Modern Greek Bible

Deuteronomy 33

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 34

1

[] Kai anebh o MwushV apo twn pediadwn Mwab eiV to oroV Nebw, eiV thn korufhn Fasga× thn katenanti thV Iericw. Kai edeixen eiV auton o KurioV pasan thn ghn Galaad ewV Dan,

2

kai pasan thn ghn Nefqali, kai thn ghn tou Efraim kai tou Manassh, kai pasan thn ghn tou Iouda, ewV thV qalasshV thV escathV,

3

kai thn meshmbrian kai thn pediada thV koiladoV thV Iericw, polewV foinikwn, ewV Shgwr.

4

Kai o KurioV eipe proV auton, Auth einai h gh, thn opoian egw wmosa proV ton Abraam, proV ton Isaak kai proV ton Iakwb, legwn, eiV to sperma sou qelw dwsei authn× egw se ekama na idhV authn me touV ofqalmouV sou, ekei omwV den qeleiV diaperasei.

5

[] Kai eteleuthsen ekei o MwushV, o qerapwn tou Kuriou, en th gh Mwab, kata ton logon tou Kuriou.

6

Kai eqayen auton en koiladi en th gh Mwab, katenanti tou Baiq-fegwr× kai oudeiV gnwrizei thn tafhn autou ewV thV shmeron.

7

Kai hto o MwushV ekaton eikosi etwn, ote apeqane× den hmaurwqhsan oi ofqalmoi autou, oude hlattwqh h dunamiV autou.

8

Kai eklausan oi uioi Israhl ton Mwushn eiV taV pediadaV tou Mwab triakonta hmeraV× kai eteleiwqhsan ai hmerai tou klauqmou tou penqouV tou MwusewV.

9

[] Kai IhsouV o uioV tou Nauh hto plhrhV pneumatoV sofiaV× dioti o MwushV eicen epiqesei taV ceiraV autou ep' auton× kai uphkouon eiV auton oi uioi Israhl kai ekamnon kaqwV prosetaxe KurioV eiV ton Mwushn.

10

Kai den hgerqh pleon en tw Israhl profhthV wV o MwushV, ton opoion egnwrisen o KurioV proswpon proV proswpon,

11

eiV panta ta shmeia kai terastia, ta opoia o KurioV apesteilen auton na kamh en th gh thV Aiguptou, eiV ton Faraw kai eiV pantaV touV doulouV autou kai eiV pasan thn ghn autou,

12

kai eiV pasan thn ceira thn krataian, kai eiV panta ta qaumasia ta megala, ta opoia ekamen o MwushV enwpion pantoV tou Israhl.

Joshua 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: