Modern Greek Bible

Deuteronomy 22

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 23

1

[] O ecwn ta krufia autou teqlasmena h apokekommena den qelei eiselqei eiV thn sunagwghn tou Kuriou.

2

O noqoV den qelei eiselqei eiV thn sunagwghn tou Kuriou× ewV dekathV geneaV autou den qelei eiselqei eiV thn sunagwghn tou Kuriou.

3

AmmwnithV kai MwabithV den qelei eiselqei eiV thn sunagwghn tou Kuriou× ewV dekathV geneaV autwn oudepote qelousin eiselqei eiV thn sunagwghn tou Kuriou.

4

Dioti den saV prouphnthsan me arton kai udwr en th odw, ote exhrcesqe ex Aiguptou× kai dioti emisqwsan kata sou ton Balaam ton uion tou Bewr ek Feqora thV MesopotamiaV, dia na se katarasqh.

5

Alla KurioV o QeoV sou den hqelhse na eisakoush tou Balaam× alla KurioV o QeoV sou metebale thn kataran eiV eulogian proV se, dioti KurioV o QeoV sou se hgaphse.

6

Den qeleiV zhthsei thn eirhnhn autwn oude thn eutucian autwn pasaV taV hmeraV sou eiV ton aiwna.

7

Den qeleiV bdeluttesqai ton Idoumaion, dioti einai adelfoV sou× den qeleiV bdeluttesqai ton Aiguption, dioti estaqhV xenoV en th gh autou.

8

Ta paidia, osa gennhqwsin ex autwn, qelousin eiselqei eiV thn sunagwghn tou Kuriou en th trith genea autwn.

9

[] Otan ekstrateuhV epi touV ecqrouV sou, fulattou apo pantoV kakou pragmatoV.

10

Ean hnai en mesw sou anqrwpoV, ostiV den einai kaqaroV, ek tinoV sumbantoV eiV auton thn nukta, qelei exelqei exw tou stratopedou, den qelei eiselqei entoV tou stratopedou×

11

kai proV thn esperan qelei lousqh en udati kai dunontoV tou hliou qelei eiselqei entoV tou stratopedou.

12

Kai qeleiV ecei topon exw tou stratopedou kai qeleiV exelqei ekei exw×

13

kai qeleiV ecei ptuarion mikron metaxu twn oplwn sou× kai otan kaqhsai exw, qeleiV skaptei di' autou, kai qeleiV streyei kai skepasei to exercomenon apo sou.

14

Dioti KurioV o QeoV sou peripatei en mesw tou stratopedou sou, dia na se eleuqerwsh kai dia na paradwsh touV ecqrouV sou emprosqen sou× dia touto qelei eisqai agion to stratopedon sou× dia na mh bleph akaqarsian tina en soi, kai apostreyh apo sou.

15

[] Den qeleiV paradwsei doulon eiV ton kurion autou, ostiV katefugen apo tou kuriou autou proV se×

16

meta sou qelei katoikei, en mesw sou, eiV ontina topon eklexh, en mia twn pulwn sou opou areskh eiV auton× den qeleiV katadunasteusei auton.

17

Pornh den qelei uparcei ek twn qugaterwn Israhl, oude qelei eisqai kinaidoV ek twn uiwn Israhl.

18

Den qeleiV ferei plhrwmhn pornhV oude misqwma kunoV, eiV ton oikon Kuriou tou Qeou sou, di' oudemian euchn× dioti amfotera tauta einai bdelugma eiV Kurion ton Qeon sou.

19

Den qeleiV daneizei eiV ton adelfon sou crhmata epi tokw, trofaV epi tokw, ouden pragma daneizomenon epi tokw.

20

EiV ton xenon dunasai na tokizhV× eiV ton adelfon sou omwV den qeleiV tokisei dia na se eulogh KurioV o QeoV sou eiV pasaV taV epiceirhseiV sou, epi thV ghV, eiV thn opoian upageiV dia na klhronomhshV authn.

21

Otan euchqhV euchn proV Kurion ton Qeon sou, den qeleiV bradunei na apodwshV authn× dioti KurioV o QeoV sou qelei exapantoV ekzhthsei authn para sou, kai qelei eisqai amartia eiV se.

22

Ean omwV den qelhV na euchqhV, den qelei eisqai amartia eiV se.

23

O, ti exelqh ek twn ceilewn sou qeleiV fulaxei, kai qeleiV ektelesei kaq' on tropon euchqhV eiV Kurion ton Qeon sou thn autoproaireton prosforan, thn opoian upesceqhV dia stomatoV sou.

24

Otan eiserchsai eiV ton ampelwna tou plhsion sou, dunasai na trwghV stafulia kata thn orexin sou, ewsou cortasqhV× eiV to aggeion sou omwV den qeleiV balei.

25

Otan eiserchsai eiV ta sparta tou plhsion sou, dunasai na apospaV dia thV ceiroV sou astacua× drepanon omwV den dunasai na balhV eiV ta sparta tou plhsion sou.

Deuteronomy 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: