Modern Greek Bible

Deuteronomy 26

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 27

1

[] Kai prosetaxen o MwushV kai oi presbuteroi tou Israhl ton laon, legwn, Fulattete pasaV taV entolaV, taV opoiaV egw prostazw eiV esaV shmeron.

2

Kai thn hmeran kaq' hn diabhte ton Iordanhn, proV thn ghn thn opoian KurioV o QeoV sou didei eiV se, qeleiV sthsei eiV seauton liqouV megalouV, kai qeleiV crisei autouV me asbesthn×

3

kai qeleiV grayei ep' autouV pantaV touV logouV tou nomou toutou, afou diabhV ton Iordanhn, dia na eiselqhV eiV thn ghn thn opoian KurioV o QeoV sou didei eiV se, ghn reousan gala kai meli, kaqwV KurioV o QeoV twn paterwn sou upesceqh eiV se.

4

Dia touto afou diabhte ton Iordanhn, qelete sthsei touV liqouV toutouV, touV opoiouV egw prostazw eiV esaV shmeron, en tw orei Ebal, kai qeleiV crisei autouV me asbesthn.

5

Kai qeleiV oikodomhsei ekei qusiasthrion eiV Kurion ton Qeon sou, qusiasthrion ek liqwn× sidhron den qeleiV epibalei ep' autouV.

6

QeleiV oikodomhsei to qusiasthrion Kuriou tou Qeou sou ek liqwn oloklhrwn× kai qeleiV prosferei ep' autou olokautwmata proV Kurion ton Qeon sou×

7

kai qeleiV prosferei qusiaV eirhnikaV, kai qeleiV trwgei ekei, kai qeleiV eufrainesqai enwpion Kuriou tou Qeou sou×

8

kai qeleiV grayei epi touV liqouV pantaV touV logouV tou nomou toutou eukrinestata.

9

Kai elalhsan o MwushV kai oi iereiV oi Leuitai proV panta ton Israhl legonteV, Prosece kai akoue, Israhl× tauthn thn hmeran katestaqhV laoV Kuriou tou Qeou sou×

10

qeleiV loipon upakouei eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou sou, kai ektelei taV entolaV autou, kai ta diatagmata autou ta opoia egw prostazw eiV se shmeron.

11

[] Kai prosetaxen o MwushV ton laon thn hmeran ekeinhn, legwn,

12

Outoi qelousi staqh epi to oroV Garizin dia na euloghswsi ton laon, afou diabhte ton Iordanhn× Sumewn kai Leui kai Iouda kai Issacar kai Iwshf kai Beniamin.

13

Kai outoi qelousi staqh epi to oroV Ebal dia na katarasqwsi× Roubhn, Gad kai Ashr kai Zaboulwn, Dan kai Nefqali.

14

Kai qelousi lalhsei oi Leuitai kai eipei proV pantaV touV anqrwpouV tou Israhl meta fwnhV megalhV,

15

EpikataratoV o anqrwpoV, ostiV kamh glupton h cwneuton, bdelugma eiV ton Kurion, ergon ceirwn tecnitou, kai qesh en apokrufw. Kai paV o laoV qelei apokriqh kai eipei, Amhn.

16

EpikataratoV ostiV kakologhsh ton patera autou h thn mhtera autou. Kai paV o laoV qelei eipei, Amhn.

17

EpikataratoV ostiV metakinhsh to oroqesion tou plhsion autou. Kai paV o laoV qelei eipei, Amhn.

18

EpikataratoV ostiV apoplanhsh ton tuflon en th odw. Kai paV o laoV qelei eipei, Amhn.

19

EpikataratoV ostiV diastreyh thn krisin tou xenou, tou orfanou kai thV chraV. Kai paV o laoV qelei eipei, Amhn.

20

EpikataratoV ostiV koimhqh meta thV gunaikoV tou patroV autou× dioti ekkaluptei to sugkalumma tou patroV autou. Kai paV o laoV qelei eipei, Amhn.

21

EpikataratoV ostiV koimhqh meq' opoioudhpote kthnouV. Kai paV o laoV qelei eipei, Amhn.

22

EpikataratoV ostiV koimhqh meta thV adelfhV autou thV qugatroV tou patroV autou, h thV qugatroV thV mhtroV autou. Kai paV o laoV qelei eipei, Amhn.

23

EpikataratoV ostiV koimhqh meta thV penqeraV autou. Kai paV o laoV qelei eipei, Amhn.

24

EpikataratoV ostiV ktuphsh ton plhsion autou krufiwV. Kai paV o laoV qelei eipei, Amhn.

25

EpikataratoV ostiV labh dwra dia na foneush anqrwpon aqwon. Kai paV o laoV qelei eipei, Amhn.

26

EpikataratoV ostiV den emmenei eiV touV logouV tou nomou toutou, dia na ektelh autouV. Kai paV o laoV qelei eipei, Amhn.

Deuteronomy 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: