Modern Greek Bible

Deuteronomy 9

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 10

1

[] Kat' ekeinon ton kairon eipe KurioV proV eme, Latomhson eiV seauton duo plakaV liqinaV wV taV prwtaV, kai anaba proV eme eiV to oroV, kai kame eiV seauton kibwton xulinhn.

2

Kai egw qelw grayei epi taV plakaV ta logia ta opoia hsan eiV taV prwtaV plakaV, taV opoiaV sunetriyaV, kai qeleiV enapoqesei autaV en th kibwtw.

3

Kai ekama kibwton ek xulou sittim, kai elatomhsa duo plakaV liqinaV wV taV prwtaV, kai anebhn eiV to oroV, ecwn taV duo plakaV eiV taV ceiraV mou.

4

Kai egrayen epi taV plakaV, kata thn grafhn thn prwthn, taV deka entolaV, taV opoiaV elalhse KurioV proV esaV en tw orei ek mesou tou puroV, en th hmera thV sunaxewV× kai edwken autaV o KurioV eiV eme.

5

Kai epistreyaV katebhn apo tou orouV kai eneqesa taV plakaV en th kibwtw thn opoian ekamon× kai einai ekei, kaqwV prosetaxen eiV eme o KurioV.

6

Kai oi uioi Israhl eshkwqhsan apo Bhrwq-bene-iakan eiV Mosera. Ekei apeqanen o Aarwn kai ekei etafh× kai ierateusen Eleazar o uioV autou ant' autou.

7

Ekeiqen eshkwqhsan eiV Gadgad kai apo Gadgad eiV Iotbaqa, ghn potamwn udatwn.

8

Kat' ekeinon ton kairon execwrisen o KurioV thn fulhn tou Leui, dia na bastazh thn kibwton thV diaqhkhV tou Kuriou, na paristatai enwpion tou Kuriou dia na uphreth auton, kai na eulogh en tw onomati autou, ewV thV hmeraV tauthV.

9

Dia touto den ecousin oi Leuitai meridion h klhronomian metaxu twn adelfwn autwn× o KurioV einai h klhronomia autwn, kaqwV KurioV o QeoV sou upesceqh eiV autouV.

10

Kai egw estaqhn epi tou orouV, wV to proteron, tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV× kai eishkouse mou o KurioV kai tauthn thn foran, kai den hqelhsen o KurioV na se exoloqreush.

11

Kai eipe KurioV proV eme, Shkwqhti, proporeuou tou laou, dia na eiselqwsi kai klhronomhswsi thn ghn, thn opoian wmosa proV touV pateraV autwn na dwsw eiV autouV.

12

[] Kai twra, Israhl, ti zhtei KurioV o QeoV sou para sou, eimh na fobhsai Kurion ton Qeon sou, na peripathV eiV pasaV taV odouV autou kai na agapaV auton, kai na latreuhV Kurion ton Qeon sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou,

13

na fulatthV taV entolaV tou Kuriou kai ta diatagmata autou, ta opoia egw prostazw eiV se shmeron dia to kalon sou;

14

Idou, Kuriou tou Qeou sou einai o ouranoV kai o ouranoV twn ouranwn× h gh kai panta ta en auth.

15

Kai omwV touV pateraV sou proetimhsen o KurioV, na agapa autouV, kai exelexe to sperma autwn met' autouV, esaV para pantaV touV laouV, kaqwV einai thn hmeran tauthn.

16

Peritemete loipon thn akrobustian thV kardiaV saV kai mh sklhrunhte pleon ton trachlon saV.

17

Dioti KurioV o QeoV saV einai QeoV twn qewn kai KurioV twn kuriwn, QeoV megaV, iscuroV kai foberoV, mh apoblepwn eiV proswpon mhde lambanwn dwron×

18

poiwn krisin eiV ton orfanon kai eiV thn chran, kai agapwn ton xenon, didwn eiV auton trofhn kai endumata.

19

Agapate loipon ton xenon× dioti seiV xenoi estaqhte en th gh thV Aiguptou.

20

Kurion ton Qeon sou qeleiV fobeisqai auton qeleiV latreuei, kai eiV auton qeleiV eisqai proshlwmenoV, kai eiV to onoma autou qeleiV omnuei.

21

AutoV einai kauchma sou, kai autoV einai QeoV sou, ostiV ekame dia se ta megala tauta kai tromera, ta opoia eidon oi ofqalmoi sou.

22

Meta ebdomhkonta yucwn katebhsan oi patereV sou eiV thn Aigupton, kai twra KurioV o QeoV sou se katesthsen wV ta astra tou ouranou kata to plhqoV.

Deuteronomy 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: