Modern Greek Bible

Deuteronomy 23

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 24

1

[] Otan tiV labh gunaika kai numfeuqh met' authV, kai sumbh na mh eurh carin eiV touV ofqalmouV autou, dioti eurhken en auth aschmon pragma, tote aV grayh eiV authn gramma diazugiou, kai aV dwsh auto eiV thn ceira authV, kai aV apopemyh authn ek thV oikiaV autou.

2

Kai afou anacwrhsh apo thV oikiaV autou, dunatai na upagh kai na suzeucqh meta allou androV.

3

Kai ean o deuteroV anhr authV mishsh authn kai grayh eiV authn gramma diazugiou kai dwsh auto eiV thn ceira authV, kai apopemyh authn apo thV oikiaV autou, h ean apoqanh o deuteroV anhr, o labwn authn eiV gunaika autou,

4

o prwtoV authV anhr, o apopemyaV authn, den dunatai na labh authn palin eiV eauton gunaika, afou emolunqh× dioti einai bdelugma enwpion tou Kuriou× kai den qeleiV epiferei amartian eiV thn ghn, thn opoian KurioV o QeoV sou didei eiV se klhronomian.

5

[] Ean tiV newsti labh gunaika, den qelei exelqei eiV polemon, kai den qelei epifortisqh ep' auton ouden alla eleuqeroV qelei eisqai en th oikia autou en etoV, kai qelei eufranei thn gunaika autou thn opoian elabe.

6

Den qelei labei oudeiV eiV enecuron thn anw oude thn katw petran tou mulou× dioti zwhn lambanei eiV enecuron.

7

Ean tiV fwraqh kleptwn tina ek twn adelfwn autou ek twn uiwn Israhl, kai katadoulwsaV auton epwlhse, tote o klepthV outoV qelei qanatonesqai kai qeleiV exafanisei to kakon ek mesou sou.

8

Prosece eiV thn plhghn thV lepraV, na fulatthV epimelwV kai na kamnhV kata panta osa oi iereiV oi Leuitai saV didaxwsi kaqwV prosetaxa eiV autouV, qelete prosecei na kamnhte.

9

Enqumou ti ekamen eiV thn Mariam KurioV o QeoV sou kaq' odon, afou exhlqete ex Aiguptou.

10

Otan daneishV ti eiV ton plhsion sou, den qeleiV eiselqei eiV thn oikian autou dia na labhV to enecuron autou×

11

exw qeleiV staqh, kai o anqrwpoV eiV ton opoion daneizeiV qelei ekferei eiV se to enecuron.

12

Kai ean o anqrwpoV hnai ptwcoV, den qeleiV koimhqh meta tou enecurou autou×

13

exapantoV qeleiV apodwsei eiV auton to enecuron peri thn dusin tou hliou, kai qelei koimhqh en tw imatiw autou kai qelei se euloghsei kai qelei eisqai eiV se dikaiosunh enwpion Kuriou tou Qeou sou.

14

[] Den qeleiV adikhsei misqwton ptwcon kai endeh, ek twn adelfwn sou h ek twn xenwn sou twn en th gh sou, entoV twn pulwn sou.

15

Auqhmeron qeleiV dwsei ton misqon autou, prin dush o hlioV ep' auton× dioti einai ptwcoV kai ecei thn elpida autou eiV auton× dia na mh bohsh kata sou proV Kurion, kai geinh eiV se amartia.

16

Oi patereV den qelousi qanatonesqai dia ta tekna, oute ta tekna qelousi qanatonesqai dia touV pateraV× ekastoV qelei qanatonesqai dia to idion eautou amarthma.

17

Den qeleiV diastrefei thn krisin tou xenou, tou orfanou, oude qeleiV lambanei to imation thV chraV enecuron×

18

alla qeleiV enqumeisqai oti douloV estaqhV en Aiguptw, kai se elutrwse KurioV o QeoV sou ekeiqen× dia touto egw prostazw eiV se na kamnhV to pragma touto.

19

Otan qerizhV to qeroV sou en tw agrw sou, kai lhsmonhshV ceirobolon ti en tw agrw, den qeleiV epistreyei dia na labhV auto× dia ton xenon qelei eisqai, dia ton orfanon kai dia thn chran× dia na se eulogh KurioV o QeoV sou eiV panta ta erga twn ceirwn sou.

20

Afou tinaxhV taV elaiaV sou, den qeleiV palin elaiologhsei touV kladouV× qelei eisqai dia ton xenon, dia ton orfanon kai dia thn chran.

21

Afou trughshV ton ampelwna sou, den qeleiV stafulologhsei palin× qelei eisqai dia ton xenon, dia ton orfanon kai dia thn chran.

22

Kai qeleiV enqumeisqai oti douloV estaqhV en gh Aiguptou× dia touto egw prostazw eiV se na kamnhV to pragma touto.

Deuteronomy 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: