Modern Greek Bible

Deuteronomy 15

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 16

1

[] Fulatte ton mhna Abib kai kamne to pasca eiV Kurion ton Qeon sou× epeidh eiV ton mhna Abib se exhgage KurioV o QeoV sou ex Aiguptou dia nuktoV.

2

QeleiV loipon qusiazei to pasca eiV Kurion ton Qeon sou, probaton kai boun, en tw topw ontina eklexh o KurioV dia na katoikish ekei to onoma autou.

3

Den qeleiV trwgei me auto enzuma× epta hmeraV qeleiV trwgei azuma me auto, arton qliyewV, dioti meta spoudhV exhlqeV ek ghV Aiguptou× dia na enqumhsai thn hmeran thV exodou sou ek ghV Aiguptou, pasaV taV hmeraV thV zwhV sou.

4

Kai den qelei fanh prozumion eiV se, kata panta ta oria sou, epta hmeraV× kai apo tou kreatoV, to opoion equsiasaV thn prwthn hmeran proV to esperaV, den qelei meinei ouden ewV prwi.

5

Den dunasai na qusiashV to pasca en oudemia twn polewn sou, taV opoiaV KurioV o QeoV sou didei eiV se×

6

all' en tw topw, ontina eklexh KurioV o QeoV sou dia na katoikish ekei to onoma autou, qeleiV qusiazei to pasca thn esperan, proV thn dusin tou hliou, en tw kairw kaq' on exhlqeV ex Aiguptou.

7

Kai qeleiV eyhsei auto kai fagei en tw topw ontina eklexh KurioV o QeoV sou× kai to prwi qeleiV epistrefei kai upagei eiV taV katoikiaV sou.

8

Ex hmeraV qeleiV trwgei azuma× kai thn hmeran thn ebdomhn qelei eisqai sunaxiV epishmoV eiV Kurion ton Qeon sou× den qeleiV kamei ergasian.

9

Epta ebdomadaV qeleiV ariqmhsei eiV seauton× arcison na ariqmhV taV epta ebdomadaV, afou arcishV na balhV to drepanon eiV ta sparta.

10

Kai qeleiV kamei thn eorthn twn ebdomadwn eiV Kurion ton Qeon sou, meta thV anhkoushV autoproairetou prosforaV thV ceiroV sou, thn opoian prosferhV, opwV se euloghse KurioV o QeoV sou.

11

Kai qeleiV eufranqh enwpion Kuriou tou Qeou sou, su kai o uioV sou kai h qugathr sou kai o douloV sou kai h doulh sou kai o LeuithV o entoV twn pulwn sou kai o xenoV kai o orfanoV kai h chra, oitineV einai en mesw sou, en tw topw ontina eklexh KurioV o QeoV sou, dia na katoikish ekei to onoma autou.

12

Kai qeleiV enqumeisqai oti douloV estaqhV en Aiguptw× kai qeleiV fulattei kai ektelei tauta ta diatagmata.

13

QeleiV kamnei thn eorthn thV skhnophgiaV epta hmeraV, afou sunaxhV ton siton sou kai ton oinon sou×

14

kai qeleiV eufranqh en th eorth sou, su kai o uioV sou kai h qugathr sou kai o douloV sou kai h doulh sou kai o LeuithV kai o xenoV kai o orfanoV kai h chra, oitineV einai entoV twn pulwn sou.

15

Epta hmeraV qeleiV eortazei eiV Kurion ton Qeon sou, en tw topw ontina eklexh o KurioV× dioti KurioV o QeoV sou qelei se eulogei eiV panta ta gennhmata sou kai eiV panta ta erga twn ceirwn sou× kai qeleiV exapantoV eufranqh.

16

TriV tou eniautou qelei emfanizesqai pan arsenikon sou enwpion Kuriou tou Qeou sou, en tw topw ontina eklexh× en th eorth twn azumwn, kai en th eorth twn ebdomadwn, kai en th eorth thV skhnophgiaV× kai den qelousin emfanizesqai enwpion tou Kuriou kenoi.

17

EkastoV qelei didei kata thn dunamin autou, kata thn eulogian Kuriou tou Qeou sou, thn opoian soi edwke.

18

[] KritaV kai arcontaV qeleiV katasthsei eiV seauton kata pasaV taV poleiV sou, taV opoiaV KurioV o QeoV sou didei eiV se kata taV fulaV sou× kai qelousi krinei ton laon en krisei dikaia.

19

Den qeleiV diastreyei krisin× den qeleiV apoblepei eiV proswpon oude qeleiV lambanei dwron× dioti to dwron tuflonei touV ofqalmouV twn sofwn kai diafqeirei touV logouV twn dikaiwn.

20

To dikaion, to dikaion qeleiV akolouqei× dia na zhshV kai na klhronomhshV thn ghn, thn opoian KurioV o QeoV sou didei eiV se.

21

Den qeleiV futeusei eiV seauton alsoV opoiwndhpote dendrwn plhsion tou qusiasthriou Kuriou tou Qeou sou, to opoion qeleiV kamei eiV seauton×

22

oude qeleiV sthsei eiV seauton agalma× ta opoia misei KurioV o QeoV sou.

Deuteronomy 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: