Modern Greek Bible

Deuteronomy 16

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 17

1

[] Den qeleiV qusiasei eiV Kurion ton Qeon sou boun h probaton econ mwmon h oiondhpote elattwma× dioti einai bdelugma eiV Kurion ton Qeon sou.

2

Ean eureqh en mesw sou, en tini twn polewn sou taV opoiaV KurioV o QeoV sou didei eiV se, anhr h gunh ostiV epraxe kakon enwpion Kuriou tou Qeou sou, parabainwn thn diaqhkhn autou,

3

kai apelqwn elatreusen allouV qeouV kai prosekunhsen autouV, ton hlion h thn selhnhn h opoiondhpote ek thV stratiaV tou ouranou, to opoion den prosetaxa×

4

kai anaggelqh proV se, kai akoushV kai epimelwV exetashV kai idou, einai alhqeia kai bebaion to pragma, oti epracqh toiouton bdelugma en tw Israhl×

5

tote qeleiV ferei exw eiV taV pulaV sou ton andra ekeinon h thn gunaika ekeinhn, oitineV epraxan to kakon touto pragma, ton andra h thn gunaika× kai qeleiV liqobolhsei autouV me liqouV, kai qelousin apoqanei.

6

Epi stomatoV duo marturwn h triwn marturwn qelei qanatonesqai o axioV qanatou× epi stomatoV enoV marturoV den qelei qanatonesqai.

7

Ai ceireV twn marturwn qelousin eisqai ai prwtai ep' auton, eiV to na qanatwswsin auton, kai epeita ai ceireV pantoV tou laou. Outw qeleiV ekbalei to kakon ek mesou sou.

8

[] Ean tuch eiV se upoqesiV tiV polu duskoloV na krinhV authn, anameson aimatoV kai aimatoV, anameson dikhV kai dikhV, kai anameson plhghV kai plhghV, upoqeseiV amfisbhthsimoi entoV twn polewn sou, tote qeleiV shkwqh kai qeleiV anabh eiV ton topon ontina eklexh KurioV o QeoV sou×

9

kai qeleiV upagei proV touV iereiV touV LeuitaV kai proV ton krithn ton onta kat' ekeinaV taV hmeraV, kai qeleiV erwthsei kai qelousin anaggeilei proV se thn apofasin thV krisewV×

10

kai qeleiV kamei kata thn apofasin, thn opoian se anaggeilwsin ek tou topou ekeinou ontina eklexh o KurioV× kai qeleiV prosexei na praxhV kata panta osa paraggeilwsin eiV se.

11

Kata thn apofasin tou nomou thn opoian se anaggeilwsi, kai kata thn krisin thn opoian se eipwsi, qeleiV kamei× den qeleiV ekklinei apo tou logou ton opoion se anaggeilwsi, dexia h aristera.

12

O anqrwpoV de ostiV ferqh uperhfanwV, wste na mh upakoush eiV ton ierea ton paristamenon na leitourgh ekei enwpion Kuriou tou Qeou sou, h eiV ton krithn, o anqrwpoV ekeinoV qelei apoqanei× kai qeleiV ekbalei to kakon ek tou Israhl.

13

Kai paV o laoV qelei akousei kai fobhqh, kai den qelousin uperhfaneuesqai pleon.

14

[] Afou eiselqhV eiV thn ghn, thn opoian didei eiV se KurioV o QeoV sou, kai klhronomhshV authn kai katoikhshV en auth kai eiphV, Qelw katasthsei basilea ep' eme, kaqwV panta ta eqnh ta perix emou,

15

qeleiV bebaia katasthsei basilea epi se, ontina eklexh KurioV o QeoV sou× ek twn adelfwn sou qeleiV katasthsei basilea epi se× den dunasai na katasthshV anqrwpon xenon epi se, ostiV den einai adelfoV sou.

16

Plhn den qelei plhqunei ippouV eiV eauton, oude qelei epanaferei ton laon eiV thn Aigupton, dia na auxhsh ippouV× dioti o KurioV eipe proV esaV, Den qelete epistreyei pleon di' ekeinhV thV odou.

17

Oude qelei plhqunei eiV eauton gunaikaV, dia na mh apoplanhqh h kardia autou× oude qelei plhqunei sfodra eiV eauton argurion kai crusion.

18

Kai otan kaqhsh epi tou qronou thV basileiaV autou, qelei grayei di' eauton antigrafon tou nomou toutou eiV biblion, ex ekeinou to opoion einai enwpion twn ierewn twn Leuitwn×

19

kai touto qelei eisqai plhsion autou, kai qelei anaginwskei en autw pasaV taV hmeraV thV zwhV autou× dia na maqh na fobhtai Kurion ton Qeon autou, na fulatth pantaV touV logouV tou nomou toutou kai ta diatagmata tauta, wste na ektelh auta×

20

dia na mh uywqh h kardia autou uperanw twn adelfwn autou, kai dia na mh ekklinh apo twn entolwn dexia h aristera× opwV makrohmereush en th basileia autou, autoV kai ta tekna autou, en tw mesw tou Israhl.

Deuteronomy 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: