Modern Greek Bible

Joshua 10

Joshua

Return to Index

Chapter 11

1

[] Kai wV hkousen Iabein o basileuV thV Aswr, apesteile proV ton Iwbab basilea thV Madwn kai proV ton basilea thV Simbrwn kai proV ton basilea thV Acsaf,

2

kai proV touV basileiV touV proV borran, eiV thn oreinhn kai eiV thn pedinhn, katenanti thV Cinnerwq, kai eiV thn koilada kai eiV Nafaq-dwr proV dusmaV,

3

kai proV touV CananaiouV touV proV anatolaV kai dusmaV, kai proV touV AmorraiouV kai touV CettaiouV kai touV FerezaiouV kai touV IebousaiouV touV en th oreinh, kai proV touV EuaiouV touV upo thn Aermwn en th gh Mispa.

4

Kai exhlqon, autoi kai panta ta strateumata autwn met' autwn, laoV poluV wV h ammoV h para to ceiloV thV qalasshV kata to plhqoV, meq' ippwn kai amaxwn pollwn sfodra.

5

Kai sunacqenteV panteV outoi oi basileiV, hlqon kai estratopedeusan omou plhsion twn udatwn Merwm, dia na polemhswsi ton Israhl.

6

Kai eipe KurioV proV ton Ihsoun, Mh fobhqhV apo proswpou autwn× dioti aurion, peri thn wran tauthn, egw qelw paradwsei autouV pantaV pefoneumenouV emprosqen tou Israhl× touV ippouV autwn qeleiV neurokophsei kai taV amaxaV autwn qeleiV katakausei en puri.

7

Kai uphgen exaifnhV o IhsouV, kai paV o polemisthV laoV met' autou, enantion autwn eiV ta udata Merwm, kai epepeson ep' autouV.

8

Kai paredwken autouV o KurioV eiV thn ceira tou Israhl, kai epataxen autouV kai katediwxen autouV ewV thV megalhV SidwnoV× kai ewV Misrefwq-maim kai ewV thV koiladoV Mispa proV anatolaV× kai epataxan autouV, ewsou den afhkan eiV autouV upoloipon.

9

Kai ekamen o IhsouV eiV autouV kaqwV prosetaxen eiV auton o KurioV× touV ippouV autwn eneurokophse kai taV amaxaV autwn katekausen en puri.

10

[] Kai estreyen o IhsouV kata ton auton kairon kai ekurieuse thn Aswr kai epataxe ton basilea authV en macaira× dioti h Aswr hto proteron h prwteuousa paswn twn basileiwn toutwn.

11

Kai pasaV taV yucaV taV en auth epataxan en stomati macairaV kai exwloqreusan autouV× den emeinen ouden econ pnohn× kai thn Aswr katekausen en puri.

12

Kai pasaV taV poleiV twn basilewn ekeinwn kai pantaV touV basileiV autwn sunelaben o IhsouV kai epataxen autouV en stomati macairaV× exwloqreusen autouV, kaqwV prosetaxe MwushV o douloV tou Kuriou.

13

PasaV de taV poleiV, osai emenon meta twn procwmatwn autwn, den ekausen autaV o Israhl, ektoV monhn thn Aswr katekausen o IhsouV.

14

Kai panta ta lafura twn polewn toutwn kai ta kthnh elafuragwghsan eiV eautouV oi uioi Israhl× touV de anqrwpouV pantaV epataxan en stomati macairaV, ewsou exwloqreusan autouV× den afhkan ouden econ pnohn.

15

[] KaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn ton doulon autou, outw prosetaxen o MwushV ton Ihsoun, kai outwV ekamen o IhsouV× den parebh ouden ek pantwn osa prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

16

Kai ekurieusen o IhsouV pasan ekeinhn thn ghn, thn oreinhn, kai pasan thn meshmbrinhn, kai pasan thn ghn Gesen, kai thn koilada kai thn pedinhn, kai to oroV tou Israhl kai thn koilada autou,

17

apo tou orouV Alak, tou anabainontoV proV thn Sheir, ewV Baal-gad eiV thn koilada tou Libanou, upo to oroV Aermwn× kai sunelabe pantaV touV basileiV autwn kai epataxen autouV kai eqanatwsen autouV.

18

Polun kairon epolemei o IhsouV proV pantaV toutouV touV basileiV.

19

Den hto poliV htiV ekamen eirhnhn meta twn uiwn Israhl, ektoV twn Euaiwn twn katoikountwn en Gabawn× pasaV ekurieusan en polemw×

20

dioti para Kuriou egeine to na sklhrunqwsin ai kardiai autwn, na elqwsin eiV machn kata tou Israhl, dia na exoloqreuqwsi, na mh geinh eiV autouV eleoV, alla na exafanisqwsi, kaqwV o KurioV prosetaxen eiV ton Mwushn.

21

Kai hlqen o IhsouV kat' ekeinon ton kairon, kai hfanise touV Anakeim apo twn orewn, apo Cebrwn, apo Debeir, apo Anab kai apo pantwn twn orewn tou Iouda kai apo pantwn twn orewn tou Israhl× exwloqreusen autouV o IhsouV meta twn polewn autwn.

22

Den emeinon Anakeim en th gh twn uiwn Israhl× monon en th Gazh, en th Gaq kai en th Azwtw emeinon.

23

Kai ekurieusen o IhsouV pasan thn ghn kata panta osa eipen o KurioV proV ton Mwushn× kai edwken authn o IhsouV eiV ton Israhl klhronomian, kata ton diamerismon autwn eiV taV fulaV autwn. Kai h gh hsucasen apo tou polemou.

Joshua 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: