Modern Greek Bible

Deuteronomy 29

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 30

1

[] Kai otan elqwsin epi se panta ta pragmata tauta, h eulogia kai h katara, thn opoian eqesa enwpion sou, kai anakaleshV tauta eiV thn kardian sou en tw mesw pantwn twn eqnwn, opou an diaskorpish se KurioV o QeoV sou,

2

kai epistrafhV proV Kurion ton Qeon sou kai upakoushV eiV thn fwnhn autou, kata panta osa egw prostazw eiV se shmeron, su kai ta tekna sou, ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou,

3

tote KurioV o QeoV sou qelei se epanaferei ek thV aicmalwsiaV, kai qelei se splagcnisqh, kai palin qelei se sunaxei ek pantwn twn eqnwn, opou se dieskorpise KurioV o QeoV sou×

4

kai eiV ta escata tou ouranou an hnai h diaspora sou, ekeiqen qelei se sunaxei KurioV o QeoV sou kai ekeiqen qelei se labei,

5

kai qelei se eisagagei KurioV o QeoV sou eiV thn ghn, thn opoian eklhronomhsan oi patereV sou, kai qeleiV klhronomhsei authn× kai qelei se agaqopoihsei kai se pollaplasiasei uper touV pateraV sou.

6

Kai qelei peritemei KurioV o QeoV sou thn kardian sou kai thn kardian tou spermatoV sou, dia na agapaV Kurion ton Qeon sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou, dia na zhV.

7

Kai qelei epiferei KurioV o QeoV sou pasaV taV kataraV tautaV epi touV ecqrouV sou kai epi touV misountaV se, oitineV se katediwxan.

8

Kai su qeleiV epistrafh kai upakousei eiV thn fwnhn tou Kuriou, kai qeleiV ektelei pasaV taV entolaV autou, taV opoiaV egw prostazw eiV se shmeron.

9

Kai qelei se plhqunei KurioV o QeoV sou eiV panta ta erga twn ceirwn sou, eiV ton karpon thV koiliaV sou kai eiV ton karpon twn kthnwn sou kai eiV ta gennhmata thV ghV sou, eiV agaqon× dioti o KurioV qelei eufranqh palin epi se eiV agaqon, kaqwV eufranqh epi touV pateraV sou,

10

ean upakoushV eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou sou, wste na fulatthV taV entolaV autou kai ta diatagmata autou, ta gegrammena en tw bibliw tou nomou toutou× ean epistrafhV proV Kurion ton Qeon sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou.

11

[] Epeidh h entolh auth, thn opoian egw prostazw eiV se shmeron, den einai polla bareia dia se, oude makran.

12

Den einai en tw ouranw, wste na eiphV, TiV qelei anabh di' hmaV eiV ton ouranon kai ferei authn proV hmaV, dia na akouswmen authn kai na ekteleswmen authn;

13

oude peran thV qalasshV einai, wste na eiphV, TiV qelei diaperasei thn qalassan di' hmaV kai ferei authn proV hmaV, dia na akouswmen authn kai na ekteleswmen authn;

14

Alla polu plhsion sou einai o logoV, en tw stomati sou kai en th kardia sou, dia na ektelhV auton.

15

[] Idou, egw eqesa enwpion sou shmeron thn zwhn kai to agaqon, kai ton qanaton kai to kakon×

16

kaqoti egw prostazw eiV se shmeron na agapaV Kurion ton Qeon sou, na peripathV eiV taV odouV autou kai na fulatthV taV entolaV autou kai ta diatagmata autou kai taV kriseiV autou, dia na zhV kai na plhqunhsai kai dia na se euloghsh KurioV o QeoV sou en th gh, eiV thn opoian eisercesai dia na klhronomhshV authn.

17

Ean omwV parektraph h kardia sou kai den upakoushV, alla apoplanhqhV kai proskunhshV allouV qeouV kai latreushV autouV,

18

egw anaggellw proV esaV shmeron oti exapantoV qelete afanisqh× den qelete makrohmereusei epi thV ghV, proV thn opoian diabaineiV ton Iordanhn, dia na eiselqhte ekei na kataklhronomhshte authn.

19

Diamarturomai proV esaV shmeron ton ouranon kai thn ghn, oti eqesa enwpion saV thn zwhn kai ton qanaton, thn eulogian kai thn kataran× dia touto eklexate thn zwhn, dia na zhte su kai to sperma sou×

20

dia na agapaV Kurion ton Qeon sou, dia na upakouhV eiV thn fwnhn autou, kai dia na hsai proshlwmenoV eiV auton× dioti touto einai h zwh sou kai h makrothV twn hmerwn sou× dia na katoikhV epi thV ghV, thn opoian wmosen o KurioV proV touV pateraV sou, proV ton Abraam, proV ton Isaak kai proV ton Iakwb, na dwsh eiV autouV.

Deuteronomy 31

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: