Modern Greek Bible

Deuteronomy 28

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 29

1

[] Outoi einai oi logoi thV diaqhkhV, thn opoian prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn na kamh proV touV uiouV Israhl en th gh Mwab× ektoV thV diaqhkhV, thn opoian ekame proV autouV en Cwrhb.

2

Kai ekalesen o MwushV panta ton Israhl kai eipe proV autouV, SeiV eidete panta osa ekamen o KurioV enwpion twn ofqalmwn saV en th gh thV Aiguptou, eiV ton Faraw kai eiV pantaV touV doulouV autou kai eiV pasan thn ghn autou,

3

touV peirasmouV touV megalouV touV opoiouV eidon oi ofqalmoi sou, ta shmeia kai ta terastia ta megala ekeina×

4

plhn o KurioV den edwken eiV esaV kardian dia na katalambanhte, kai ofqalmouV dia na blephte, kai wta dia na akouhte, mecri thV hmeraV tauthV.

5

Kai saV periefera tessarakonta eth en th erhmw× ta imatia saV den epalaiwqhsan epanw saV, kai to upodhma sou den epalaiwqh eiV ton poda sou.

6

Arton den efagete, kai oinon kai sikera den epiete× dia na gnwrishte oti egw eimai KurioV o QeoV saV.

7

Kai ote hlqete eiV touton ton topon, Shwn o basileuV thV Esebwn kai Wg o basileuV thV Basan exhlqon eiV sunanthsin hmwn dia polemon, kai hmeiV epataxamen autouV×

8

kai ekurieusamen thn ghn autwn, kai edwkamen authn klhronomian eiV touV RoubhnitaV kai eiV touV GaditaV kai eiV to hmisu thV fulhV tou Manassh.

9

Fulattete loipon touV logouV thV diaqhkhV tauthV kai ekteleite autouV, dia na euhmerhte eiV panta osa prattete.

10

[] SeiV istasqe shmeron panteV enwpion Kuriou tou Qeou saV, oi archgoi twn fulwn saV, oi presbuteroi saV kai oi arconteV saV, panteV oi andreV tou Israhl,

11

ta tekna saV, ai gunaikeV saV kai o xenoV sou o en mesw tou stratopedou sou, apo tou xulokopou sou ewV tou udroforou sou×

12

dia na eiselqhV eiV thn diaqhkhn Kuriou tou Qeou sou kai eiV taV kataraV autou, ta opoia KurioV o QeoV sou diatiqetai proV se shmeron×

13

dia na se katasthsh shmeron laon eiV eauton, kai autoV na hnai eiV se QeoV, kaqwV eipe proV se, kai kaqwV wmose proV touV pateraV sou, proV ton Abraam, proV ton Isaak kai proV ton Iakwb.

14

Kai ouci proV esaV monon diatiqemai egw thn diaqhkhn tauthn kai taV kataraV tautaV×

15

alla kai proV touV paristamenouV entauqa meq' hmwn shmeron enwpion Kuriou tou Qeou hmwn, kai proV touV mh paristamenouV entauqa meq' hmwn shmeron×

16

dioti seiV exeurete pwV katwkhsamen en th gh thV Aiguptou, kai pwV eperasamen en mesw twn eqnwn dia twn opoiwn dihlqete×

17

kai eidete ta bdelugmata autwn kai ta eidwla autwn, xula kai liqouV, argurion kai crusion, ta metaxu autwn×

18

dia na mh hnai metaxu saV anhr h gunh h suggeneia h fulh, twn opoiwn h kardia na ekklinh shmeron apo Kuriou tou Qeou hmwn, dia na upagh na latreush touV qeouV twn eqnwn ekeinwn× dia na mh hnai metaxu saV riza anabruousa colhn kai pikrian×

19

kai otan akouh touV logouV thV kataraV tauthV, na makarizh eauton en th kardia autou, legwn, Egw qelw ecei eirhnhn, kaitoi peripatwn en th apoplanhsei thV kardiaV mou, prosqetwn meqhn eiV thn diyan×

20

den qelei splagcnisqh auton o KurioV, alla tote h orgh tou Kuriou kai o zhloV autou qelousin exafqh kata tou anqrwpou ekeinou× kai pasai ai katarai ai gegrammenai en tw bibliw toutw qelousi pesei ep' auton, kai o KurioV qelei exaleiyei to onoma autou upokatwqen tou ouranou.

21

Kai qelei apocwrisei auton o KurioV proV apwleian apo paswn twn fulwn tou Israhl, kata pasaV taV kataraV thV diaqhkhV taV gegrammenaV en toutw tw bibliw tou nomou×

22

kai h epercomenh genea twn uiwn saV, oitineV qelousin anasthqh usteron apo saV, kai o xenoV ostiV elqh apo makraV ghV, qelousin eipei, otan idwsi taV plhgaV thV ghV ekeinhV, kai taV arrwstiaV taV opoiaV o KurioV epeferen ep' authn,

23

paV o topoV authV einai me qeion kai alaV katakekaumenoV, oute speiretai oute blastanei, oute cortoV auxanei ep' authV, kata thn katastrofhn twn Sodomwn kai twn Gomorrwn, thV Adama kai Sebweim, taV opoiaV katestreyen o KurioV en tw qumw autou kai en th orgh autou,

24

kai qelousin eipei panta ta eqnh, Dia ti o KurioV ekamen outwV eiV thn ghn tauthn; dia ti o qumoV thV megalhV tauthV orghV;

25

Tote qelousin eipei, Dioti egkatelipon thn diaqhkhn Kuriou tou Qeou twn paterwn autwn, thn opoian ekame proV autouV, ote exhgagen autouV ek ghV Aiguptou×

26

kai uphgan kai elatreusan allouV qeouV kai prosekunhsan autouV, qeouV touV opoiouV den hxeuron, oude edwken eiV autouV×

27

dia touto exhfqh o qumoV tou Kuriou enantion thV ghV ekeinhV, dia na epiferh ep' authn pasaV taV kataraV taV gegrammenaV en tw bibliw toutw,

28

kai exerrizwsen autouV o KurioV apo thV ghV autwn meta qumou kai meta orghV× kai meta megalhV aganakthsewV× kai erriyen autouV eiV allhn ghn, kaqwV einai thn hmeran tauthn.

29

Ta krupta anhkousin eiV Kurion ton Qeon hmwn× ta de apokekalummena eiV hmaV kai eiV ta tekna hmwn diapantoV, dia na ekteleswmen pantaV touV logouV tou nomou toutou.

Deuteronomy 30

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: