Modern Greek Bible

Deuteronomy 30

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 31

1

[] Kai uphgen o MwushV kai elalhse touV logouV toutouV proV panta ton Israhl×

2

kai eipe proV autouV, Ekaton eikosi etwn eimai egw shmeron× den dunamai pleon na eisercwmai kai na exercwmai, kai o KurioV moi eipe, Den qeleiV diabh ton Iordanhn touton.

3

KurioV o QeoV sou, autoV qelei diabh emprosqen sou, autoV qelei katastreyei ta eqnh tauta ap' emprosqen sou, kai su qeleiV kataklhronomhsei auta× o IhsouV, autoV qelei diabh emprosqen sou, kaqwV elalhsen o KurioV.

4

Kai qelei kamei eiV auta o KurioV, wV ekamen eiV ton Shwn kai eiV ton Wg, touV basileiV twn Amorraiwn, kai eiV thn ghn autwn, touV opoiouV exwloqreuse.

5

Kai qelei paradwsei autouV o KurioV emprosqen saV, dia na kamhte eiV autouV kata pasaV taV prostagaV taV opoiaV prosetaxa eiV esaV.

6

Andrizesqe kai qarreite, mh fobeisqe mhde deiliate apo proswpou autwn× dioti KurioV o QeoV sou, autoV einai o poreuomenoV meta sou× den qelei se afhsei oude qelei se egkataleiyei.

7

Kai ekalesen o MwushV ton Ihsoun kai eipe proV auton enwpion pantoV tou Israhl, Andrizou kai qarrei× dioti su qeleiV eisagagei ton laon touton eiV thn ghn, thn opoian wmose KurioV proV touV pateraV autwn na dwsh eiV autouV, kai su qeleiV klhrodothsei authn eiV autouV×

8

kai o KurioV, autoV einai o proporeuomenoV sou× autoV qelei eisqai meta sou× den qelei se afhsei oude qelei se egkataleiyei× mh fobou, mhde deilia.

9

[] Kai egrayen o MwushV ton nomon touton kai paredwken auton eiV touV iereiV touV uiouV tou Leui, touV bastazontaV thn kibwton thV diaqhkhV tou Kuriou, kai eiV pantaV touV presbuterouV tou Israhl.

10

Kai prosetaxen eiV autouV o MwushV, legwn, En tw telei ekastou ebdomou etouV, en tw kairw tou etouV thV afesewV, en th eorth thV skhnophgiaV,

11

otan paV o Israhl sunacqh dia na emfanisqh enwpion Kuriou tou Qeou sou, en tw topw ontina eklexh, qeleiV anaginwskei ton nomon touton enwpion pantoV tou Israhl eiV ephkoon autwn.

12

Sunaxon ton laon, touV andraV kai taV gunaikaV kai ta paidia kai ton xenon sou ton entoV twn pulwn sou, dia na akouswsi kai dia na maqwsi kai na fobwntai Kurion ton Qeon saV, kai dia na prosecwsi na ektelwsi pantaV touV logouV tou nomou toutou×

13

kai dia na akouswsi ta tekna autwn, ta opoia den exeurousi, kai na maqwsi na fobwntai Kurion ton Qeon saV pasaV taV hmeraV, osaV zhte epi thV ghV, proV thn opoian diabainete ton Iordanhn dia na klhronomhshte authn.

14

[] Kai eipen o KurioV proV ton Mwushn, Idou, plhsiazousin ai hmerai tou qanatou sou× kaleson ton Ihsoun, kai parousiasqhte en th skhnh tou marturiou, dia na dwsw eiV auton prostagaV. Kai uphgen o MwushV kai o IhsouV kai parousiasqhsan en th skhnh tou marturiou.

15

Kai efanh o KurioV en th skhnh en stulw nefelhV× kai estaqh o stuloV thV nefelhV epi thV quraV thV skhnhV.

16

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Idou, su qeleiV koimhqh meta twn paterwn sou× kai shkwqeiV o laoV outoV qelei porneusei katopin twn xenwn qewn thV ghV, eiV thn opoian autoV eisercetai, kai qelei me egkataleiyei kai parabh thn diaqhkhn mou, thn opoian ekamon proV autouV×

17

tote qelei exafqh o qumoV mou enantion autwn thn hmeran ekeinhn, kai qelw egkataleiyei autouV kai qelw kruyei to proswpon mou ap' autwn, kai qelousin exanalwqh× kai qelousin eurei autouV polla kaka kai qliyeiV× wste qelousin eipei thn hmeran ekeinhn, den euron hmaV ta kaka tauta, epeidh o QeoV hmwn den einai en mesw hmwn;

18

Kai egw exapantoV qelw kruyei ap' autwn to proswpon mou thn hmeran ekeinhn, dia pasaV taV kakiaV taV opoiaV epraxan, dioti estrafhsan proV qeouV xenouV.

19

Twra loipon grayate eiV eautouV thn wdhn tauthn, kai didaxate authn eiV touV uiouV Israhl× balete authn eiV to stoma autwn, dia na geinh eiV eme wdh auth eiV marturion enantion twn uiwn Israhl.

20

Dioti afou eisagagw autouV eiV thn ghn, thn opoian wmosa proV touV pateraV autwn, ghn reousan gala kai meli, kai autoi fagwsi kai cortasqwsi kai emplhsqwsi, tote qelousi strafh proV qeouV xenouV kai qelousi latreusei autouV, kai qelousi me parorgisei kai parabh thn diaqhkhn mou.

21

Kai afou eurwsin autouV polla kaka kai qliyeiV, h wdh auth qelei marturhsei enantion autwn wV martuV× dioti den qelei lhsmonhqh apo tou stomatoV tou spermatoV autwn× epeidh egw gnwrizw thn ponhrian autwn, thn opoian ergazontai eti thn shmeron, prin eisagagw autouV eiV thn ghn thn opoian wmosa.

22

[] Kai egrayen o MwushV thn wdhn tauthn th auth hmera, kai edidaxen authn eiV touV uiouV Israhl.

23

Kai prosetaxen eiV ton Ihsoun ton uion tou Nauh kai eipen, Andrizou kai qarrei dioti su qeleiV eisagagei touV uiouV Israhl eiV thn ghn thn opoian wmosa proV autouV, kai egw qelw eisqai meta sou.

24

Kai afou o MwushV eteleiwse na grafh touV logouV tou nomou toutou eiV biblion, ewV telouV,

25

tote o MwushV prosetaxen eiV touV LeuitaV, touV bastazontaV thn kibwton thV diaqhkhV tou Kuriou, legwn,

26

Labete touto to biblion tou nomou, kai qesate auto eiV ta plagia thV kibwtou thV diaqhkhV Kuriou tou Qeou saV, kai qelei eisqai ekei eiV marturion kata sou×

27

dioti egw exeurw thn apeiqeian sou kai ton trachlon sou ton sklhron. Idou, enw eimai zwn me saV shmeron, hpeiqhsate eiV ton Kurion× posw de mallon meta ton qanaton mou;

28

sunaxate proV eme pantaV touV presbuterouV twn fulwn saV kai touV arcontaV saV, dia na lalhsw touV logouV toutouV eiV ephkoon autwn, kai na epikalesqw ton ouranon kai thn ghn marturaV enantion autwn×

29

epeidh exeurw oti meta ton qanaton mou exapantoV qelete diafqarh kai ekklinei apo thV odou, thn opoian prosetaxa eiV esaV× kai qelousi saV eurei ta kaka eiV taV escataV hmeraV, epeidh qelete praxei kaka enwpion tou Kuriou, wste na parorgishte auton me ta erga twn ceirwn saV.

30

Kai elalhsen o MwushV, eiV ephkoon pashV thV sunagwghV tou Israhl, touV logouV thV wdhV tauthV ewV telouV×

Deuteronomy 32

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: