Modern Greek Bible

Deuteronomy 17

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 18

1

[] Oi iereiV oi Leuitai, pasa h fulh tou Leui, den qelousin ecei merida oute klhronomian meta tou Israhl× taV dia puroV ginomenaV prosforaV tou Kuriou kai thn klhronomian autou qelousi trwgei.

2

Dia touto klhronomian den qelousin ecei metaxu twn adelfwn autwn× o KurioV einai h klhronomia autwn, kaqwV eipe proV autouV.

3

Kai touto qelei eisqai to dikaiwma twn ierewn para tou laou, para twn qusiazontwn taV qusiaV, eite boun eite probaton× qelousi didei eiV ton ierea ton wmon kai taV siagonaV kai thn koilian.

4

TaV aparcaV tou sitou sou, tou oinou sou kai tou elaiou sou, kai to prwton tou malliou twn probatwn sou, qeleiV didei eiV auton.

5

dioti auton exelexe KurioV o QeoV sou ek paswn twn fulwn sou, dia na paristatai na leitourgh eiV to onoma tou Kuriou, autoV kai oi uioi autou diapantoV.

6

Kai ean elqh LeuithV ek tinoV twn polewn sou apo pantoV tou Israhl, opou paroikei, kai elqh meq' olou tou poqou thV yuchV autou, eiV ton topon ontina eklexh o KurioV,

7

tote qelei leitourgei eiV to onoma Kuriou tou Qeou autou, kaqwV panteV oi adelfoi autou oi Leuitai, oi paristamenoi ekei enwpion tou Kuriou.

8

IsaV meridaV qelousi trwgei ektoV tou proercomenou ek thV pwlhsewV thV patrikhV autou periousiaV.

9

[] Afou eiselqhV eiV thn ghn, thn opoian KurioV o QeoV sou didei eiV se, den qeleiV maqei na pratthV kata ta bdelugmata twn eqnwn ekeinwn.

10

Den qelei eureqh eiV se oudeiV diapernwn ton uion autou h thn qugatera autou dia tou puroV, h manteuomenoV manteian h prognwsthV twn kairwn h oiwnoskopoV h magoV,

11

h gohV h antapokrithV daimoniwn h teratoskopoV h nekromantiV.

12

Dioti paV o prattwn tauta einai bdelugma eiV ton Kurion× kai ex aitiaV twn bdelugmatwn toutwn KurioV o QeoV sou ekdiwkei autouV ap' emprosqen sou.

13

TeleioV qeleiV eisqai enwpion Kuriou tou Qeou sou.

14

Dioti ta eqnh tauta, ta opoia qeleiV kataklhronomhsei, edwkan akroasin eiV prognwstaV twn kairwn kai eiV manteiV× se omwV KurioV o QeoV sou den afhke na pratthV outw.

15

[] Profhthn ek mesou sou qelei anasthsei eiV se KurioV o QeoV sou ek twn adelfwn sou, wV eme× autou qelete akouei×

16

kata panta osa ezhthsaV para Kuriou tou Qeou sou en Cwrhb en th hmera thV sunaxewV, legwn, AV mh akousw pleon thn fwnhn Kuriou tou Qeou mou, mhde na idw pleon to mega touto pur, dia na mh apoqanw.

17

Kai eipe KurioV proV eme, KalwV ecousin osa elalhsan.

18

Profhthn ek mesou twn adelfwn autwn qelw anasthsei eiV autouV, wV se, kai qelw balei touV logouV mou eiV to stoma autou, kai qelei lalei proV autouV panta osa egw prostazw eiV auton×

19

Kai o anqrwpoV ostiV den upakoush eiV touV logouV mou, touV opoiouV autoV qelei lalhsei en tw onomati mou, egw qelw ekzhthsei touto par' autou.

20

O profhthV omwV ostiV asebhsh kai lalhsh en tw onomati mou logon ton opoion egw den prosetaxa eiV auton na lalhsh, h ostiV lalhsh en tw onomati allwn qewn, o profhthV ekeinoV qelei qanatwqh.

21

Kai ean eiphV en th kardia sou, PwV qelomen gnwrisei ton logon, ton opoion o KurioV den elalhsen;

22

Otan tiV profhthV lalhsh en tw onomati tou Kuriou kai o logoV den geinh oude sumbh, outoV einai o logoV ton opoion o KurioV den elalhsen× elalhsen auton o profhthV en uperhfania× den qelete fobhqh ap' autou.

Deuteronomy 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: