Modern Greek Bible

Deuteronomy 14

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 15

1

[] En tw telei tou ebdomou etouV qeleiV kamnei afesin.

2

Kai outoV einai o nomoV thV afesewV× paV daneisthV, ostiV edaneise ti eiV ton plhsion autou, qelei afhsei auto× den qelei apaitei auto apo ton plhsion autou h apo ton adelfon autou× dioti touto onomazetai afesiV tou Kuriou.

3

Apo tou xenou dunasai na apaithshV auto× o, ti omwV o adelfoV sou ecei ek twn idikwn sou, h ceir sou qelei afinei auto×

4

dia na mh uparch ptwcoV metaxu saV× dioti o KurioV qelei se euloghsei megalwV en th gh, thn opoian KurioV o QeoV sou didei eiV se klhronomian, dia na exousiashV authn×

5

an monon epimelwV akouhV thn fwnhn Kuriou tou Qeou sou, dia na prosechV na kamnhV pasaV taV entolaV tautaV, taV opoiaV egw se prostazw shmeron.

6

dioti KurioV o QeoV sou qelei se euloghsei, kaqwV upesceqh eiV se× kai qeleiV daneizei eiV polla eqnh, su omwV den qeleiV daneizesqai kai qeleiV basileuei epi polla eqnh, epi se omwV den qelousi basileusei.

7

Ean hnai en mesw sou ptwcoV ek twn adelfwn sou entoV tinoV twn pulwn sou, en th gh sou thn opoian KurioV o QeoV sou didei eiV se, den qeleiV sklhrunei thn kardian sou oude qeleiV kleisei thn ceira sou apo tou ptwcou adelfou sou×

8

all' exapantoV qeleiV anoixei thn ceira sou proV auton, kai exapantoV qeleiV daneisei eiV auton ikana dia thn creian autou, eiV o, ti creiazetai.

9

prosece eiV seauton, mhpote epelqh kakoV stocasmoV epi thn kardian sou kai eiphV, Plhsiazei to ebdomon etoV, to etoV thV afesewV× kai ponhreuqh o ofqalmoV sou kata tou ptwcou adelfou sou kai den dwshV eiV auton, kai bohsh proV ton Kurion kata sou, kai geinh eiV se amartia.

10

QeleiV dwsei exapantoV eiV auton, kai h kardia sou den qelei ponhreuqh otan didhV eiV auton× epeidh dia touto qelei se eulogei KurioV o QeoV sou eiV panta ta erga sou kai eiV pasaV taV epiceirhseiV sou.

11

Dioti den qelei leiyei ptwcoV ek mesou thV ghV sou× dia touto egw prostazw eiV se, legwn, QeleiV exapantoV anoigei thn ceira sou proV ton adelfon sou, proV ton ptwcon sou kai proV ton endeh sou epi thV ghV sou.

12

[] Ean o adelfoV sou, EbraioV h Ebraia, pwlhqh eiV se, qelei se douleusei ex eth, kai eiV to ebdomon etoV qeleiV exaposteilei auton eleuqeron apo sou.

13

Kai otan exaposteilhV auton eleuqeron apo sou, den qeleiV exaposteilei auton kenon×

14

qeleiV exapantoV efodiasei auton apo twn probatwn sou kai apo tou alwniou sou kai apo tou lhnou sou× apo o, ti KurioV o QeoV sou se huloghse, qeleiV dwsei eiV auton.

15

Kai qeleiV enqumhqh oti douloV estaqhV en gh Aiguptou, kai KurioV o QeoV sou se elutrwsen× oqen egw prostazw eiV se to pragma touto shmeron.

16

All' ean soi eiph, Den exercomai apo sou× epeidh hgaphse se kai ton oikon sou, dioti eutucei meta sou×

17

tote qeleiV labei truphthrion kai qeleiV truphsei to wtion autou proV thn quran, kai qelei eisqai douloV sou pantoteinoV× kai eiV thn doulhn sou qeleiV kamei omoiwV.

18

Den qelei fanh eiV se sklhron otan exaposteilhV auton eleuqeron apo sou× dioti se edouleuse to diploun misqwtou doulou, ex eth× kai KurioV o QeoV sou qelei se eulogei eiV pan o, ti kamneiV.

19

[] Panta ta prwtotoka, osa gennwntai metaxu twn bown sou kai twn probatwn sou ta arsenika, qeleiV afieronei eiV Kurion ton Qeon sou× den qeleiV metaceirisqh eiV ergasian ton prwtotokon moscon sou, oude koureusei to prwtotokon twn probatwn sou.

20

Enwpion Kuriou tou Qeou sou qeleiV trwgei auto kat' etoV, en tw topw ontina eklexh o KurioV, su kai o oikoV sou.

21

Kai ean ech tina mwmon, ean hnai cwlon h tuflon h ech tina mwmon kakon, den qeleiV qusiasei auto eiV Kurion ton Qeon sou.

22

EntoV twn pulwn sou qeleiV trwgei auto× o akaqartoV kai o kaqaroV exisou, wV thn dorkada kai wV thn elafon.

23

Plhn to aima autou den qeleiV fagei epi thn ghn qeleiV cusei auto wV udwr.

Deuteronomy 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: