Modern Greek Bible

Deuteronomy 27

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 28

1

[] Kai ean upakouhV epimelwV eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou sou, dia na prosechV na kamnhV pasaV taV entolaV autou, taV opoiaV egw prostazw eiV se shmeron, qelei se uywsei KurioV o QeoV sou uperanw pantwn twn eqnwn thV ghV×

2

kai qelousin elqei epi se pasai ai eulogiai autai kai qelousi se eurei, ean upakoushV eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou sou.

3

EuloghmenoV qeleiV eisqai en th polei kai euloghmenoV qeleiV eisqai en tw agrw.

4

EuloghmenoV o karpoV thV koiliaV sou kai o karpoV thV ghV sou kai o karpoV twn kthnwn sou, ai agelai twn bown sou kai ta poimnia twn probatwn sou.

5

Euloghmenon to kalaqion sou kai h skafh sou.

6

EuloghmenoV qeleiV eisqai otan eiserchsai, kai euloghmenoV qeleiV eisqai otan exerchsai.

7

TouV ecqrouV sou, touV epanistamenouV epi se, o KurioV qelei kamei autouV na suntrifqwsin emprosqen sou× apo miaV odou qelousin exelqei epi se, kai apo epta odwn qelousi fugei apo proswpou sou.

8

O KurioV qelei exapostellei epi se thn eulogian eiV taV apoqhkaV sou kai eiV panta osa epibalhV thn ceira sou× kai qelei se euloghsei epi thV ghV thn opoian KurioV o QeoV sou didei eiV se.

9

O KurioV qelei se katasthsei eiV eauton laon agion, kaqwV wmose proV se, ean fulatthV taV entolaV Kuriou tou Qeou sou, kai peripathV eiV taV odouV autou.

10

Kai panteV oi laoi thV ghV qelousin idei, oti to onoma tou Kuriou epikeklhtai epi se, kai qelousi tromazei apo sou.

11

Kai o KurioV qelei se plhqunei eiV agaqa, eiV ton karpon thV koiliaV sou kai eiV ton karpon twn kthnwn sou kai eiV ta gennhmata thV ghV sou, epi thV ghV thn opoian wmose KurioV proV touV pateraV sou na dwsh eiV se.

12

O KurioV qelei anoixei eiV se ton agaqon qhsauron autou, ton ouranon, dia na didh brochn eiV thn ghn sou kata ton kairon authV, kai dia na eulogh panta ta erga twn ceirwn sou× kai qeleiV daneizei eiV polla eqnh, su de den qeleiV daneizesqai.

13

Kai qelei se katasthsei o KurioV kefalhn kai ouci ouran× kai qeleiV eisqai monon uperanw kai den qeleiV eisqai upokatw× ean upakoushV eiV taV entolaV Kuriou tou Qeou sou, taV opoiaV egw prostazw eiV se shmeron, na fulatthV kai na ektelhV×

14

kai den qeleiV ekklinei apo pantwn twn logwn, touV opoiouV egw prostazw eiV esaV shmeron, dexia h aristera, dia na upaghV katopin allwn qewn dia na latreushV autouV.

15

[] All' ean den upakoushV eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou sou, dia na prosechV na ektelhV pasaV taV entolaV autou kai ta diatagmata autou, ta opoia egw prostazw eiV se shmeron, pasai ai katarai autai qelousin elqei epi se kai qelousi se eurei.

16

KathramenoV qeleiV eisqai en th polei, kai kathramenoV qeleiV eisqai en tw agrw.

17

Kathramenon to kalaqion sou kai h skafh sou.

18

KathramenoV o karpoV thV koiliaV sou kai ta gennhmata thV ghV sou, ai agelai twn bown sou kai ta poimnia twn probatwn sou.

19

KathramenoV qeleiV eisqai otan eiserchsai, kai kathramenoV qeleiV eisqai otan exerchsai.

20

O KurioV qelei exaposteilei epi se thn kataran, thn qliyin kai thn fqoran, eiV panta osa epibalhV thn ceira sou dia na praxhV, ewsou exoloqreuqhV kai ewsou afanisqhV tacewV, dia thn ponhrian twn ergwn sou, dioti egkatelipeV eme.

21

O KurioV qelei proskollhsei eiV se to qanatikon, ewsou se exoloqreush apo thV ghV, opou upageiV na klhronomhshV authn.

22

O KurioV qelei se pataxei me marasmon kai me pureton kai me rigoV kai me flogwsin kai me macairan kai me anemofqorian kai me erusibhn× kai qelousi se katadiwkei ewsou afanisqhV.

23

Kai o ouranoV sou o uperanw thV kefalhV sou qelei eisqai calkoV, kai h gh h upokatw sou sidhroV.

24

O KurioV qelei dwsei thn brochn thV ghV sou koniorton kai cwma× ek tou ouranou qelei katabainei epi se, ewsou exoloqreuqhV.

25

O KurioV qelei se kamei na suntrifqhV emprosqen twn ecqrwn sou× apo miaV odou qeleiV exelqei ep' autouV, kai apo epta odwn qeleiV fugei apo proswpou autwn× kai qeleiV diaskorpisqh eiV panta ta basileia thV ghV.

26

Kai to ptwma sou qelei eisqai trofh eiV panta ta ornea tou ouranou kai eiV ta qhria thV ghV, kai den qelei eisqai o apodiwkwn.

27

O KurioV qelei se pataxei me thn Aiguptiakhn plhghn kai me aimorroidaV kai me ywran kai me xusmon, wste na mh dunasai na iatreuqhV.

28

O KurioV qelei se pataxei me afrosunhn kai me tuflwsin kai me ekstasin kardiaV×

29

kai qeleiV yhlafa en tw mesw thV hmeraV, wV o tufloV yhlafa en tw skotei, kai den qeleiV euodousqai eiV taV odouV sou× kai qeleiV eisqai monon katadunasteuomenoV kai diarpazomenoV pasaV taV hmeraV, kai den qelei eisqai o swzwn.

30

QeleiV arrabwnisqh gunaika, kai alloV anhr qelei koimhqh met' authV× oikian qeleiV oikodomhsei, kai den qeleiV katoikhsei en auth× ampelwna qeleiV futeusei, kai den qeleiV trughsei auton.

31

O bouV sou qelei eisqai esfagmenoV enwpion sou, kai den qeleiV fagei ex autou× o onoV sou qelei arpacqh ap' emprosqen sou kai den qelei apodoqh eiV se× ta probata sou qelousi paradoqh eiV touV ecqrouV sou, kai den qelei eisqai eiV se o swzwn.

32

Oi uioi sou kai ai qugatereV sou qelousi paradoqh eiV allon laon, kai oi ofqalmoi sou qelousi blepei kai marainesqai di' autouV olhn thn hmeran× kai den qelei eisqai dunamiV en th ceiri sou.

33

Ton karpon thV ghV sou kai pantaV touV kopouV sou qelei fagei eqnoV to opoion den gnwrizeiV× kai qeleiV eisqai monon katadunasteuomenoV kai katapatoumenoV pasaV taV hmeraV.

34

Kai qeleiV geinei parafrwn dia ta qeamata twn ofqalmwn sou, ta opoia qeleiV idei.

35

O KurioV qelei se pataxei eiV ta gonata kai eiV ta skelh me plhghn kakhn, wste na mh dunasai na iatreuqhV apo tou icnouV twn podwn sou ewV thV korufhV sou.

36

O KurioV qelei ferei se kai ton basilea sou ontina katasthshV epi se, eiV eqnoV to opoion den egnwrisaV, su, oude oi patereV sou× kai ekei qeleiV latreusei allouV qeouV, xula kai liqouV.

37

Kai qeleiV eisqai eiV ekplhxin, eiV paroimian kai eiV dihghma metaxu pantwn twn eqnwn, opou en se ferh o KurioV.

38

Sporon polun qeleiV ferei eiV ton agron, kai oligon qeleiV sunaxei dioti qelei katafagei auton h akriV.

39

AmpelwnaV qeleiV futeusei kai kallierghsei, kai oinon den qeleiV piei oude qeleiV trughsei dioti o skwlhx qelei katafagei autouV.

40

ElaiaV qeleiV ecei eiV panta ta oria sou, kai me elaion den qeleiV crisqh× dioti ai elaiai sou qelousin apobalei ton karpon.

41

UiouV kai qugateraV qeleiV gennhsei, kai den qelousin eisqai sou× dioti qelousin upagei eiV aicmalwsian.

42

Panta ta dendra sou kai ton karpon thV ghV sou qelei katafqeirei o broucoV.

43

O xenoV, o en tw mesw sou, qelei anabainei uperanw sou, anw anw, su de qeleiV katabainei katw katw.

44

EkeinoV qelei daneizei eiV se, su de den qeleiV daneizei eiV auton× autoV qelei eisqai kefalh, kai su qeleiV eisqai oura.

45

[] Kai qelousin elqei epi se pasai ai katarai autai, kai qelousi se katadiwxei kai se eurei, ewsou exoloqreuqhV× dioti den uphkousaV eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou sou, dia na fulatthV taV entolaV autou kai ta diatagmata autou, ta opoia prosetaxen eiV se.

46

Kai tauta qelousin eisqai epi se kai epi to sperma sou, eiV shmeion kai teraV diapantoV.

47

Epeidh den elatreusaV Kurion ton Qeon sou en eufrosunh kai en agaqothti kardiaV, dia thn afqonian pantwn×

48

dia touto qeleiV douleusei touV ecqrouV sou, touV opoiouV o KurioV qelei exaposteilei epi se, me peinan kai me diyan kai me gumnothta kai me elleiyin pantwn× kai qelei balei epi ton trachlon sou zugon sidhroun, ewsou se exoloqreush.

49

O KurioV qelei ferei eqnoV epi se makroqen, apo akrou thV ghV, wV me ormhn aetou× eqnoV, tou opoiou thn glwssan den qeleiV ennoei×

50

eqnoV agrioproswpon, to opoion den qelei sebasqh to proswpon tou gerontoV oude qelei elehsei ton neon×

51

kai qelei trwgei ton karpon twn kthnwn sou kai ta gennhmata thV ghV sou, ewsou exoloqreuqhV× to opoion den qelei afhsei eiV se siton, oinon h elaion, taV agelaV twn bown sou h ta poimnia twn probatwn sou, ewsou se exoloqreush.

52

Kai qelei se poliorkhsei eiV pasaV taV poleiV sou, ewsou peswsi ta uyhla kai ocura teich sou, eiV ta opoia su hlpizeV, kaq' olhn thn ghn sou× kai qelei se poliorkhsei eiV pasaV taV poleiV sou, kaq' olhn thn ghn sou thn opoian edwken eiV se KurioV o QeoV sou.

53

Kai qeleiV fagei ton karpon thV koiliaV sou, taV sarkaV twn uiwn sou kai twn qugaterwn sou, touV opoiouV edwken eiV se KurioV o QeoV sou, en th poliorkia kai en th kataqliyei, me thn opoian qelei se kataqliyei o ecqroV sou×

54

o anhr o apaloV metaxu sou kai o sfodra truferoV qelei embleyei me blemma ponhron eiV ton adelfon autou kai eiV thn gunaika tou kolpou autou kai eiV ta enapoleifqenta tekna autou osa enapoleifqwsin×

55

wste na mh dwsh eiV oudena ex autwn apo twn sarkwn twn teknwn autou, ta opoia hqele trwgei dioti den emeinen eiV auton ouden en th poliorkia kai en th kataqliyei, me thn opoian o ecqroV sou qelei se kataqliyei eiV pasaV taV poleiV sou.

56

H apalh kai trufera gunh metaxu sou, thV opoiaV o pouV den edokimase na pathsh epi thV ghV dia thn truferothta kai apalothta, qelei embleyei me blemma ponhron eiV ton andra tou kolpou authV kai eiV ton uion authV kai eiV thn qugatera authV,

57

kai eiV to brefoV authV to exelqon ek mesou twn podwn authV kai eiV ta tekna, ta opoia egennhse× dioti qelei fagei auta krufiwV, dia thn elleiyin pantwn, en th poliorkia kai en th kataqliyei, me thn opoian o ecqroV sou qelei se kataqliyei eiV taV poleiV sou.

58

Ean den prosechV na kamnhV pantaV touV logouV tou nomou toutou, touV gegrammenouV en tw bibliw toutw, wste na fobhsai to endoxon kai foberon touto onoma, KURION TON QEON SOU,

59

tote o KurioV qelei kamei tromeraV taV plhgaV sou kai taV plhgaV tou spermatoV sou, plhgaV megalaV kai apaustouV kai nosouV kakaV kai apaustouV.

60

Kai qelei epiferei epi se pasaV taV odunaV thV Aiguptou, dia taV opoiaV etromaxaV× kai qelousi proskollhqh eiV se×

61

kai pasan asqeneian kai pasan plhghn, htiV den einai gegrammenh en tw bibliw tou nomou toutou, tautaV o KurioV qelei ferei epi se, ewsou exoloqreuqhV.

62

Kai qelete enapoleifqh oligostoi ton ariqmon, enw hsqe wV ta astra tou ouranou kata to plhqoV× dioti den uphkousaV eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou sou.

63

Kai kaqwV o KurioV eufranqh eiV esaV eiV to na saV agaqopoih kai na saV plhqunh, outw qelei eufranqh o KurioV eiV esaV eiV to na saV exaleiyh kai na saV mhdenwsh× kai qelete arpacqh apo thV ghV, opou upagete na klhronomhshte authn.

64

Kai qelei se diaspeirei o KurioV eiV panta ta eqnh, ap' akrou thV ghV ewV akrou thV ghV× kai qelete latreusei ekei allouV qeouV, touV opoiouV den egnwrisaV, su oude oi patereV sou, xula kai liqouV.

65

Alla kai en tw mesw twn eqnwn toutwn den qeleiV eurei anapausin, oude qelei ecei stasin to icnoV tou podoV sou× alla qelei soi dwsei o KurioV ekei kardian tremousan kai marainomenouV ofqalmouV kai thkomenhn yuchn.

66

Kai h zwh sou qelei eisqai kremamenh enwpion sou× kai qeleiV fobeisqai nukta kai hmeran, kai den qeleiV pisteuei eiV thn zwhn sou.

67

To prwi qeleiV eipei, Eiqe na hto espera kai thn esperan qeleiV eipei, Eiqe na hto prwi dia ton fobon thV kardiaV sou, ton opoion qeleiV fobeisqai, kai dia ta qeamata twn ofqalmwn sou, ta opoia qeleiV blepei.

68

Kai qelei se epanaferei o KurioV eiV thn Aigupton me ploia, apo thV odou peri thV opoiaV soi eipa, Den qeleiV pleon idei authn allhn foran× kai qelete pwleisqai ekei eiV touV ecqrouV saV wV douloi kai doulai kai den qelei eisqai o agorazwn.

Deuteronomy 29

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: