Modern Greek Bible

Deuteronomy 10

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 11

1

[] Agapa loipon Kurion ton Qeon sou kai fulatte ta fulagmata autou kai ta diatagmata autou, kai taV kriseiV autou, kai taV entolaV autou, pasaV taV hmeraV.

2

Kai gnwrisate shmeron× dioti ouci ta paidia saV, ta opoia den egnwrisan, kai ta opoia den eidon thn paideian Kuriou tou Qeou saV, ta megaleia autou, thn ceira autou thn krataian kai ton braciona autou ton exhplwmenon,

3

kai ta shmeia autou, kai ta erga autou, osa ekamen en mesw thV Aiguptou, kata tou Faraw basilewV thV Aiguptou kai kata pashV thV ghV autou,

4

kai osa ekamen eiV to strateuma twn Aiguptiwn, eiV touV ippouV autwn kai eiV taV amaxaV autwn, tini tropw ekame ta udata thV EruqraV qalasshV na katapontiswsin autouV ote saV katediwkon opisqen, kai o KurioV exwloqreusen autouV ewV thV hmeraV tauthV,

5

kai ti ekamen eiV esaV en th erhmw, ewV na elqhte eiV ton topon touton,

6

kai ti ekamen eiV ton Daqan kai Abeirwn touV uiouV Eliab uiou tou Roubhn, pwV h gh hnoixe to stoma authV kai katepien autouV kai taV oikogeneiaV autwn kai taV skhnaV autwn kai pasan thn periousian autwn, en mesw pantoV tou Israhl×

7

all' oi ofqalmoi saV eidon panta ta erga tou Kuriou ta megala, osa ekame.

8

[] Dia touto qelete fulattei pasaV taV entolaV, taV opoiaV egw prostazw eiV se shmeron× dia na krataiwqhte kai na eiselqhte kai na klhronomhshte thn ghn, eiV thn opoian upagete dia na klhronomhshte authn×

9

kai dia na makrohmereushte epi thV ghV, thn opoian wmose KurioV proV touV pateraV saV na dwsh eiV autouV kai eiV to sperma autwn, ghn reousan gala kai meli.

10

Dioti h gh, eiV thn opoian eisercesai dia na klhronomhshV authn, den einai wV h gh thV Aiguptou ek thV opoiaV exhlqete, opou espeireV ton sporon sou, kai epotizeV dia tou podoV sou, wV khpon lacanwn×

11

all' h gh, eiV thn opoian diabainete dia na klhronomhshte authn, gh orewn kai koiladwn, apo thV brochV tou ouranou pinei udwr×

12

gh, thn opoian KurioV o QeoV sou epiblepei pantote× oi ofqalmoi Kuriou tou Qeou sou einai ep' authn, apo thV archV tou etouV ewV telouV tou etouV.

13

Kai ean epimelwV akoushte taV entolaV mou, taV opoiaV egw prostazw eiV esaV shmeron, na agapate Kurion ton Qeon saV, kai na latreuhte auton ex olhV thV kardiaV saV kai ex olhV thV yuchV saV,

14

tote qelw dwsei thn brochn thV ghV saV en tw kairw authV, thn prwimon kai thn oyimon, dia na sunaxhV ton siton sou kai ton oinon sou kai to elaion sou×

15

kai qelw dwsei corton eiV touV agrouV sou dia ta kthnh sou, dia na trwghV kai na cortainhV.

16

Prosecete eiV eautouV, mhpote planhqh h kardia saV kai paradromhshte kai latreushte allouV qeouV kai proskunhshte autouV×

17

kai exafqh h orgh tou Kuriou enantion saV, kai kleish ton ouranon, dia na mh brexh, kai h gh na mh dwsh touV karpouV authV× kai exoloqreuqhte parauta ek thV ghV thV agaqhV, thn opoian didei eiV esaV o KurioV.

18

[] Qelete loipon balei touV logouV mou toutouV eiV thn kardian saV kai eiV thn yuchn saV× kai qelete desei autouV dia shmeion epi thV ceiroV saV kai qelousin eisqai wV prometwpidia metaxu twn ofqalmwn saV×

19

kai qelete didaskei autouV eiV ta tekna saV, omilounteV peri autwn kaqhmenoV en th oikia sou kai peripatwn en th odw kai plagiazwn kai egeiromenoV×

20

kai qeleiV grayei autouV epi touV parastataV thV oikiaV sou kai epi taV pulaV sou×

21

dia na pollaplasiasqwsin ai hmerai saV kai ai hmerai twn teknwn saV epi thV ghV, thn opoian o KurioV wmose proV touV pateraV saV na dwsh eiV autouV, wV ai hmerai tou ouranou epi thV ghV.

22

Epeidh, ean fulaxhte epimelwV pasaV taV entolaV tautaV, taV opoiaV egw prostazw eiV esaV, wste na ektelhte autaV, na agapate Kurion ton Qeon saV, na peripathte eiV pasaV taV odouV autou, kai na hsqe proskekollhmenoi eiV auton,

23

tote qelei ekdiwxei o KurioV panta tauta ta eqnh ap' emprosqen saV, kai qelete klhronomhsei eqnh megalhtera kai dunatwtera saV.

24

PaV o topoV, opou pathsh to icnoV twn podwn saV, idikoV saV qelei eisqai apo thV erhmou kai tou Libanou, apo tou potamou, tou potamou Eufratou, kai ewV thV qalasshV thV proV dusmaV, qelei eisqai to orion saV.

25

OudeiV qelei dunhqh na staqh emprosqen saV× ton fobon saV kai ton tromon saV qelei emballei KurioV o QeoV saV epi proswpou pashV thV ghV, thn opoian pathshte, kaqwV eipen eiV esaV.

26

[] Idou, egw ballw shmeron emprosqen saV eulogian kai kataran×

27

thn eulogian, ean upakouhte eiV taV entolaV Kuriou tou Qeou saV, taV opoiaV egw prostazw eiV esaV shmeron,

28

kai thn kataran, ean den upakouhte eiV taV entolaV Kuriou tou Qeou saV, alla ekklinhte apo thV odou, thn opoian egw prostazw eiV esaV shmeron, wste na akolouqhshte allouV qeouV, touV opoiouV den egnwrisate.

29

Kai otan KurioV o QeoV sou se eisagagh eiV thn ghn, eiV thn opoian upageiV dia na klhronomhshV authn, qeleiV qesei thn eulogian epi to oroV Garizin kai thn kataran epi to oroV Ebal.

30

Den einai tauta peran tou Iordanou, kata thn odon thn proV dusmaV hliou, en th gh twn Cananaiwn, twn katoikountwn en th pediadi, katenanti Galgalwn, plhsion thV druoV Morec;

31

Dioti seiV diabainete ton Iordanhn, dia na eiselqhte na klhronomhshte thn ghn, thn opoian KurioV o QeoV saV didei eiV esaV, kai qelete klhronomhsei authn kai katoikhsei en auth.

32

Kai qelete prosecei na ektelhte panta ta diatagmata kai taV kriseiV, taV opoiaV egw ballw enwpion saV shmeron.

Deuteronomy 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: