Modern Greek Bible

Deuteronomy 19

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 20

1

[] Otan exelqhV eiV machn enantion twn ecqrwn sou, kai idhV ippouV kai amaxaV, laon perissoteron para se, mh fobhqhV autouV× dioti KurioV o QeoV sou einai meta sou, ostiV se anebibasen ek ghV Aiguptou.

2

Kai otan plhsiashte eiV thn machn, o iereuV qelei proselqei kai lalhsei proV ton laon,

3

kai qelei eipei proV autouV, Akoue, Israhl× seiV plhsiazete shmeron eiV thn machn kata twn ecqrwn saV× aV mh deiliash h kardia saV, mh fobhqhte mhde tromaxhte mhde ekplaghte apo proswpou autwn×

4

dioti KurioV o QeoV saV einai o proporeuomenoV meq' umwn, dia na polemhsh uper umwn enantion twn ecqrwn saV, dia na swsh umaV.

5

Kai oi arconteV qelousi lalhsei proV ton laon, legonteV, TiV anqrwpoV wkodomhsen oikian nean kai den ekamen egkainiasmon authV; aV anacwrhsh kai aV epistreyh eiV thn oikian autou, mhpote apoqanh en th mach kai egkainiash authn alloV anqrwpoV.

6

Kai tiV anqrwpoV efuteusen ampelwna kai den eufranqh ex autou; aV anacwrhsh kai aV epistreyh eiV thn oikian autou, mhpote apoqanh en th mach, kai eufranqh ex autou alloV anqrwpoV.

7

Kai tiV anqrwpoV hrrabwnisqh gunaika kai den elaben authn; aV anacwrhsh kai aV epistreyh eiV thn oikian autou, mhpote apoqanh en th mach, kai labh authn alloV anqrwpoV.

8

Kai oi arconteV qelousi lalhsei eti proV ton laon kai qelousin eipei, TiV anqrwpoV einai deiloV kai akardoV; aV anacwrhsh kai aV epistreyh eiV thn oikian autou, dia na mh deiliash h kardia twn adelfwn autou, wV h kardia autou.

9

Kai afou teleiwswsin oi arconteV lalounteV proV ton laon, qelousi katasthsei archgouV twn strateumatwn, dia na proistantai tou laou.

10

[] Otan plhsiashV eiV polin dia na ekpolemhshV authn, tote kaleson authn eiV eirhnhn×

11

kai ean soi apokriqh eirhnika kai anoixh eiV se, tote paV o laoV o euriskomenoV en auth qelei geinei upotelhV eiV se kai qelei se douleuei×

12

ean omwV den kamh eirhnhn meta sou, alla se polemhsh tote qeleiV poliorkhsei authn×

13

kai afou KurioV o QeoV sou paradwsh authn eiV taV ceiraV sou, qeleiV pataxei panta ta arsenika authV en stomati macairaV×

14

taV de gunaikaV kai ta brefh kai ta kthnh kai panta osa euriskontai en th polei, panta ta lafura authV, qeleiV labei eiV seauton× kai qeleiV trwgei ta lafura twn ecqrwn sou, osa KurioV o QeoV sou edwken eiV se.

15

Outw qeleiV kamei eiV pasaV taV poleiV taV polu makran apo sou, aitineV den einai ek twn polewn twn eqnwn toutwn×

16

ek twn polewn omwV twn lawn toutwn, taV opoiaV KurioV o QeoV sou didei eiV se klhronomian, den qeleiV afhsei zwn ouden econ pnohn×

17

alla qeleiV exoloqreusei autouV kata kratoV, touV CettaiouV kai touV AmorraiouV touV CananaiouV kai touV FerezaiouV touV EuaiouV kai touV IebousaiouV, kaqwV prosetaxen eiV se KurioV o QeoV sou×

18

dia na mh saV didaxwsi na pratthte kata panta ta bdelugmata autwn, ta opoia ekamon eiV touV qeouV autwn, kai amarthshte enantion Kuriou tou Qeou saV.

19

Otan poliorkhV polin tina hmeraV pollaV, polemwn authn dia na exousiashV authn, den qeleiV exoloqreusei ta dendra authV, kataferwn ep' auta pelekun× dioti ex autwn dunasai na trefhsai kai den qeleiV koyei auta. MhpwV einai anqrwpoV to dendron tou agrou, wste na elqh enantion sou en th poliorkia;

20

Monon ta dendra, osa gnwrizeiV oti den einai dendra trofhV, tauta qeleiV exoloqreusei kai ekkoyei kai qeleiV oikodomhsei pericarakwmata enantion thV polewV, htiV polemei proV se, ewsou paradoqh.

Deuteronomy 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: