Modern Greek Bible

Deuteronomy 24

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 25

1

[] Ean sumbh diafora metaxu anqrwpwn, kai elqwsin eiV thn krisin, kai krinwsin autouV, tote qelousi dikaiwsei ton dikaion kai katadikasei ton enocon.

2

Kai ean o enocoV hnai axioV mastigwsewV, o krithV qelei prostaxei na riywsin auton katw, kai kata to ptaisma autou na mastigwswsin auton enwpion autou ariqmon tina.

3

Tessarakonta dunatai na mastigwsh auton, ouci perissoteron× mhpote, ean prosqesh na mastigwsh auton epekeina toutwn me pollaV mastigwseiV, fanh o adelfoV sou bdeluktoV eiV touV ofqalmouV sou.

4

Den qeleiV emfraxei to stoma booV alwnizontoV.

5

[] Ean sugkatoikwsin adelfoi, kai apoqanh eiV ex autwn kai den ech tekna, h gunh tou apoqanontoV den qelei upandreuqh me xenon× o adelfoV tou androV authV qelei eiselqei proV authn, kai qelei labei authn eiV eauton gunaika kai ekplhrwsei to creoV tou andradelfou eiV authn.

6

Kai o prwtotokoV, ton opoion gennhsh, qelei onomasqh me to onoma tou apoqanontoV adelfou autou, kai den qelei exaleifqh to onoma autou ek tou Israhl.

7

Ean de o anqrwpoV den euaresthtai na labh thn gunaika tou adelfou autou, tote h gunh tou adelfou autou aV anabh eiV thn pulhn proV touV presbuterouV kai aV eiph, O adelfoV tou androV mou arneitai na anasthsh to onoma tou adelfou autou en tw Israhl× den qelei na ekplhrwsh eiV eme to creoV tou andradelfou.

8

Tote oi presbuteroi thV polewV autou qelousi kalesei auton kai lalhsei proV auton× kai ean autoV epimenh, legwn, Den euarestoumai na labw authn,

9

tote h gunh tou adelfou autou qelei elqei proV auton enwpion twn presbuterwn, kai qelei lusei to upodhma autou apo tou podoV autou kai emptusei eiV to proswpon autou, kai apokriqeisa qelei eipei, Outw qelei ginesqai eiV ton anqrwpon, ostiV den qelei na oikodomhsh ton oikon tou adelfou autou.

10

Kai qelei onomazesqai to onoma autou en tw Israhl, O oikoV tou econtoV lelumenou to upodhma.

11

Ean anqrwpoi macwntai proV allhlouV, kai h gunh tou enoV plhsiash dia na eleuqerwsh ton andra authV ek thV ceiroV tou tuptontoV auton, kai ekteinasa thn ceira authV piash auton apo twn krufiwn autou,

12

tote qeleiV apokoyei thn ceira authV× o ofqalmoV sou den qelei feisqh.

13

[] Den qeleiV ecei en tw sakkiw sou diafora zugia, megalon kai mikron.

14

Den qeleiV ecei en th oikia sou diafora metra, megalon kai mikron.

15

Alhqinon kai dikaion zugion qeleiV ecei alhqinon kai dikaion metron qeleiV ecei dia na plhqunwntai ai hmerai sou epi thV ghV thn opoian KurioV o QeoV sou didei eiV se×

16

dioti panteV oi prattonteV tauta, panteV oi prattonteV adikian, einai bdelugma eiV Kurion ton Qeon sou.

17

Enqumou ti ekamen eiV se o Amalhk en th odw, afou exhlqete ex Aiguptou×

18

tini tropw antestaqh eiV se en th odw kai apekoye touV opisqiouV sou, pantaV touV adunatouV touV opisqen sou, enw hso apokamwmenoV kai kekopiasmenoV× kai den efobhqh ton Qeon.

19

Dia touto, afou KurioV o QeoV sou soi edwken anapausin apo pantwn twn ecqrwn sou kuklw, en th gh thn opoian KurioV o QeoV sou didei eiV se klhronomian dia na kataklhronomhshV authn, tote qeleiV exaleiyei to mnhmosunon tou Amalhk upokatwqen tou ouranou× den qeleiV lhsmonhsei.

Deuteronomy 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: