Modern Greek Bible

Deuteronomy 18

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 19

1

[] Afou KurioV o QeoV sou afanish ta eqnh, twn opoiwn thn ghn didei eiV se KurioV o QeoV sou, kai kataklhronomhshV auta kai katoikhshV eiV taV poleiV autwn kai eiV taV oikiaV autwn,

2

qeleiV cwrisei treiV poleiV eiV seauton en tw mesw thV ghV sou, thn opoian KurioV o QeoV sou didei eiV se na klhronomhshV authn.

3

QeleiV etoimasei eiV seauton thn odon× kai qeleiV diairesei eiV tria ta oria thV ghV sou, thn opoian didei eiV se KurioV o QeoV sou na klhronomhshV, dia na feugh ekei paV foneuV.

4

Kai auth einai h diataxiV peri tou fonewV, ostiV fugh ekei, dia na zhsh× OstiV ktuphsh ton plhsion autou ex agnoiaV, ton opoion proteron den emisei,

5

kaqwV otan upagh tiV meta tou plhsion autou eiV to dasoV dia na koyh xula, kai enw h ceir autou katabibazh ktuphma me ton pelekun dia na koyh to dendron, ekbh to sidhrion apo tou xulou kai tuch ton plhsion autou kai autoV apoqanh, outoV qelei fugei eiV mian ek twn polewn ekeinwn kai qelei zhsei×

6

mhpote katadiwxh ton fonea o ekdikhthV tou aimatoV, enw einai eiV exayin h kardia autou, kai profqash auton, ean h odoV hnai makra, kai foneush auton, kaitoi mh onta axion qanatou, epeidh den emisei auton proteron.

7

Dia touto egw prostazw eiV se legwn, TreiV poleiV qeleiV cwrisei eiV seauton.

8

Kai ean KurioV o QeoV sou platunh ta oria sou, kaqwV wmose proV touV pateraV sou, kai dwsh eiV se pasan thn ghn, thn opoian upesceqh na dwsh eiV touV pateraV sou,

9

ean fulatthV pasaV taV entolaV tautaV, wste na ektelhV autaV, taV opoiaV egw prostazw eiV se shmeron, na agapaV Kurion ton Qeon sou kai na peripathV pantote eiV taV odouV autou, tote qeleiV prosqesei eiV seauton eti treiV poleiV proV taV treiV ekeinaV×

10

dia na mh cuqh aima aqwon en mesw thV ghV sou, thn opoian KurioV o QeoV sou didei eiV se klhronomian, kai na hnai aima epanw sou.

11

Ean de tiV ech misoV kata tou plhsion autou, kai paramoneusaV auton eformhsh ep' auton kai pataxh auton, kai apoqanh, kai fugh eiV mian twn polewn toutwn,

12

tote qelousin aposteilei oi presbuteroi thV polewV autou kai qelousi labei auton ekeiqen, kai qelousi paradwsei auton eiV thn ceira tou ekdikhtou tou aimatoV, dia na apoqanh.

13

O ofqalmoV sou den qelei feisqh auton, alla qeleiV exaleiyei apo tou Israhl to aqwon aima, dia na euhmerhV.

14

[] Den qeleiV metakinhsei ta oria tou plhsion sou, osa oi patereV sou esthsan eiV thn klhronomian sou, thn opoian qeleiV kataklhronomhsei, en th gh thn opoian KurioV o QeoV sou didei eiV se dia na kataklhronomhshV authn.

15

EiV martuV den qelei shkwqh enantion tinoV anqrwpou, di' opoiandhpote anomian h di' opoiondhpote amarthma, o, ti amarthma amarthsh× epi stomatoV duo marturwn h epi stomatoV triwn marturwn qelei bebaiousqai paV logoV.

16

Ean yeudhV martuV shkwqh enantion anqrwpou, dia na marturhsh kat' autou adikwV,

17

tote kai oi duo anqrwpoi, metaxu twn opoiwn einai h diafora, qelousi staqh enwpion tou Kuriou, enwpion twn ierewn kai twn kritwn twn ontwn kat' ekeinaV taV hmeraV×

18

kai oi kritai qelousin exetasei akribwV, kai idou, ean o martuV hnai yeudomartuV kai emarturhse yeudwV kata tou adelfou autou,

19

tote qelete kamei eiV auton, kaqwV autoV estocasqh na kamh eiV ton adelfon autou× kai qeleiV ekbalei to kakon ek mesou sou.

20

Kai oi loipoi qelousin akousei kai fobhqh, kai den qelousin eiV to exhV praxei toiouton kakon en mesw sou.

21

Kai o ofqalmoV sou den qelei feisqh× qelei doqh zwh anti zwhV, ofqalmoV anti ofqalmou, odouV anti odontoV, ceir anti ceiroV, pouV anti podoV.

Deuteronomy 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: