Modern Greek Bible

Deuteronomy 32

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 33

1

[] Kai auth einai h eulogia, thn opoian huloghse MwushV o anqrwpoV tou Qeou touV uiouV Israhl, pro thV teleuthV autou×

2

kai eipen, O KurioV hlqen ek Sina, kai epefanh eiV autouV ek Sheir× epelamyen ek tou orouV Faran, kai hlqe meta muriadwn agiwn× ek thV dexiaV autou exhlqe pur nomou di' autouV.

3

Nai, hgaphse ton laon× upo thn ceira sou einai panteV oi agioi autou× kai ekaqhnto eiV touV podaV sou, dia na labwsi touV logouV sou.

4

Nomon prosetaxen eiV hmaV o MwushV, thn klhronomian thV sunagwghV Iakwb.

5

Kai hto basileuV en tw Iesouroun, ote oi arconteV tou laou sunhcqhsan meta twn fulwn Israhl.

6

[] Zhtw o Roubhn kai aV mh apoqanh, kai aV hnai o laoV autou poluariqmoV.

7

Kai auth einai h eulogia tou Iouda× kai eipen, Eisakouson, Kurie, thV fwnhV tou Iouda, kai fere auton eiV ton laon autou× ai ceireV autou aV hnai autarkeiV eiV auton× kai eso bohqeia eiV auton kata twn ecqrwn autou.

8

[] Kai peri tou Leui eipe, Ta Qoummim sou kai ta Ourim sou aV hnai meta tou anqrwpou tou osiou sou, ton opoion edokimasaV en Massa, kai meta tou opoiou hntiloghsaV eiV ta udata thV Meriba×

9

ostiV eipe proV ton patera autou kai proV thn mhtera autou, Den eidon auton, kai ostiV aphrnhqh touV adelfouV autou, oude egnwrise touV uiouV autou× dioti ethrhsan ton logon sou, kai efulaxan thn diaqhkhn sou.

10

Qelousi didaskei taV kriseiV sou eiV ton Iakwb, kai ton nomon sou eiV ton Israhl× qelousi balei qumiama enwpion sou, kai olokautwmata epi to qusiasthrion sou.

11

Euloghson, Kurie, ta tagmata autou, kai decqhti ta erga twn ceirwn autou× sunqlason thn osfun twn epanistamenwn ep' auton, kai twn misountwn auton, wste na mh egerqwsi pleon.

12

[] Peri tou Beniamin eipen, O hgaphmenoV tou Kuriou qelei katoikei en asfaleia plhsion autou× o KurioV qelei periskepei auton pasaV taV hmeraV, kai metaxu twn wmwn autou qelei anapauesqai.

13

Kai peri tou Iwshf eipen, Euloghmenh aV hnai para Kuriou h gh autou, apo twn polutimwn dwrwn tou ouranou, apo thV drosou, kai apo thV katw keimenhV abussou,

14

kai apo twn ek tou hliou polutimwn karpwn, kai apo twn ek thV selhnhV polutimwn dwrwn,

15

kai apo twn exairetwn agaqwn twn arcaiwn orewn, kai apo twn polutimwn agaqwn twn aiwniwn bounwn,

16

kai apo twn polutimwn agaqwn thV ghV kai tou plhrwmatoV authV× kai h eudokia tou fanentoV en th batw aV elqh epi thn kefalhn tou Iwshf, kai epi thn korufhn tou eklektou metaxu twn adelfwn autou.

17

H doxa autou aV hnai wV tou prwtotokou tou taurou autou, kai ta kerata autou wV ta kerata tou monokerwtoV× di' autwn qelei keratisei ta eqnh ewV twn akrwn thV ghV× kai autai einai ai muriadeV tou Efraim, kai autai ai ciliadeV tou Manassh.

18

[] Kai peri tou Zaboulwn eipen, Eufrainou, Zaboulwn, en th exodw sou× kai Issacar, eiV taV skhnaV sou.

19

Qelousi kalesei touV laouV eiV to oroV× ekei qelousi prosferei qusiaV dikaiosunhV× dioti qelousi qhlasei thn afqonian thV qalasshV, kai touV kekrummenouV qhsaurouV thV ammou.

20

Kai peri tou Gad eipen, EuloghmenoV o platunwn ton Gad× kaqhtai wV lewn, kai diasparattei braciona kai kefalhn.

21

Kai proebleye di' eauton thn prwthn merida× dioti ekei to meridion tou nomoqetou hto diapefulagmenon× kai hlqe meta twn arcontwn tou laou, exeplhrwse thn dikaiosunhn tou Kuriou kai taV kriseiV autou meta tou Israhl.

22

[] Kai peri tou Dan eipen, O Dan einai skumnoV leontoV× qelei phdhsei apo Basan.

23

Kai peri tou Nefqali eipen, W Nefqali, kecortasmene eudokiaV, kai peplhrwmene thV eulogiaV tou Kuriou, klhronomhson thn dusin kai thn meshmbrian.

24

Kai peri tou Ashr eipen, AV hnai euloghmenoV apo teknwn o Ashr× aV hnai dektoV eiV touV adelfouV autou, kai eiV elaion aV bayh ton poda autou.

25

SidhroV kai calkoV aV hnai ta upodhmata sou, kai h dunamiV sou wV ai hmerai sou.

26

[] Den einai oudeiV wV o QeoV tou Iesouroun, ostiV epibainei epi touV ouranouV proV bohqeian sou, kai en th megaloprepeia autou epi to sterewma.

27

O QeoV o aiwnioV einai katafugh, kai uposthrigma oi aiwnioi bracioneV× kai qelei ekdiwxei ton ecqron ap' emprosqen sou, kai qelei eipei, Exoloqreuson.

28

Tote o Israhl qelei katoikhsei monoV en asfaleia× o ofqalmoV tou Iakwb qelei eisqai epi ghV sitou kai oinou× kai oi ouranoi autou qelousi stalazei droson.

29

MakarioV su, Israhl. TiV omoioV sou, lae swzomene upo tou Kuriou, ostiV einai h aspiV thV bohqeiaV sou, kai h macaira thV uperochV sou Kai qelousin upotacqh oi ecqroi sou eiV se, kai su qeleiV pathsei epi ton trachlon autwn.

Deuteronomy 34

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: