Modern Greek Bible

Joshua 11

Joshua

Return to Index

Chapter 12

1

[] Outoi de einai oi basileiV thV ghV, touV opoiouV epataxan oi uioi Israhl kai katekurieusan thn ghn autwn, eiV to peran tou Iordanou, proV anatolaV hliou, apo tou potamou Arnwn ewV tou orouV Aermwn, kai pasan thn pedinhn proV anatolaV×

2

ton Shwn basilea twn Amorraiwn, ton katoikounta en Esebwn, ton despozonta apo Arohr thV para to ceiloV tou potamou Arnwn, kai to meson tou potamou, kai to hmisu thV Galaad ewV tou potamou Iabok, tou oriou twn uiwn Ammwn×

3

kai apo thV pedinhV ewV thV qalasshV Cinnerwq proV anatolaV, kai ewV thV qalasshV thV pediadoV, thV almuraV qalasshV proV anatolaV, kata thn odon thn proV Baiq-iesimwq, kai apo tou meshmbrinou merouV upo thn Asdwq-fasga×

4

kai ta oria tou Wg, basilewV thV Basan, tou enapoleifqentoV ek twn gigantwn kai katoikountoV en Astarwq kai en Edrei×

5

ostiV exousiazen en tw orei Aermwn kai en Salca kai en pash th Basan, ewV twn oriwn twn Gessouritwn kai twn Maacaqitwn, kai epi tou hmisewV thV Galaad, oriou tou Shwn basilewV thV Esebwn.

6

ToutouV epataxen o MwushV o douloV tou Kuriou, kai oi uioi Israhl× kai edwke thn ghn autwn o MwushV o douloV tou Kuriou klhronomian eiV touV RoubhnitaV kai eiV touV GaditaV kai eiV to hmisu thV fulhV Manassh.

7

[] Kai outoi einai oi basileiV thV ghV, touV opoiouV epataxen o IhsouV kai oi uioi Israhl, enteuqen tou Iordanou proV dusmaV, apo Baal-gad en th koiladi tou Libanou, kai ewV tou orouV Alak, tou anabainontoV eiV Sheir× kai edwken authn o IhsouV eiV taV fulaV tou Israhl klhronomian, kata ton diamerismon autwn×

8

eiV ta orh kai eiV taV koiladaV kai eiV taV pediadaV kai eiV Asdwq kai eiV thn erhmon kai eiV to meroV to meshmbrinon× touV CettaiouV, touV AmorraiouV kai touV CananaiouV, touV FerezaiouV, touV EuaiouV kai touV IebousaiouV×

9

ton basilea thV Iericw, ena× ton basilea thV Gai, thV para thn Baiqhl, ena×

10

ton basilea thV Ierousalhm, ena× ton basilea thV Cebrwn, ena×

11

ton basilea thV Iarmouq, ena× ton basilea thV LaceiV, ena.

12

ton basilea thV Eglwn, ena× ton basilea thV Gezer, ena×

13

ton basilea thV Debeir, ena× ton basilea thV Geder, ena×

14

ton basilea thV Orma, ena× ton basilea thV Arad, ena.

15

ton basilea thV Libna, ena× ton basilea thV Odollam, ena×

16

ton basilea thV Makkhda, ena× ton basilea thV Baiqhl, ena×

17

ton basilea thV Qapfoua, ena× ton basilea thV Efer, ena×

18

ton basilea thV Afek, ena× ton basilea thV Lasarwn, ena.

19

ton basilea thV Madwn, ena× ton basilea thV Aswr, ena.

20

ton basilea thV Simbrwn-merwn, ena× ton basilea thV Acsaf, ena×

21

ton basilea thV Qaanac, ena× ton basilea thV Megiddw, ena×

22

ton basilea thV KedeV, ena× ton basilea thV Iokneam en Karmel, ena×

23

ton basilea thV Dwr en Nafaq-dwr, ena× ton basilea twn eqnwn en GalgaloiV, ena×

24

ton basilea thV Qersa, ena. PanteV oi basileiV, triakonta kai eiV.

Joshua 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: