Modern Greek Bible

Deuteronomy 11

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 12

1

[] Tauta einai ta diatagmata kai ai kriseiV, ta opoia qelete prosecei na ektelhte, en th gh thn opoian KurioV o QeoV twn paterwn sou didei eiV se dia na klhronomhshV authn, pasaV taV hmeraV taV opoiaV zhte epi thV ghV.

2

Qelete katastreyei pantaV touV topouV, opou ta eqnh, ta opoia qelete kurieusei, elatreuon touV qeouV autwn, epi ta uyhla orh kai epi touV lofouV kai upokatw pantoV dendrou daseoV.

3

Kai qelete katedafisei touV bwmouV autwn kai suntriyei taV sthlaV autwn, kai katakausei en puri ta alsh autwn, kai katakoyei ta eidwla twn qewn autwn, kai exaleiyei ta onomata autwn ek tou topou ekeinou.

4

Den qelete kamei outwV eiV Kurion ton Qeon saV×

5

[] all' en tw topw, ontina KurioV o QeoV saV eklexh ek paswn twn fulwn saV, dia na qesh to onoma autou ekei, proV thn katoikian autou qelete zhthsei auton kai ekei qelete elqei×

6

kai ekei qelete ferei ta olokautwmata saV kai taV qusiaV saV, kai ta dekata saV kai taV uyoumenaV prosforaV twn ceirwn saV kai taV eucaV saV kai taV autoproairetouV prosforaV saV, kai ta prwtotoka twn bown saV kai twn probatwn saV×

7

kai ekei qelete trwgei enwpion Kuriou tou Qeou saV, kai qelete eufrainesqai, seiV kai oi oikoi saV, eiV osa epibalete taV ceiraV saV, eiV o, ti KurioV o QeoV sou se huloghse.

8

Den qelete kamnei kata panta osa hmeiV kamnomen entauqa shmeron, ekastoV o, ti fanh areston eiV touV ofqalmouV autou.

9

Dioti den hlqete eti eiV thn anapausin kai eiV thn klhronomian, thn opoian didei eiV esaV KurioV o QeoV saV.

10

All' otan diabhte ton Iordanhn, kai katoikhshte epi thV ghV, thn opoian KurioV o QeoV saV didei eiV esaV na klhronomhshte, kai dwsh eiV esaV anapausin apo pantwn twn ecqrwn saV kuklw, wste na katoikhshte meta asfaleiaV,

11

tote eiV ton topon, ontina eklexh KurioV o QeoV saV, dia na katoikish ekei to onoma autou, ekei qelete ferei panta osa egw prostazw eiV esaV× ta olokautwmata saV, kai taV qusiaV saV, ta dekata saV, kai taV uyoumenaV prosforaV twn ceirwn saV, kai pasaV taV eklektaV eucaV saV, osaV euchqhte eiV ton Kurion×

12

kai qelete eufrainesqai enwpion Kuriou tou Qeou saV, seiV kai oi uioi saV kai ai qugatereV saV kai oi douloi saV kai ai doulai saV, kai o LeuithV o entoV twn pulwn saV× dioti autoV den ecei merida oute klhronomian me saV.

13

Prosece eiV seauton, mhpote prosferhV to olokautwma sou eiV panta topon, ontina idhV×

14

all' eiV ton topon, ontina eklexh o KurioV en mia twn fulwn sou, ekei qeleiV prosferei ta olokautwmata sou kai ekei qeleiV kamnei panta osa egw se prostazw.

15

Dunasai omwV na sfazhV kai na trwghV kreaV entoV paswn twn pulwn sou, kata pasan thn epiqumian thV yuchV sou, kata thn eulogian Kuriou tou Qeou sou thn opoian soi edwken× o akaqartoV kai o kaqaroV dunantai na trwgwsin ex autou, kaqwV thn dorkada kai kaqwV thn elafon.

16

Plhn to aima den qelete trwgei× epi thn ghn qelete cunei auto wV udwr.

17

Den dunasai na trwghV entoV twn pulwn sou to dekaton tou sitou sou h tou oinou sou h tou elaiou sou, h ta prwtotoka twn bown sou h twn probatwn sou, oude kammian twn eucwn sou osaV euchqhV, oude taV autoproairetouV prosforaV sou, h taV uyoumenaV prosforaV twn ceirwn sou.

18

Alla prepei na trwghV tauta enwpion Kuriou tou Qeou sou, en tw topw ontina eklexh KurioV o QeoV sou, su, kai o uioV sou kai h qugathr sou kai o douloV sou kai h doulh sou kai o LeuithV o entoV twn pulwn sou× kai qeleiV eufrainesqai enwpion Kuriou tou Qeou sou, eiV osa epibalhV thn ceira sou.

19

Prosece eiV seauton, mhpote egkataliphV ton Leuithn, oson cronon zhV epi thV ghV sou.

20

Otan KurioV o QeoV sou platunh ta oria sou, kaqwV upesceqh proV se, kai eiphV, Qelw fagei kreaV, dioti epiqumei h yuch sou na fagh kreaV, dunasai na trwghV kreaV, kata pasan thn epiqumian thV yuchV sou.

21

Ean o topoV, ton opoion KurioV o QeoV sou exelexe dia na qesh ekei to onoma autou, apech polu apo sou, tote qeleiV sfazei ek twn bown sou kai ek twn probatwn sou, ta opoia soi edwken o KurioV, kaqwV egw prosetaxa eiV esaV, kai qeleiV trwgei entoV twn pulwn sou kata pasan thn epiqumian thV yuchV sou.

22

KaqwV trwgetai h dorkaV kai h elafoV, outw qeleiV trwgei auta× o akaqartoV kai o kaqaroV qelousi trwgei ap' autwn ex isou.

23

Monon apece iscurwV apo tou na faghV to aima× dioti to aima einai h zwh× kai den dunasai na faghV thn zwhn meta tou kreatoV.

24

Den qeleiV trwgei auto× epi thn ghn qeleiV cunei auto wV udwr.

25

Den qeleiV trwgei auto× dia na euhmerhV, su kai ta tekna sou meta se, otan pratthV to areston enwpion tou Kuriou.

26

Plhn ta afierwmata sou, osa an echV, kai taV eucaV sou qeleiV labei kai qeleiV upagei eiV ton topon, ontina eklexh o KurioV.

27

Kai qeleiV prosferei ta olokautwmata sou, to kreaV kai to aima, epi tou qusiasthriou Kuriou tou Qeou sou× kai to aima twn qusiwn sou qelei cuqh eiV to qusiasthrion Kuriou tou Qeou sou, to de kreaV qeleiV fagei.

28

Prosece kai akoue pantaV touV logouV toutouV, touV opoiouV egw prostazw eiV se× dia na euhmerhV, su kai ta tekna sou meta se eiV ton aiwna, otan pratthV to kalon kai to areston enwpion Kuriou tou Qeou sou.

29

Otan KurioV o QeoV sou exoloqreush ta eqnh ap' emprosqen sou, opou upageiV dia na klhronomhshV auta, kai klhronomhshV auta kai katoikhshV en th gh autwn,

30

prosece eiV seauton, mhpote pagideuqhV kai akolouqhshV autouV, afou exoloqreuqwsin ap' emprosqen sou× kai mhpote exetashV peri twn qewn autwn, legwn, PwV elatreuon ta eqnh tauta touV qeouV autwn; outw qelw kamei kai egw.

31

Den qeleiV kamei outwV eiV Kurion ton Qeon sou× dioti pan bdelugma, to opoion o KurioV misei, ekamon eiV touV qeouV autwn× epeidh kai touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn kaiousin en puri proV touV qeouV autwn.

32

Pan o, ti prostazw egw eiV esaV, touto prosecete na kamnhte× den qeleiV prosqesei eiV auto oude qeleiV afairesei ap' autou.

Deuteronomy 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: