Modern Greek Bible

Deuteronomy 31

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 32

1

[] Prosece, ourane, kai qelw lalhsei× kai aV akouh h gh touV logouV tou stomatoV mou.

2

H didaskalia mou qelei stalaxei wV h broch, o logoV mou qelei katabh wV h drosoV, wV h yekaV epi thn clohn kai wV o ombroV epi ton corton×

3

dioti qelw exumnhsei to onoma tou Kuriou× apodote megalwsunhn eiV ton Qeon hmwn.

4

AutoV einai o BracoV, ta erga autou einai teleia× dioti pasai ai odoi autou einai krisiV× QeoV pistoV, kai den uparcei adikia en autw× dikaioV kai euquV einai autoV.

5

Outoi diefqarhsan× h khliV autwn den einai khliV twn uiwn autou× einai genea skolia kai diestrammenh.

6

Tauta antapodidete eiV ton Kurion, lae mwre kai asunete; den einai autoV o pathr sou, ostiV se exhgorasen; autoV ostiV se eplase kai se emorfwsen;

7

[] Enqumhqhti taV arcaiaV hmeraV, sullogisqhti ta eth pollwn genewn× erwthson ton patera sou, kai autoV qelei soi anaggeilei, touV presbuterouV sou, kai autoi qelousi soi eipei×

8

ote diemerizen o UyistoV ta eqnh, ote diespeire touV uiouV tou Adam, esthse ta oria twn lawn kata ton ariqmon twn uiwn Israhl.

9

Dioti h meriV tou Kuriou einai o laoV autou, o Iakwb einai to meroV thV klhronomiaV autou.

10

En gh erhmw eurhken auton, kai en erhmia frikhV kai ololugmou× periwdhghsen auton, epaidagwghsen auton, efulaxen auton wV korhn ofqalmou autou.

11

KaqwV o aetoV skepazei thn fwlean autou, periqalpei touV neossouV autou, exaplonwn taV pterugaV autou analambanei autouV, kai shkonei autouV epi twn pterugwn autou,

12

outwV o KurioV monoV wdhghsen auton, kai den hto met' autou xenoV QeoV.

13

Anebibasen autouV epi ta exoca merh thV ghV, kai efagon ta gennhmata twn agrwn× kai eqhlasen autouV meli ek thV petraV, kai elaion ek thV sklhraV petraV,

14

Bouturon bown kai gala probatwn, me pacoV arniwn, kai kriwn qremmatwn thV Basan, kai tragwn, meta tou exairetou anqouV tou sitou× kai epieV oinon, aima stafulhV.

15

[] O de Iesouroun epacunqh kai apelaktisen× epacunqhV, eplatunqhV, uperelipanqhV× tote elhsmonhse ton Qeon ton plasanta auton, kai katefronhse ton Bracon thV swthriaV autou.

16

Parwxunan auton eiV zhlotupian me xenouV qeouV, me bdelugmata parwxunan auton eiV qumon×

17

equsiasan eiV daimonia, ouci eiV ton Qeon× eiV qeouV, touV opoiouV den egnwrizon, eiV neouV qeouV newsti eisacqentaV, touV opoiouV den elatreuon oi patereV saV×

18

ton de Bracon ton gennhsanta se egkatelipeV, kai elhsmonhsaV ton Qeon ton plasanta se.

19

[] Kai eiden o KurioV kai apestrafh autouV, dioti parwrgisan auton oi uioi autou kai ai qugatereV autou×

20

kai eipe, Qelw apostreyei to proswpon mou ap' autwn, qelw idei opoion qelei eisqai to teloV autwn× dioti autoi einai genea diestrammenh, uioi eiV touV opoiouV den uparcei pistiV.

21

Autoi me parwxunan eiV zhlotupian me ta mh onta qeon× me ta eidwla autwn me parwrgisan× kai egw qelw paroxunei autouV eiV zhlotupian me touV mh ontaV laon, me eqnoV asuneton qelw parorgisei autouV.

22

Dioti pur exhfqh en tw qumw mou, kai qelei ekkauqh ewV eiV ta katwtata tou adou, kai qelei katafagei thn ghn meta twn gennhmatwn authV, kai qelei kataflogisei ta qemelia twn orewn.

23

Qelw episwreusei ep' autouV kaka, panta ta belh mou qelw ekkenwsei ep' autouV.

24

Qelousin analwqh ek thV peinhV kai katafagwqh me flogwdeiV nosouV, kai me pikron oleqron× kai odontaV qhriwn qelw exaposteilei ep' autouV, kai farmakion twn erpontwn epi thV ghV.

25

Exwqen macaira, kai eswqen tromoV, qelei katanalwsei ton te neon kai thn parqenon, to qhlazon nhpion kai ton polion geronta.

26

[] Eipa, Hqelon diaskorpisei autouV, hqelon exaleiyei to mnhmosunon autwn ek mesou twn anqrwpwn,

27

ean den efoboumhn thn orghn tou ecqrou, mh pwV uyhlofronhswsin oi enantioi autwn, kai eipwsin, H ceir hmwn h uyhlh, kai ouci o KurioV, ekame panta tauta.

28

Dioti einai eqnoV asuneton, kai den uparcei en autoiV fronhsiV.

29

Eiqe na hsan sofoi, na enooun touto, na esullogizonto to teloV autwn

30

PwV hqele dunhqh eiV na diwxh ciliouV, kai duo na treywsin eiV fughn muriadaV, ean o BracoV autwn den hqele pwlhsei autouV, kai den hqele paradwsei autouV o KurioV;

31

Dioti o bracoV autwn den einai wV o BracoV hmwn× kai autoi oi ecqroi hmwn aV krinwsin.

32

Epeidh ek thV ampelou twn Sodomwn einai h ampeloV autwn, kai ek twn agrwn thV GomorraV× h stafulh autwn einai stafulh colhV, oi botreiV autwn pikroi×

33

o oinoV autwn farmakion drakontwn, kai aniatoV ioV aspidoV.

34

Den einai touto apotetamieumenon eiV eme, esfragismenon eiV touV qhsaurouV mou;

35

EiV eme anhkei h ekdikhsiV kai h antapodosiV× o pouV autwn en kairw qelei olisqhsei dioti plhsion einai h hmera thV apwleiaV autwn, kai ta mellonta na elqwsin ep' autouV speudousi.

36

Dioti o KurioV qelei krinei ton laon autou, kai qelei metamelhqh dia touV doulouV autou, otan idh oti apwlesqh h dunamiV autwn, kai den emeinen ouden pefulagmenon oude afeimenon.

37

Kai qelei eipei, Pou einai oi qeoi autwn, o bracoV eiV ton opoion eicon to qarroV autwn;

38

oitineV etrwgon to pacoV twn qusiwn autwn, kai epinon ton oinon twn spondwn autwn; aV shkwqwsi kai aV saV bohqhswsin, aV geinwsin eiV esaV skeph.

39

[] Idete twra oti egw, egw eimai, kai den einai QeoV plhn emou× egw qanatonw kai zwopoiw× egw plhgonw kai iatreuw× kai den uparcei o eleuqerwn ek thV ceiroV mou.

40

Dioti egw uyonw eiV ton ouranon thn ceira mou, Kai legw, Zw egw eiV ton aiwna×

41

ean akonisw thn astraphforon macairan mou, kai epibalw thn ceira mou eiV krisin, qelw kamei ekdikhsin eiV touV ecqrouV mou, kai qelw antapodwsei eiV touV misountaV me×

42

qelw mequsei ta belh mou apo aimatoV, kai h macaira mou qelei katafagei kreata, apo tou aimatoV twn pefoneumenwn kai twn aicmalwtwn, apo thV kefalhV twn arcontwn twn ecqrwn.

43

Eufranqhte, eqnh, meta tou laou autou× dioti qelei ekdikhsei to aima twn doulwn autou, kai apodwsei ekdikhsin eiV touV enantiouV autou, kai kaqarisei thn ghn autou kai ton laon autou.

44

[] Kai hlqen o MwushV, kai elalhse pantaV touV logouV thV wdhV tauthV eiV ephkoon tou laou, autoV kai IhsouV o uioV tou Nauh.

45

Kai eteleiwsen o MwushV lalwn pantaV touV logouV toutouV proV panta ton Israhl.

46

Kai eipe proV autouV, Qesate taV kardiaV saV eiV pantaV touV logouV, touV opoiouV egw shmeron diamarturomai proV esaV× touV opoiouV qelete paraggeilei eiV ta tekna saV na prosecwsin eiV to na ektelwsi, pantaV touV logouV tou nomou toutou.

47

Dioti outoV den einai eiV esaV logoV mataioV× epeidh auth einai h zwh saV× kai dia tou logou toutou qelete makrohmereusei epi thV ghV, proV thn opoian diabainete ton Iordanhn dia na klhronomhshte authn.

48

Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn thn authn ekeinhn hmeran, legwn,

49

Anaba eiV to oroV touto Abarim, eiV to oroV Nebw, to en th gh Mwab katenanti thV Iericw× kai qewrhson thn ghn Canaan, thn opoian egw didw eiV touV uiouV Israhl eiV idiokthsian×

50

kai teleuthson en tw orei opou anabaineiV, kai prosteqhti eiV ton laon sou, kaqwV o adelfoV sou Aarwn eteleuthsen en tw orei Wr kai proseteqh eiV ton laon autou×

51

dioti hpeiqhsate eiV eme metaxu twn uiwn Israhl eiV ta udata thV Meriba-kadhV, en th erhmw Sin× epeidh den me hgiasate en mesw twn uiwn Israhl×

52

oqen apenanti qeleiV idei thn ghn, ekei omwV den qeleiV eiselqei, eiV thn ghn thn opoian egw didw eiV touV uiouV Israhl.

Deuteronomy 33

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: