Modern Greek Bible

Deuteronomy 12

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 13

1

[] Ean egerqh en mesw sou profhthV h enupniazomenoV enupnia kai dwsh eiV se shmeion h terastion,

2

kai alhqeush to shmeion h to terastion, peri tou opoiou elalhse proV se, legwn, AV upagwmen katopin allwn qewn touV opoiouV den egnwrisaV, kai aV latreuswmen autouV,

3

den qeleiV dwsei akroasin eiV touV logouV tou profhtou ekeinou h ekeinou tou enupniazomenou enupnia× dioti dokimazei esaV KurioV o QeoV saV, dia na gnwrish ean agapate Kurion ton Qeon saV ex olhV thV kardiaV saV kai ex olhV thV yuchV saV.

4

Kurion ton Qeon saV qelete akolouqei kai auton qelete fobeisqai, kai taV entolaV autou qelete fulattei, kai eiV thn fwnhn autou qelete upakouei, kai auton qelete latreuei, kai eiV auton qelete eisqai proskekollhmenoi.

5

EkeinoV de o profhthV h ekeinoV o enupniazomenoV enupnia qelei qanatwqh× dioti elalhsen apostasian kata Kuriou tou Qeou saV, ostiV saV exhgagen ek ghV Aiguptou kai saV elutrwsen ex oikou douleiaV, dia na se apoplanhsh ek thV odou, eiV thn opoian prosetaxen eiV se KurioV o QeoV sou na peripathV× kai qeleiV exafanisei to kakon ek mesou sou.

6

[] Ean o adelfoV sou, o uioV thV mhtroV sou, h o uioV sou h h qugathr sou h h gunh tou kolpou sou, h o filoV sou ostiV einai wV h yuch sou, se parakinhsh krufiwV, legwn, AV upagwmen kai aV latreuswmen allouV qeouV, touV opoiouV den egnwrisaV su oute oi patereV sou,

7

ek twn qewn twn eqnwn, twn perix umwn, twn plhsion sou h twn makran apo sou, ap' akrou thV ghV ewV akrou thV ghV,

8

den qeleiV sugkataneusei eiV auton, oude qeleiV dwsei akroasin eiV auton, oude qelei feisqh auton o ofqalmoV sou, oude qeleiV splagcnisqh oude qeleiV kruyei auton×

9

alla exapantoV qeleiV qanatwsei auton× h ceir sou qelei eisqai prwth ep' auton dia na qanatwshV auton, kai h ceir pantoV tou laou epeita.

10

Kai qeleiV liqobolhsei auton me liqouV, wste na apoqanh× dioti ezhthse na se apoplanhsh apo Kuriou tou Qeou sou, ostiV se exhgagen ek ghV Aiguptou, ex oikou douleiaV.

11

Kai paV o Israhl akousaV qelei fobhqh kai den qelei kamei pleon en mesw sou toiouton kakon.

12

[] Ean akoushV eiV tina twn polewn sou, taV opoiaV KurioV o QeoV sou didei eiV se, dia na katoikhV ekei, na legwsin,

13

anqrwpoi paranomoi exhlqon ek mesou sou kai eplanhsan touV katoikouV thV polewV autwn, legonteV, AV upagwmen kai aV latreuswmen allouV qeouV, touV opoiouV den egnwrisate,

14

tote qeleiV exetasei kai erwthsei kai ereunhsei epimelwV× kai ean hnai alhqeV kai bebaion to pragma, oti toiouton bdelugma enhrghqh en mesw sou,

15

exapantoV qeleiV pataxei touV katoikouV thV polewV ekeinhV en stomati macairaV, exoloqreuwn authn kai pantaV touV en auth, kai ta kthnh authV, en stomati macairaV.

16

Kai qeleiV sunaxei panta ta lafura authV en mesw thV plateiaV authV, kai qeleiV kausei en puri thn polin kai panta ta lafura authV oloklhrwV, eiV Kurion ton Qeon sou× kai qelei eisqai eiV ton aiwna ereipia× den qelei oikodomhqh pleon.

17

Kai den qelei proskollhqh eiV thn ceira sou ouden ek tou anaqematoV× dia na epistreyh o KurioV apo thV exayewV tou qumou autou, kai na deixh proV se eleoV, kai na se splagcnisqh kai na se poluplasiash, kaqwV wmose proV touV pateraV sou,

18

otan upakoushV eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou sou, wste na fulatthV pasaV taV entolaV autou, taV opoiaV egw prostazw eiV se shmeron, na pratthV to areston enwpion Kuriou tou Qeou sou.

Deuteronomy 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: