Modern Greek Bible

Deuteronomy 13

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 14

1

[] SeiV eisqe uioi Kuriou tou Qeou saV× den qelete kamei eiV to swma saV entomaV, oude qelete kamei falakrwma anameson twn ofqalmwn saV, dia nekron.

2

Dioti laoV agioV eisai eiV Kurion ton Qeon sou× kai se exelexen o KurioV dia na hsai eiV auton laoV eklektoV, para panta ta eqnh ta epi thV ghV.

3

Den qeleiV trwgei ouden bdelukton.

4

Tauta einai ta kthnh, ta opoia qelete trwgei× o bouV, to probaton kai h aix,

5

h elafoV kai h dorkaV kai o boubaloV kai o agriotragoV kai o pugargoV kai o agrioV bouV kai h kamhlopardaliV.

6

Kai pan tetrapodon econ ton poda dichlon kai to onucion dihrhmenon eiV duo chlaV, kai anamasswn metaxu twn tetrapodwn, tauta qelete trwgei.

7

Tauta omwV den qelete trwgei ek twn osa anamasswsin, h ek twn osa ecousi to onucion dichlon× thn kamhlon kai ton lagwon kai ton dasupoda× dioti anamasswsi men, plhn den ecousi dihrhmenon to onucion× tauta einai akaqarta eiV esaV×

8

kai ton coiron, dioti ecei men to onucion dichlon, plhn den anamassa× einai akaqartoV eiV esaV× apo tou kreatoV autwn den qelete trwgei oude to qnhsimaion autwn qelete eggizei.

9

Ek pantwn twn en toiV udasi tauta qelete trwgei panta, osa ecousi pterugia kai leph, qelete trwgei×

10

panta de, osa den ecousi pterugia kai leph, den qelete trwgei× einai akaqarta eiV esaV.

11

Pan pthnon kaqaron qelete trwgei.

12

Tauta omwV einai ekeina, ek twn opoiwn den qelete trwgei× o aetoV kai o grupaetoV kai o melanaetoV

13

kai o gupaetoV kai o iktinoV kai o guy kata to eidoV autou,

14

kai paV korax kata to eidoV autou,

15

kai h strouqokamhloV kai h glaux kai o ibiV kai o ierax kata to eidoV autou,

16

o nuktikorax kai h megalh glaux kai o kuknoV,

17

kai o pelekan kai h kissa kai h aiquia,

18

kai o pelargoV kai o erwdioV kata to eidoV autou kai o epwy kai h nukteriV.

19

Kai panta ta erpeta ta pterwta einai akaqarta eiV esaV× den qelousi trwgesqai.

20

Pan pthnon kaqaron qelete trwgei.

21

Ouden qnhsimaion qelete trwgei× eiV ton xenon ton entoV twn pulwn sou qeleiV didei auta, dia na trwgh auto× h qeleiV pwlei auto eiV allogenh× dioti laoV agioV eisai eiV Kurion ton Qeon sou. Den qeleiV eyhsei erifion en tw galakti thV mhtroV autou.

22

[] QeleiV exapantoV dekatizei panta ta gennhmata tou sporou sou, ta opoia ferei o agroV kat' etoV.

23

Kai qeleiV trwgei enwpion Kuriou tou Qeou sou, en tw topw ontina eklexh dia na qesh to onoma autou ekei, to dekaton tou sitou sou, tou oinou sou kai tou elaiou sou, kai ta prwtotoka twn bown sou kai twn probatwn sou× dia na maqhV na fobhsai pantote Kurion ton Qeon sou.

24

Kai ean h odoV hnai polu makran dia se, wste na mh dunasai na ferhV auta, h ean o topoV apech polu apo sou, ontina eklexh KurioV o QeoV sou dia na qesh ekei to onoma autou, ote se huloghse KurioV o QeoV sou,

25

tote qeleiV exargurwsei auta, kai qeleiV kompodesei to argurion eiV thn ceira sou kai upagei eiV ton topon ontina eklexh KurioV o QeoV sou×

26

kai qeleiV dwsei to argurion anti opoioudhpote pragmatoV epiqumei h yuch sou, anti bown h anti probatwn h anti oinou h anti sikera h anti opoioudhpote pragmatoV oregetai h yuch sou× kai qeleiV trwgei ekei enwpion Kuriou tou Qeou sou, kai qeleiV eufranqh, su kai o oikoV sou

27

kai o LeuithV o entoV twn pulwn sou× den qeleiV egkataleiyei auton× dioti den ecei merida oude klhronomian meta sou.

28

EiV to teloV tou tritou etouV, qeleiV ekferei pan to dekaton twn gennhmatwn sou tou etouV ekeinou, kai qeleiV enapoqetei entoV twn pulwn sou×

29

kai o LeuithV, dioti den ecei merida oude klhronomian meta sou, kai o xenoV kai o orfanoV kai h chra, oitineV einai entoV twn pulwn sou, qelousin ercesqai kai qelousi trwgei kai cortainei dia na se euloghsh KurioV o QeoV sou eiV panta ta erga thV ceiroV sou osa ergazesai.

Deuteronomy 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: