Modern Greek Bible

Joshua 4

Joshua

Return to Index

Chapter 5

1

[] Kai ote hkousan panteV oi basileiV twn Amorraiwn, oi peran tou Iordanou proV dusmaV, kai panteV oi basileiV twn Cananaiwn, oi para thn qalassan, oti o KurioV apexhrane ta udata tou Iordanou ap' emprosqen twn uiwn Israhl ewsou diebhsan, dieluqhsan ai kardiai autwn× kai den emeine pleon eiV autouV pnoh, apo tou fobou twn uiwn Israhl.

2

Kat' ekeinon ton kairon eipen o KurioV proV ton Ihsoun, Kame eiV seauton liqinaV macairaV kopteraV, kai periteme ek deuterou touV uiouV Israhl.

3

Kai ekamen o IhsouV eiV eauton liqinaV macairaV kopteraV, kai perieteme touV uiouV Israhl epi tou bounou twn akrobustiwn.

4

Kai h aitia, dia thn opoian o IhsouV ekame thn peritomhn, einai oti paV o laoV o exelqwn ex Aiguptou, ta arsenika, panteV oi andreV tou polemou, apeqanon en th erhmw kaq' odon, afou exhlqon ex Aiguptou.

5

Kai paV o laoV o exelqwn hto peritetmhmenoV× paV de o laoV ostiV egennhqh en th erhmw kaq' odon, afou exhlqon ex Aiguptou, den eice peritmhqh.

6

Dioti tessarakonta eth perihrconto oi uioi Israhl en th erhmw, ewsou eteleuthsan paV o laoV, oi andreV tou polemou, oi exelqonteV ex Aiguptou, epeidh den uphkousan eiV thn fwnhn tou Kuriou× proV touV opoiouV o KurioV wmosen, oti den qelei afhsei autouV na idwsi thn ghn, thn opoian wmosen o KurioV proV touV pateraV autwn oti qelei dwsei eiV hmaV, ghn reousan gala kai meli.

7

Anti de toutwn antikatesthse touV uiouV autwn, touV opoiouV o IhsouV perieteme× dioti hsan aperitmhtoi, epeidh den eicon peritemei autouV kaq' odon.

8

Kai afou eteleiwsan peritemnonteV panta ton laon, ekaqhnto eiV touV topouV autwn en tw stratopedw, ewsou iatreuqhsan.

9

Kai eipe KurioV proV ton Ihsoun, Tauthn thn hmeran afhresa af' umwn ton oneidismon thV Aiguptou. Dia touto wnomasqh o topoV ekeinoV Galgala ewV thV shmeron.

10

[] Kai oi uioi Israhl estratopedeusan en GalgaloiV kai ekamon to pasca th dekath tetarth tou mhnoV proV to esperaV, eiV taV pediadaV thV Iericw.

11

Kai th epaurion tou pasca efagon azuma apo tou sitou thV ghV, kai siton pefrugmenon thn authn ekeinhn hmeran.

12

Kai th epaurion afou efagon apo tou sitou thV ghV, exelipe to manna× kai den eicon pleon manna oi uioi Israhl, all' etrwgon apo twn gennhmatwn thV ghV Canaan ton eniauton ekeinon.

13

[] Kai ote o IhsouV hto plhsion thV Iericw, uywse touV ofqalmouV autou kai eide, kai idou, istato katenanti autou anqrwpoV kai h romfaia autou hto gegumnwmenh en th ceiri autou× kai proselqwn o IhsouV eipe proV auton, HmeteroV eisai h twn upenantiwn hmwn;

14

O de eipen, Ouci× all' egw ArcistrathgoV thV dunamewV tou Kuriou twra hlqon. Kai epesen o IhsouV epi thn ghn kata proswpon autou kai prosekunhse, kai eipe proV auton, Ti prostazei o kurioV mou eiV ton doulon autou;

15

Kai o ArcistrathgoV thV dunamewV tou Kuriou eipe proV ton Ihsoun, Luson to upodhma sou ek twn podwn sou× dioti o topoV, epi tou opoiou istasai, einai agioV. Kai o IhsouV ekamen outw.

Joshua 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: