Modern Greek Bible

Deuteronomy 20

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 21

1

[] Ean tiV eureqh pefoneumenoV en th gh, thn opoian KurioV o QeoV sou didei eiV se dia na klhronomhshV authn, pesmenoV eiV thn pediada, kai hnai agnwston tiV efoneusen auton,

2

tote qelousin exelqei oi presbuteroi sou kai oi kritai sou, kai qelousi metrhsei proV taV poleiV taV perix tou pefoneumenou×

3

kai thV polewV, htiV einai h plhsiestera eiV ton pefoneumenon, oi presbuteroi thV polewV ekeinhV qelousi labei damalin, htiV den upeblhqh eiV ergasian oude esuren upo ton zugon×

4

kai qelousi katabibasei oi presbuteroi thV polewV ekeinhV thn damalin eiV traceian faragga, htiV oute gewrgeitai oute speiretai kai ekei en th faraggi qelousi koyei ton trachlon thV damalewV.

5

Kai qelousi plhsiasei oi iereiV oi uioi tou Leui× epeidh autouV exelexe KurioV o QeoV sou na leitourgwsin eiV auton, kai na eulogwsin en tw onomati tou Kuriou× kai kata ton logon autwn qelei krinesqai pasa diafora kai pasa plhgh×

6

kai panteV oi presbuteroi thV polewV ekeinhV, thV plhsiesteraV eiV ton pefoneumenon, qelousi niyei taV ceiraV autwn epi thV damalewV thV esfagmenhV en th faraggi×

7

kai apokriqenteV qelousin eipei, Ai ceireV hmwn den ecusan to aima touto, oude eidon oi ofqalmoi hmwn×

8

genou ilewV, Kurie, eiV ton laon sou ton Israhl, ton opoion elutrwsaV, kai mh balhV epi ton laon sou Israhl aima aqwon× kai qelei sugcwrhqh eiV autouV to aima.

9

Outw qeleiV exaleiyei ek mesou sou to aqwon aima, otan kamhV to areston eiV touV ofqalmouV tou Kuriou.

10

[] Otan exelqhV na polemhshV touV ecqrouV sou, kai KurioV o QeoV sou paradwsh autouV eiV taV ceiraV sou, kai labhV ex autwn aicmalwtouV,

11

kai idhV metaxu twn aicmalwtwn gunaika eueidh kai epiqumhshV authn, dia na labhV authn eiV seauton gunaika,

12

tote qeleiV ferei authn eiV thn oikian sou, kai qelei xurisei thn kefalhn authV kai perionucisei touV onucaV authV×

13

kai qelei ekduqh ta endumata thV aicmalwsiaV authV epanwqen authV kai qelei kaqhsei en th oikia sou kai klausei ton patera authV kai thn mhtera authV oloklhron mhna× kai meta tauta qeleiV eiselqei proV authn, kai qeleiV eisqai anhr authV kai ekeinh qelei eisqai gunh sou.

14

Kai ean sumbh na mh eucaristhsai eiV authn, tote qeleiV exaposteilei authn eleuqeran× kai den qeleiV pwlhsei authn di' argurion, den qeleiV emporeuqh authn, dioti etapeinwsaV authn.

15

[] Ean tiV ech duo gunaikaV, thn mian agapwmenhn kai thn allhn misoumenhn, kai gennhswsin eiV auton tekna h agapwmenh kai h misoumenh, kai o prwtotokoV uioV hnai thV misoumenhV,

16

tote, kaq' hn hmeran moirazei eiV touV uiouV autou thn periousian autou, den dunatai na kamh prwtotokon ton uion thV agapwmenhV, paridwn ton uion thV misoumenhV, ton alhqwV prwtotokon×

17

alla qelei anagnwrisei ton uion thV misoumenhV dia prwtotokon, didwn eiV auton diploun meridion ek pantwn twn uparcontwn autou× dioti einai h arch thV dunamewV autou× eiV touton anhkousi ta prwtotokia.

18

[] Ean tiV ech uion peismatwdh kai apeiqh, ostiV den upakouei eiV thn fwnhn tou patroV autou h eiV thn fwnhn thV mhtroV autou, kai, afou paideuswsin auton, den upakouh eiV autouV,

19

tote o pathr autou kai h mhthr autou qelousi piasei auton, kai qelousin ekferei auton proV touV presbuterouV thV polewV autou kai eiV thn pulhn tou topou autou×

20

kai qelousin eipei proV touV presbuterouV thV polewV autou, OutoV o uioV hmwn einai peismatwdhV kai apeiqhV× den upakouei eiV thn fwnhn hmwn× einai laimargoV kai mequsoV×

21

kai panteV oi anqrwpoi thV polewV autou qelousi liqobolhsei auton me liqouV, kai qelei apoqanei. Kai qeleiV exafanisei to kakon ek mesou sou× kai paV o Israhl qelei akousei kai fobhqh.

22

Kai ean tiV epraxen amarthma axion qanatou kai katadikasqh eiV qanaton, kai kremashV auton eiV xulon,

23

den qelei menei to swma autou olhn thn nukta epi tou xulou, alla qeleiV exapantoV qayei auton thn authn hmeran, dioti einai kathramenoV upo tou Qeou o kremamenoV× dia na mh molunhV thn ghn sou, thn opoian KurioV o QeoV sou didei eiV se klhronomian.

Deuteronomy 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: