Modern Greek Bible

Joshua 3

Joshua

Return to Index

Chapter 4

1

[] Kai afou paV o laoV eteleiwse diabainwn ton Iordanhn, eipe KurioV proV ton Ihsoun, legwn,

2

Labete eiV eautouV dwdeka andraV ek tou laou, ana ena andra kata fulhn,

3

kai prostaxon autouV, legwn, Labete enteuqen ek mesou tou Iordanou, ek tou topou opou twn ierewn oi podeV estaqhsan stereoi, dwdeka liqouV× kai qelete metakomisei autouV meq' eautwn, kai qelete qesei autouV en tw topw opou stratopedeushte tauthn thn nukta.

4

Tote o IhsouV prosekalese touV dwdeka andraV, touV opoiouV eice diorisei ek twn uiwn Israhl, ana ena andra kata fulhn×

5

kai eipe proV autouV o IhsouV, diabhte emprosqen thV kibwtou Kuriou tou Qeou saV en tw mesw tou Iordanou, kai shkwsate ekastoV apo saV ena liqon epi touV wmouV autou, kata ton ariqmon twn fulwn twn uiwn Israhl×

6

dia na hnai touto shmeion metaxu saV× wste otan erwtwsin oi uioi saV eiV to mellon legonteV, Ti dhlousin eiV esaV oi liqoi outoi;

7

tote qelete apokriqh proV autouV, Oti ekophsan ta udata tou Iordanou ap' emprosqen thV kibwtou thV diaqhkhV tou Kuriou× ote diebaine ton Iordanhn, ta udata tou Iordanou ekophsan× kai oi liqoi outoi qelousin eisqai proV touV uiouV Israhl eiV mnhmosunon ewV aiwnoV.

8

Kai ekamon outwV oi uioi Israhl kaqwV prosetaxen o IhsouV, kai elabon dwdeka liqouV ek mesou tou Iordanou, kaqwV eipe KurioV proV ton Ihsoun, kata ton ariqmon twn fulwn twn uiwn Israhl, kai metekomisan autouV meq' eautwn eiV ton topon opou katelusan kai eqesan autouV ekei.

9

Kai allouV dwdeka liqouV esthsen o IhsouV en tw mesw tou Iordanou, en tw topw opou estaqhsan oi podeV twn ierewn, twn bastazontwn thn kibwton thV diaqhkhV× kai ekei einai mecri thV shmeron.

10

[] Oi de iereiV oi bastazonteV thn kibwton istanto en tw mesw tou Iordanou, ewsou etelesqhsan panta osa o KurioV prosetaxen eiV ton Ihsoun na eiph proV ton laon, kata panta osa o MwushV prosetaxen eiV ton Ihsoun× kai espeusen o laoV kai diebh.

11

Kai afou paV o laoV eteleiwse diabainwn, diebh kai h kibwtoV tou Kuriou kai oi iereiV emprosqen tou laou.

12

Kai oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad kai to hmisu thV fulhV Manassh diebhsan wplismenoi emprosqen twn uiwn Israhl, kaqwV eipe proV autouV o MwushV.

13

EwV tessarakonta ciliadeV enoploi diebhsan emprosqen tou Kuriou eiV polemon, proV taV pediadaV thV Iericw.

14

En ekeinh th hmera emegalunen o KurioV ton Ihsoun enwpion pantoV tou Israhl, kai efobounto auton, kaqwV efobounto ton Mwushn, pasaV taV hmeraV thV zwhV autou.

15

Kai eipe KurioV proV ton Ihsoun legwn,

16

Prostaxon touV iereiV touV bastazontaV thn kibwton tou marturiou, na anabwsin ek tou Iordanou.

17

Kai prosetaxen o IhsouV touV iereiV legwn, Anabhte ek tou Iordanou.

18

Kai afou oi iereiV oi bastazonteV thn kibwton thV diaqhkhV tou Kuriou anebhsan ek mesou tou Iordanou, kai ta icnh twn podwn twn ierewn epathsan epi thV xhraV, ta udata tou Iordanou epistreyanta eiV ton topon autwn eplhmmurhsan pasaV taV ocqaV autou, kaqwV proteron.

19

Kai anebh o laoV ek tou Iordanou thn dekathn tou prwtou mhnoV kai estratopedeusan en GalgaloiV proV to anatolikon meroV thV Iericw.

20

[] Kai touV dwdeka ekeinouV liqouV, touV opoiouV elabon ek tou Iordanou, esthsen o IhsouV en GalgaloiV.

21

Kai eipe proV touV uiouV Israhl, legwn, Otan eiV to mellon erwtwsin oi uioi saV touV pateraV autwn, legonteV, Ti dhlousin oi liqoi outoi;

22

tote qelete anaggeilei proV touV uiouV saV, legonteV, Dia xhraV diebh o Israhl ton Iordanhn touton×

23

dioti apexhrane KurioV o QeoV saV ta udata tou Iordanou emprosqen saV, ewsou diebhte, kaqwV ekame KurioV o QeoV saV eiV thn Eruqran qalassan, thn opoian apexhranen emprosqen hmwn, ewsou diebhmen×

24

dia na gnwriswsi panteV oi laoi thV ghV thn ceira tou Kuriou, oti einai krataia× dia na fobhsqe Kurion ton Qeon saV pantote.

Joshua 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: