Modern Greek Bible

Deuteronomy 21

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 22

1

[] Idwn ton boun tou adelfou sou h to probaton autou planwmenon, mh parableyhV auta× qeleiV exapantoV epistreyei auta eiV ton adelfon sou.

2

Kai ean o adelfoV sou den katoikh plhsion sou, h ean den gnwrizhV auton, tote qeleiV ferei auta entoV thV oikiaV sou, kai qelousin eisqai meta sou ewsou zhthsh auta o adelfoV sou× kai qeleiV apodwsei auta eiV auton.

3

Outw qeleiV kamei kai dia ton onon autou× outw qeleiV kamei kai dia to imation autou× outw qeleiV kamei kai dia panta ta camena pragmata tou adelfou sou× osa ecase, kai su eureV auta× den dunasai na parableyhV auta.

4

Idwn ton onon tou adelfou sou h ton boun autou pesmenon en th odw, mh parableyhV auta× qeleiV exapantoV shkwsei auta met' autou.

5

[] H gunh den qelei foresei to anhkon eiV andra, oude o anhr qelei enduqh stolhn gunaikoV× epeidh panteV oi prattonteV outwV einai bdelugma eiV Kurion ton Qeon sou.

6

Ean apanthshV kaq' odon emprosqen sou fwlean pthnou epi tinoV dendrou h kata ghV, ecousan neossouV h wa, kai thn mhtera kaqhmenhn epi touV neossouV h epi ta wa, den qeleiV labei thn mhtera meta twn teknwn×

7

qeleiV exapantoV apolusei thn mhtera, ta de tekna qeleiV labei eiV seauton× dia na euhmerhshV kai na makrohmereushV.

8

Otan oikodomhV nean oikian, qeleiV kamei periteicisma perix tou dwmatoV sou, dia na mh kamhV enocon aimatoV thn oikian sou, ean pesh tiV anqrwpoV ap' authV.

9

Den qeleiV speirei eiV ton ampelwna sou eteroeidh spermata× dia na mh mianqh to gennhma tou sporou ton opoion espeiraV, kai o karpoV tou ampelwnoV.

10

Den qeleiV arotriasei me boun kai onon omou.

11

Den qeleiV forei enduma summikton apo mallinon omou kai linarion.

12

QeleiV kamei eiV seauton krossia eiV taV tessaraV akraV tou endumatoV sou, me to opoion skepazesai.

13

[] Ean tiV labh gunaika kai eiselqh proV authn kai mishsh authn,

14

kai dwsh aformhn na kakologhswsin authn, kai ferh dusfhmian ep' authn, kai eiph, Elabon tauthn thn gunaika, kai ote proshlqon proV authn, den eurhka authn parqenon,

15

tote o pathr thV neaV kai h mhthr authV qelousi labei kai ekferei proV touV presbuterouV thV polewV, eiV thn pulhn, ta parqenia thV neaV×

16

kai o pathr thV neaV qelei eipei proV touV presbuterouV, Thn qugatera mou edwka eiV ton anqrwpon touton dia gunaika, kai autoV misei authn×

17

kai idou, edwken aformhn na kakologwsin authn, legwn, Den eurhka thn qugatera sou parqenon× plhn idou, ta parqenia thV qugatroV mou. Kai qelousin ekdiplwsei to imation emprosqen twn presbuterwn thV polewV.

18

Kai qelousi labei oi presbuteroi thV polewV ekeinhV ton anqrwpon kai qelousi timwrhsei auton×

19

kai qelousi zhmiwsei auton ekaton siklouV arguriou, kai dwsei autouV eiV ton patera thV neaV, dioti efere dusfhmian epi parqenon Israhlitin× kai qelei eisqai gunh autou× den dunatai na apobalh authn pasaV taV hmeraV autou.

20

Ean omwV to pragma touto hnai alhqinon, kai den eureqh parqenoV h korh,

21

tote qelousin ekferei thn nean eiV thn quran tou oikou tou patroV authV, kai oi anqrwpoi thV polewV authV qelousi liqobolisei authn me liqouV, kai qelei apoqanei dioti epraxen afrosunhn en tw Israhl, porneuousa ton oikon tou patroV authV× kai qeleiV exafanisei to kakon ek mesou sou.

22

Ean tiV eureqh koimwmenoV meta gunaikoV upandrou, tote amfoteroi qelousi qanatonesqai, o anhr o koimwmenoV meta thV gunaikoV, kai h gunh× kai qeleiV exafanisei to kakon ek tou Israhl.

23

Ean nea tiV parqenoV hnai hrrabwnismenh meta androV, kai eurh tiV authn en th polei kai koimhqh met' authV,

24

tote qelete ekferei autouV amfoterouV eiV thn pulhn thV polewV ekeinhV, kai qelete liqobolhsei autouV me liqouV, kai qelousin apoqanei× thn nean, dioti den efwnaxen, ousa en th polei kai ton anqrwpon, dioti etapeinwse thn gunaika tou plhsion autou× kai qeleiV exafanisei to kakon ek mesou sou.

25

All' ean tiV eurh en agrw thn nean thn hrrabwnismenhn, kai o anqrwpoV biash authn kai koimhqh met' authV, tote monoV o anqrwpoV, o koimhqeiV met' authV, qelei qanatonesqai×

26

eiV de thn nean den qeleiV kamei ouden× den einai eiV thn nean amarthma qanatou× dioti kaqwV otan tiV eformhsh epi ton plhsion autou kai foneush auton, outwV einai to pragma touto×

27

dioti en tw agrw eurhken authn, efwnaxen h hrrabwnismenh nea, alla den uphrcen o swzwn authn.

28

Ean tiV eurh nean parqenon mh hrrabwnismenhn kai piash authn kai koimhqh met' authV, kai eureqwsi×

29

tote o anqrwpoV o koimhqeiV met' authV qelei dwsei eiV ton patera thV neaV penthkonta siklouV arguriou, kai auth qelei eisqai gunh autou× epeidh etapeinwsen authn, den dunatai na apobalh authn pasaV taV hmeraV autou.

30

Den qelei labei tiV thn gunaika tou patroV autou, oude qelei ekkaluyei to sugkalumma tou patroV autou.

Deuteronomy 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: