twra loipon diamoirason thn ghn tauthn eiV klhronomian eiV taV ennea fulaV kai eiV to hmisu thV fulhV tou Manassh.

8

Oi Roubhnitai kai oi Gaditai, meta tou allou hmisewV authV, elabon thn klhronomian autwn, thn opoian edwken eiV autouV o MwushV, peran tou Iordanou proV anatolaV, kaqwV o MwushV o douloV tou Kuriou edwken eiV autouV,

9

apo thV Arohr, thV para to ceiloV tou potamou Arnwn, kai thn polin thn en tw mesw tou potamou× kai pasan thn pedinhn Medeba ewV Daibwn,

10

kai pasaV taV poleiV tou Shwn basilewV twn Amorraiwn, tou basileuontoV en Esebwn, ewV twn oriwn twn uiwn Ammwn,

11

kai thn Galaad, kai ta oria twn Gessouritwn kai twn Maacaqitwn, kai pan to oroV Aermwn, kai pasan thn Basan ewV Salca,

12

apan to bssileion tou Wg en Basan, tou basileuontoV en Astarwq kai en Edrei, ostiV enapeleifqh apo twn upoloipwn twn gigantwn× dioti toutouV o MwushV epataxe kai exwloqreusen autouV.

13

TouV GessouritaV omwV kai touV MaacaqitaV oi uioi Israhl den exwloqreusan, alla katoikousin oi Gessouritai kai oi Maacaqitai metaxu tou Israhl ewV thV shmeron.

14

Monon eiV thn fulhn tou Leui den edwke klhronomian× ai dia puroV ginomenai qusiai Kuriou tou Qeou tou Israhl einai h klhronomia autwn, kaqwV eipe proV autouV.

15

Kai edwken o MwushV eiV thn fulhn twn uiwn Roubhn klhronomian, kata taV suggeneiaV autwn.

16

kai ta oria autwn hsan apo Arohr, thV para to ceiloV tou potamou Arnwn, kai h poliV en tw mesw tou potamou, kai pasa h pedinh ewV Medeba,

17

h Esebwn kai pasai ai poleiV authV, ai en th pedinh× Daibwn, kai h Bamwq-baal, kai h Baiq-baal-mewn,

18

kai h Iassa, kai h Kedhmwq, kai h Mhfaaq,

19

kai h Kiriaqaim, kai h Sibma, kai h Zareq-saar en tw orei thV koiladoV,

20

kai h Baiq-fegwr, kai h Asdwq-fasga, kai h Baiq-iesimwq,

21

kai pasai ai poleiV thV pedinhV, kai apan to basileion tou Shwn basilewV twn Amorraiwn, tou basileuontoV en Esebwn, ton opoion epataxen o MwushV, auton kai touV hgemonaV thV Madiam, ton Eui kai ton Rekem kai ton Sour kai ton Our kai ton Reba arcontaV tou Shwn, katoikountaV thn ghn.

22

Kai ton Balaam× ton uion tou Bewr, ton mantin, oi uioi Israhl eqanatwsan en macaira metaxu twn foneuqentwn up' autwn.

23

Kai twn uiwn Roubhn, o IordanhV hto to orion autwn. Auth einai h klhronomia twn uiwn Roubhn kata taV suggeneiaV autwn, ai poleiV kai ai kwmai autwn.

24

Kai edwken o MwushV klhronomian eiV thn fulhn Gad, eiV touV uiouV Gad, kata taV suggeneiaV autwn×

25

kai to orion autwn hto h Iazhr, kai pasai ai poleiV thV Galaad kai to hmisu thV ghV twn uiwn Ammwn, ewV thV Arohr, thV katenanti Rabba,

26

kai apo Esebwn mecri Ramaq-mispa kai Betonim, kai apo Macanaim ewV twn oriwn thV Debeir,

27

kai en th koiladi, Baiq-aram kai Baiq-nimra kai Sokcwq kai Safwn, to epiloipon tou basileiou tou Shwn basilewV thV Esebwn, kai o IordanhV to orion ewV tou akrou thV qalasshV Cinnerwq peran tou Iordanou proV anatolaV.

28

Auth einai h klhronomia twn uiwn Gad kata taV suggeneiaV autwn, ai poleiV kai ai kwmai autwn.

29

Kai edwken o MwushV klhronomian eiV to hmisu thV fulhV Manassh× kai egeine kthma eiV to hmisu thV fulhV twn uiwn Manassh kata taV suggeneiaV autwn.

30

Kai to orion autwn hto apo Macanaim, pasa h Basan, apan to basileion tou Wg basilewV thV Basan kai pasai ai kwmopoleiV tou Iaeir, ai en Basan, exhkonta poleiV×

31

kai to hmisu thV Galaad kai Astarwq kai Edrei, poleiV tou basileiou tou Wg ek Basan, edoqhsan eiV touV uiouV Maceir uiou Manassh, eiV to hmisu twn uiwn Maceir kata taV suggeneiaV autwn.

32

Outoi einai oi topoi, touV opoiouV eklhrodothsen o MwushV eiV taV pediadaV Mwab, eiV to peran tou Iordanou, plhsion thV Iericw, proV anatolaV.

33

EiV de thn fulhn tou Leui den edwke klhronomian o MwushV. KurioV o QeoV tou Israhl, autoV hto h klhronomia autwn, kaqwV eipe proV autouV.

Joshua 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: