Modern Greek Bible

Joshua 7

Joshua

Return to Index

Chapter 8

1

[] Kai eipe KurioV proV ton Ihsoun, Mh fobhqhV mhde deiliashV× labe meta sou pantaV touV polemikouV andraV, kai shkwqeiV anaba eiV Gai× idou, egw paredwka eiV thn ceira sou; ton basilea thV Gai kai ton laon autou kai thn polin autou kai thn ghn autou×

2

kai qeleiV kamei eiV thn Gai kai eiV ton basilea authV, kaqwV ekameV eiV thn Iericw kai eiV ton basilea authV× monon ta lafura authV kai ta kthnh authV qelete lafuragwghsei eiV eautouV× sthson enedran kata thV polewV opisqen authV.

3

[] Kai eshkwqh o IhsouV kai paV o laoV o polemisthV, dia na anabwsin eiV thn Gai× kai exelexen o IhsouV triakonta ciliadaV andraV dunatouV en iscui kai exapesteilen autouV dia nuktoV,

4

kai prosetaxen eiV autouV legwn, Idou, seiV qelete enedreuei kata thV polewV opisqen authV× mh apomakrunqhte polu apo thV polewV, kai na hsqe panteV etoimoi×

5

egw de kai paV o laoV o met' emou qelomen plhsiasei eiV thn polin× kai otan exelqwsin enantion hmwn, kaqwV proteron, tote hmeiV qelomen fugei ap' emprosqen autwn×

6

kai qelousin exelqei katopin hmwn, ewsou apomakrunwmen autouV apo thV polewV, dioti qelousin eipei, Autoi feugousin ap' emprosqen hmwn, kaqwV proteron× kai hmeiV qelomen fugei ap' emprosqen autwn×

7

tote seiV shkwqenteV ek thV enedraV, qelete kurieusei thn polin× dioti KurioV o QeoV saV qelei paradwsei authn eiV thn ceira saV×

8

kai afou kurieushte thn polin, qelete kausei thn polin en puri× kata thn prostaghn tou Kuriou qelete kamei× idou, prosetaxa eiV esaV.

9

O IhsouV loipon exapesteilen autouV, kai uphgon eiV enedran kai ekaqisan metaxu Baiqhl kai Gai, proV to dutikon meroV thV Gai× o de IhsouV emeine thn nukta ekeinhn en tw mesw tou laou.

10

Kai exegerqeiV o IhsouV to prwi, epeskefqh ton laon, kai anebh autoV kai oi presbuteroi tou Israhl, emprosqen tou laou proV Gai.

11

Kai paV o laoV o polemisthV, o met' autou, anebh kai eplhsiase kai hlqe katenanti thV polewV kai estratopedeuse kata to boreion meroV thV Gai× hto de koilaV metaxu autwn kai thV Gai.

12

Kai labwn ewV pente ciliadaV andrwn, ekaqisen autouV eiV enedran metaxu Baiqhl kai Gai, proV to dutikon meroV thV polewV.

13

Kai afou dietaxan ton laon, apan to strateuma to proV borran thV polewV kai thn enedran autou proV dusmaV thV polewV, uphgen o IhsouV ekeinhn thn nukta eiV to meson thV koiladoV.

14

Kai wV eiden o basileuV thV Gai, autoV kai paV o laoV autou, oi andreV thV polewV, espeusan kai exhgerqhsan prwi kai exhlqon eiV sunanthsin tou Israhl proV machn, eiV wrismenhn wran, epi thn pediada× plhn autoV den hxeuren oti hto enedra kat' autou opisqen thV polewV.

15

Kai o IhsouV kai paV o Israhl prosepoihqhsan oti katetropwqhsan emprosqen autwn, kai efeugon dia thV odou thV erhmou.

16

Kai sunekalesqhsan paV o laoV o en Gai, dia na katadiwxwsin autouV× kai katediwxan ton Ihsoun kai apemakrunqhsan apo thV polewV.

17

Kai den apemeinen anqrwpoV en Gai kai en Baiqhl, ostiV den exhlqe katopin tou Israhl× kai afhkan anoikthn thn polin, kai katediwkon ton Israhl.

18

Kai eipe KurioV proV ton Ihsoun, Ekteinon thn logchn, thn en th ceiri sou, proV thn Gai× dioti qelw paradwsei authn eiV thn ceira sou. Kai exeteinen o IhsouV thn logchn, thn en th ceiri autou, proV thn polin.

19

Kai h enedra eshkwqh meta spoudhV apo thV qesewV authV, kai wrmhsan euquV ote exeteine thn ceira autou× kai eishlqon eiV thn polin kai ekurieusan authn, kai speusanteV ekausan thn polin ek puri.

20

Kai ote periebleyan eiV ta opisw autwn oi andreV thV Gai, eidon, kai idou, anebainen o kapnoV thV polewV proV ton ouranon, kai den hdunanto na fugwsin edw kai ekei× epeidh o laoV o feugwn proV thn erhmon estrafhsan opisw enantion twn katadiwkontwn.

21

O de IhsouV kai paV o Israhl, idonteV oti h enedra eice kurieusei thn polin kai oti anebainen o kapnoV thV polewV, estrafhsan opisw kai epataxan touV andraV thV Gai.

22

Kai oi alloi exhlqon ek thV polewV enantion autwn, wste hsan en tw mesw tou Israhl enteuqen kai ekeiqen× kai epataxan autouV, wste den afhkan oudena ex autwn meinanta h diafugonta.

23

[] Ton de basilea thV Gai sunelabon zwnta kai eferan auton proV ton Ihsoun.

24

Kai afou o Israhl eteleiwse foneuwn pantaV touV katoikouV thV Gai en th pediadi ek th erhmw, opou katediwkon autouV, kai epeson panteV en stomati macairaV, ewsou exwloqreuqhsan, epestreye paV o Israhl eiV thn Gai kai epataxan authn en stomati macairaV.

25

Kai panteV oi pesonteV en th hmera ekeinh, andreV te kai gunaikeV, hsan dwdeka ciliadeV, panteV oi anqrwpoi thV Gai.

26

Kai den esuren o IhsouV opisw thn ceira autou, thn opoian exeteine me thn logchn, ewsou exwloqreuse pantaV touV katoikouV thV Gai.

27

Monon ta kthnh kai ta lafura thV polewV ekeinhV elafuragwghsen o Israhl eiV eauton, kata ton logon tou Kuriou, ton opoion prosetaxen eiV ton Ihsoun.

28

Kai katekausen o IhsouV thn Gai, kai katesthsen authn swron pantoteinon aoikhton ewV thV hmeraV tauthV.

29

Ton de basilea thV Gai ekremasen epi xulou ewV esperaV× kai wV edusen o hlioV, prosetaxen o IhsouV kai katebibasan to ptwma autou apo tou xulou, kai erriyan auto eiV thn eisodon thV pulhV thV polewV, kai uywsan ep' autou swron liqwn megan, ostiV menei ewV thV shmeron.

30

[] Tote wkodomhsen o IhsouV qusiasthrion eiV Kurion ton Qeon tou Israhl epi to oroV Ebal,

31

kaqwV o MwushV o douloV tou Kuriou prosetaxe touV uiouV Israhl, kata to gegrammenon en tw bibliw tou nomou tou MwusewV, qusiasthrion ek liqwn oloklhrwn, epi twn opoiwn sidhroV den epeblhqh× kai proseferan ep' auto olokautwmata proV ton Kurion kai equsiasan eirhnikaV prosforaV.

32

Kai egrayen ekei epi touV liqouV to antigrafon tou nomou tou MwusewV, ton opoion eice grayei enwpion twn uiwn Israhl.

33

Kai paV o Israhl kai oi presbuteroi autwn kai oi arconteV kai oi kritai autwn estaqhsan enteuqen kai enteuqen thV kibwtou apenanti twn ierewn twn Leuitwn, twn bastazontwn thn kibwton thV diaqhkhV tou Kuriou, kai o xenoV kai o autocqwn× to hmisu autwn proV to oroV Garizin kai to hmisu autwn proV to oroV Ebal× kaqwV proteron prosetaxen o MwushV o douloV tou Kuriou, dia na euloghswsi ton laon tou Israhl.

34

Kai meta tauta anegnwse pantaV touV logouV tou nomou, taV eulogiaV kai taV kataraV, kata panta ta gegrammena en tw bibliw tou nomou.

35

Den hto logoV ek pantwn osa prosetaxen o MwushV, ton opoion o IhsouV den anegnwsen enwpion pashV thV sunagwghV tou Israhl, meta twn gunaikwn kai twn paidiwn kai twn xenwn twn pareuriskomenwn metaxu autwn.

Joshua 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: