Modern Greek Bible

Joshua 2

Joshua

Return to Index

Chapter 3

1

[] Kai exhgerqh o IhsouV prwi× kai anecwrhsan ek Sitteim kai hlqon ewV tou Iordanou, autoV kai panteV oi uioi Israhl, kai dienuktereusan ekei prin diabwsi.

2

meta de treiV hmeraV eperasan dia meson tou stratopedou oi arconteV,

3

kai prosetaxan ton laon, legonteV, Otan idhte thn kibwton thV diaqhkhV Kuriou tou Qeou saV kai touV iereiV touV LeuitaV bastazontaV authn, tote seiV qelete kinhqh apo twn topwn saV kai upagei opisw authV×

4

plhn aV hnai diasthma metaxu umwn kai ekeinhV, ewV duo ciliadwn phcwn kata to metron, mh plhsiashte eiV authn, dia na gnwrizhte thn odon thn opoian prepei na badizhte× dioti den eperasate thn odon tauthn cqeV kai procqeV.

5

Kai eipen o IhsouV proV ton laon, Kaqarisqhte, dioti aurion qelei kamei o KurioV en mesw umwn qaumasia.

6

Kai eipen o IhsouV proV touV iereiV legwn, Shkwsate thn kibwton thV diaqhkhV kai proporeuesqe emprosqen tou laou. Kai eshkwsan thn kibwton thV diaqhkhV kai eporeuonto emprosqen tou laou.

7

[] Kai eipe KurioV proV ton Ihsoun, En th hmera tauth arcizw na se megalunw enwpion pantoV tou Israhl× dia na gnwriswsin oti, kaqwV hmhn meta tou MwusewV, qelw eisqai kai meta sou×

8

su loipon prostaxon touV iereiV touV bastazontaV thn kibwton thV diaqhkhV, legwn, Otan fqashte eiV to ceiloV tou udatoV tou Iordanou, qelete staqh en tw Iordanh.

9

Kai eipen o IhsouV proV touV uiouV Israhl, Proselqete entauqa kai akousate touV logouV Kuriou tou Qeou saV.

10

Kai eipen o IhsouV, Ek toutou qelete gnwrisei, oti o QeoV o zwn einai en tw mesw umwn, kai oti kata kratoV qelei exoloqreusei ap' emprosqen saV touV CananaiouV kai touV CettaiouV kai touV EuaiouV kai touV FerezaiouV kai touV GergesaiouV kai touV AmorraiouV kai touV IebousaiouV×

11

idou, h kibwtoV thV diaqhkhV tou Kuriou pashV thV ghV probainei emprosqen saV eiV ton Iordanhn×

12

kai twra eklexate eiV eautouV dwdeka andraV apo twn fulwn tou Israhl, ana ena andra kata fulhn×

13

kai kaqwV ta icnh twn podwn twn ierewn, twn bastazontwn thn kibwton tou Kuriou, tou Kuriou pashV thV ghV, pathswsin en toiV udasi tou Iordanou, ta udata tou Iordanou qelousi diakoph, ta udata ta katabainonta anwqen, kai qelousi staqh eiV swron ena.

14

[] Kai kaqwV eshkwqh o laoV ek twn skhnwn autwn, dia na diabwsi ton Iordanhn, kai oi iereiV oi bastazonteV thn kibwton thV diaqhkhV emprosqen tou laou,

15

kai kaqwV hlqon oi bastazonteV thn kibwton ewV tou Iordanou, kai oi podeV twn ierewn twn bastazontwn thn kibwton ebrachsan kata to ceiloV tou udatoV, dioti o IordanhV plhmmurei kaq' olaV taV ocqaV autou pasaV taV hmeraV tou qerismou,

16

estaqhsan ta udata ta katabainonta anwqen kai uywqhsan eiV ena swron polu makran, apo thV polewV Adam, htiV einai eiV ta plagia thV Zaretan× ta de katabainonta katw proV thn qalassan thV pediadoV, thn almuran qalassan, apokopenta exelipon× kai o laoV eperase katenanti thV Iericw.

17

Kai oi iereiV, oi bastazonteV thn kibwton thV diaqhkhV tou Kuriou, istanto stereoi epi xhraV en mesw tou Iordanou× kai panteV oi Israhlitai diebainon dia xhraV, ewsou eteleiwse paV o laoV diabainwn ton Iordanhn.

Joshua 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: