Modern Greek Bible

Joshua 9

Joshua

Return to Index

Chapter 10

1

[] Kai wV hkousen Adwnisedek o basileuV thV Ierousalhm oti o IhsouV ekurieuse thn Gai kai exwloqreusen authn, oti, kaqwV ekamen eiV thn Iericw kai eiV ton basilea authV, outwV ekamen eiV thn Gai kai eiV ton basilea authV, kai oti oi katoikoi thV Gabawn ekamon eirhnhn meta tou Israhl kai emenon metaxu autwn,

2

efobhqhsan sfodra× dioti hto poliV megalh h Gabawn, wV mia twn basilikwn polewn, kai dioti hto megalhtera thV Gai, kai panteV oi andreV authV dunatoi.

3

Dia touto apesteilen Adwnisedek o basileuV thV Ierousalhm proV ton Wam basilea thV Cebrwn, kai proV ton Piram basilea thV Iarmouq, kai proV ton Iafia basilea thV LaceiV, kai proV ton Debeir basilea thV Eglwn, legwn,

4

Anabhte proV eme kai bohqhsate moi, dia na pataxwmen thn Gabawn× dioti ekamen eirhnhn meta tou Ihsou kai meta twn uiwn Israhl.

5

Kai sunacqenteV oi pente basileiV twn Amorraiwn, o basileuV thV Ierousalhm, o basileuV thV Cebrwn, o basileuV thV Iarmouq, o basileuV thV LaceiV, o basileuV thV Eglwn, anebhsan, autoi kai panta ta strateumata autwn, kai estratopedeusan emprosqen thV Gabawn kai epolemoun enantion authV.

6

Kai oi Gabawnitai apesteilan proV ton Ihsoun eiV to stratopedon eiV Galgala, legonteV, Mh aposurhV thn ceira sou apo twn doulwn sou× anaba proV hmaV tacewV kai swson hmaV kai bohqhson hmaV× dioti sunhcqhsan enantion hmwn panteV oi basileiV twn Amorraiwn, oi katoikounteV thn oreinhn.

7

[] Kai anebh o IhsouV apo Galgalwn, autoV kai paV o laoV o polemisthV met' autou kai panteV oi dunatoi en iscui.

8

Kai eipe KurioV proV ton Ihsoun, Mh fobhqhV autouV× dioti paredwka autouV eiV thn ceira sou× den qelei staqh emprosqen sou oudeiV ex autwn.

9

Hlqe loipon ep' autouV o IhsouV exaifnhV, anabaV apo Galgalwn di' olhV thV nuktoV.

10

Kai katetropwsen autouV o KurioV emprosqen tou Israhl, kai epataxan autouV en sfagh megalh en Gabawn, kai katediwxan autouV eiV thn odon thn anabainousan proV Baiq-wrwn, kai katekopton autouV ewV Azhka kai ewV Makkhda.

11

Kai enw, feugonteV ap' emprosqen tou Israhl, hsan en th katabasei thV Baiq-wrwn, o KurioV erriyen ek tou ouranou kat' autwn liqouV megalouV ewV Azhka, kai apeqanon× perissoteroi hsan oi apoqanonteV ek twn liqwn thV calazhV, par' osouV oi uioi Israhl katekoyan en macaira.

12

Tote elalhsen o IhsouV proV ton Kurion, kaq' hn hmeran o KurioV paredwke touV AmorraiouV emprosqen twn uiwn Israhl, kai eipen enwpion tou Israhl, Sthqi, hlie, epi thn Gabawn, kai su, selhnh, epi thn faragga Aialwn.

13

Kai o hlioV estaqh kai h selhnh emeinen, ewsou o laoV exedikhqh touV ecqrouV autou. Den einai touto gegrammenon en tw bibliw tou Iashr; Kai estaqh o hlioV en tw mesw tou ouranou, kai den espeuse na dush ewV miaV oloklhrou hmeraV.

14

Kai toiauth hmera den uphrxen oute proteron oute usteron, wste o KurioV na akoush fwnhn anqrwpou× dioti o KurioV epolemei uper tou Israhl.

15

[] Kai epestreyen o IhsouV, kai paV o Israhl met' autou, eiV to stratopedon eiV Galgala.

16

Oi de pente basileiV outoi efugon kai ekrufqhsan eiV sphlaion en Makkhda.

17

Kai anhggeilan proV ton Ihsoun, legonteV, oi pente basileiV eureqhsan kekrummenoi eiV sphlaion en Makkhda.

18

Kai eipen o IhsouV, Kulisate liqouV megalouV eiV to stoma tou sphlaiou, kai katasthsate anqrwpouV plhsion autou dia na fulattwsin autouV×

19

kai seiV mh stekesqe× katadiwkete touV ecqrouV saV kai pataxate to opisqen autwn× mh afhshte autouV na eiselqwsin eiV taV poleiV autwn× dioti KurioV o QeoV saV paredwken autouV eiV taV ceiraV saV.

20

Kai afou o IhsouV kai oi uioi Israhl eteleiwsan foneuonteV autouV en sfagh megalh sfodra, ewsou exwloqreuqhsan, oi loipoi ex autwn, osoi dieswqhsan, eishlqon eiV wcurwmenaV poleiV.

21

Kai paV o laoV epestreyen eiV to stratopedon proV ton Ihsoun eiV Makkhda en eirhnh× oudeiV ekinhse thn glwssan autou kata tinoV ek twn uiwn Israhl.

22

Kai eipen o IhsouV, Anoixate to stoma tou sphlaiou kai exagagete proV eme touV pente basileiV ekeinouV ek tou sphlaiou.

23

Kai ekamon outw kai exhgagon proV auton touV pente basileiV ekeinouV ek tou sphlaiou, ton basilea thV Ierousalhm, ton basilea thV Cebrwn, ton basilea thV Iarmouq, ton basilea thV LaceiV, ton basilea thV Eglwn.

24

Kai afou exhgagon proV ton Ihsoun touV basileiV ekeinouV, ekalesen o IhsouV pantaV touV andraV tou Israhl, kai eipe proV touV archgouV twn polemistwn touV elqontaV met' autou, Plhsiasate, balete touV podaV saV epi touV trachlouV twn basilewn toutwn. Kai autoi eplhsiasan kai ebalon touV podaV autwn epi touV trachlouV autwn.

25

Kai eipe proV autouV o IhsouV, Mh fobeisqe mhde deiliate× andrizesqe kai endunamousqe× epeidh outw qelei kamei o KurioV eiV pantaV touV ecqrouV saV, kata twn opoiwn macesqe.

26

Kai meta tauta epataxen autouV o IhsouV kai eqanatwsen autouV kai ekremasen autouV eiV pente xula× kai ekremonto eiV ta xula ewV esperaV.

27

Peri de thn dusin tou hliou, prosetaxen o IhsouV, kai katebibasan autouV apo twn xulwn kai erriyan autouV eiV to sphlaion, opou eicon krufqh, kai ekulisan liqouV megalouV eiV to stoma tou sphlaiou, oitineV menousin ewV thV shmeron hmeraV.

28

[] Kai en ekeinh th hmera ekurieusen o IhsouV thn Makkhda, kai epataxen en stomati macairaV authn kai ton basilea authV× exwloqreusen autouV kai pasaV taV yucaV taV en auth× den afhken upoloipon× kai ekamen eiV ton basilea thV Makkhda, kaqwV ekamen eiV ton basilea thV Iericw.

29

Kai diebh o IhsouV, kai paV o Israhl met' autou, ek Makkhda eiV Libna kai epolemei thn Libna.

30

Kai paredwken o KurioV kai authn kai ton basilea authV eiV thn ceira tou Israhl× kai epataxen en stomati macairaV authn kai pasaV taV yucaV taV en auth× den afhken en auth upoloipon× kai ekamen eiV ton basilea authV, kaqwV ekamen eiV ton basilea thV Iericw.

31

Kai diebh o IhsouV, kai paV o Israhl met' autou, ek Libna eiV LaceiV, kai estratopedeuse katenanti authV kai epolemei authn.

32

Kai paredwken o KurioV thn LaceiV eiV thn ceira tou Israhl, kai ekurieusen authn thn deuteran hmeran, kai epataxen en stomati macairaV authn kai pasaV taV yucaV taV en auth, kata panta osa ekamen eiV thn Libna.

33

Tote anebh Wram o basileuV thV Gezer dia na bohqhsh thn LaceiV× kai o IhsouV epataxen auton kai ton laon autou, ewsou den afhken eiV auton upoloipon.

34

Kai diebh o IhsouV, kai paV o Israhl met' autou, ek LaceiV eiV Eglwn, kai estratopedeusan katenanti authV kai epolemoun authn×

35

kai ekurieusan authn en th hmera ekeinh, kai epataxan authn en stomati macairaV× kai exwloqreusen en ekeinh th hmera pasaV taV yucaV taV en auth, kata panta osa ekamen eiV thn LaceiV.

36

Kai anebh o IhsouV, kai paV o Israhl met' autou, ex Eglwn eiV Cebrwn, kai epolemoun authn×

37

kai ekurieusan authn kai epataxan en stomati macairaV authn kai ton basilea authV kai pasaV taV poleiV authV kai pasaV taV yucaV taV en auth× den afhken upoloipon× kata panta osa ekamen eiV thn Eglwn× kai exwloqreusen authn kai pasaV taV yucaV taV en auth.

38

Kai estreyen o IhsouV, kai paV o Israhl met' autou× eiV Debeir kai epolemoun authn×

39

kai ekurieusen authn kai ton basilea authV kai pasaV taV poleiV authV× kai epataxan autouV en stomati macairaV kai exwloqreusan pasaV taV yucaV taV en auth, den afhken upoloipon× kaqwV ekamen eiV thn Cebrwn, outwV ekamen eiV thn Debeir kai eiV ton basilea authV× kai kaqwV ekamen eiV thn Libna kai eiV ton basilea authV.

40

OutwV epataxen o IhsouV pasan thn ghn thn oreinhn kai thn meshmbrinhn kai thn pedinhn kai thn Asdwq kai pantaV touV basileiV autwn× den afhken upoloipon, all' exwloqreuse pan to econ pnohn, kaqwV prosetaxe KurioV o QeoV tou Israhl.

41

Kai epataxen autouV o IhsouV apo KadhV-barnh ewV GazhV, kai pasan thn ghn Gesen, ewV Gabawn.

42

Kai pantaV toutouV touV basileiV kai thn ghn autwn o IhsouV ekurieuse dia miaV, dioti KurioV o QeoV tou Israhl epolemei uper tou Israhl.

43

Kai epestreyen o IhsouV, kai paV Israhl met' autou, eiV to stratopedon eiV Galgala.

Joshua 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: